Utgiven i Forum nr 1976-15

Konjunkturförbättringen börjar ta fart

av G. M—z Forum 1976-15, sida 41-42, 06.10.1976

Taggar: Teman: ekonomi

Ekonomie magister Henrik Huhta Oy Påras Ab

Kronoby

AsLuotonen

Exportutvecklinge binde stort kapital

Factoring genomjisparbankerna och Scab har påtagligt minskat våra kreditförluster.

Möbelfabriken Oy Påras Abi Pedersör är, åtminstone utomlands, mera bekan genom varumärket Furbig Furniture. Fabriken har verkat i nuvarande form sedan 1972 och tillverkar möbler av massiv furu. Ungefär 709 av produktionen exporteras och de största köparna finns i de nordiska länderna ochi Västtyskland.

Ekon.mag. Henrik Huhta: “Vi har haft ett kontinuerligt och friktionsfritt samarbete med Sparbanken Deposita. Finansieringen har naturligtvis varit ett viktigt spörsmål och genom sparbanken har vi fått lån från Scab, Industrialiseringsfonden och försäkringsbolagen. Vår export till de nordiska länderna finansieras genom factoring, vilket bl.a. förbättrat vår kundkrets. Den ständiga kontakten med sparbankens specialister är emellertid viktigare än finansieringsfrågorna. Sparbanken har varit med och planerat vår export och allt som oftast får vi små tips och råd som hjälper Oss på traven.

Under depressionen har vi klarat oss bra, eftersom vi i förväg förstod att minska investeringarna och satsa desto hårdare på exporten i stället. I år har exporten ökat med ungefär 50 90 och tillsammans med tre andra finländska företag har vi grundat en egen försäljningsorganisation i Västtyskland.

Sparbanken följer aktivt vår verksamhet. Vi deltog i Scabs och sparbankernas företagardagar i Helsingfors och lärde oss en hel del nytt. Att sparbanken sköter våra löneutbetalningar och övriga penningtransaktioner är en naturlig sak under sådana förhållanden. Det här landet behöver mera samarbete av det här slaget mellan bankerna ooh industrin.” Samarbetet mellan sparbankerna och Scab garanterar Ditt företag en storbanks fulla upp backning. Sparbankerna och Scab är nämligen Finlands största enhetliga bankgrupp med en inlåning på mera än 10 miljarder mark. Sparbankerna och Scab tar aktivt ställnin till företagarnas problem.

Förmedlingen av penningtransaktioner genom det riksomfattande sparbanksnätet är bara en av våra många verkligt mångsidiga serviceformer. Som även omfattar utlandet. Samarbete är nyckelordet. Specialisterna finns på sparbankerna och Scab. Direktören på den lokala sparbanken ställer alltid upp för en diskussion. Det är en fin början.

Sparbankens utlandsservice

Sparbankernas Central-Aktie-Bank (Scab) är en affärsbank som ägs av sparbankerna.

LA 80 telefonunderlag med högtalare som inte kräver installering

Anslutning. LA 800 kopplas bara direkt till den önskade telefonens stickkontakt. Detta kan vem som helst utföra. :

Utrustning. LA 800 telefonunderlaget är försett med en känslig mikrofon och väl hörbar högtalare. Tryckknapp on/off. Reglage för ljudstyrkan. Signallampa.

Dimensioner. Det lätta underlagets dimensioner är 18x13x5,5 cm. Placeras under telefonen. Tar bara en aning mera plats än själva telefonapparaten. Priset är marknadens förmånligaste jämfört med motsvarande apparater av annat märke. Användning. Inkommande samtal besvaras genom att man tryckker på ”on”-knappen. Man tar telefonkontakt på vanligt sätt medelst nummerskivan. Högtalarunderlaget kopplas till genom att trycka på knappen - därefter lägger man på luren.

LA 800 telefonunderlag med högtalare öppnar en massa nya möjligheter för användning av telefonen. Tack vare den känsliga mikrofonen och högtalarens naturtrogna ljudåtergivning kan flere personer samtala via underlaget med t.ex. en person som ringer från utlandet. Mikrofonen är så känslig, att en person somi t.ex. sitter i ena ändan av ett stort konferensrum utmärkt väl kan göra sin röst hörd utan att höja rösten. LA 800 sparar alltså både tid och pengar.

STANDARD ELECTRIC PUHELINTEOLLISUUS OY TTT PB 53, 00381 Helsingfors 38, tel. 550181 .

Be om närmare upplysningar hos Telefonföreningen eller sänd denna kupong till vår adres namn

Adress

FORUM 15 - 76

KOP:s depositioner steg i fjol 16 procent

Kansallis-Osake-Pankkis depositioner ökade i fjol med 16 procent eller snabbare än året förut. Tillväxten var mycket god särskilt då man beaktar att banken under året verkställde en stor emission. Emissionen ökade bankens egna medel med 234 miljoner mark. Bankens omslutning växte till 12,4 miljarder eHer med 21 procent, framgår det ur Kansallis-Osake-Pankkis årsberättelse 1975.

Resultatet av bankens fjolårsverksamhet påverkades av många starkt stegrade kostnader. Räntekostnaderna steg med 17 procent, ränteintäkterna med endast 15 procent och räntebidraget sålunda med endast 12 procent, konstateras i årsberättelsen. Lönerna och socialkostnaderna ökade med 36 procent samt fastighets- o dyl kostnader med 29 procent. Räkenskapsårets vinst var 38 miljoner mark eller knappa 3 procent större än år 1974.

Inlåningens viktigaste post, de egentliga depositionerna från allmänheten, ökade med 776 miljoner mark eller drygt 16 procent. Checkräkningarna ökade med 155 miljoner mark eller 13 procent. Båda posterna ökade mer än år 1974 då motsvarande tillväxtsiffror var 13 och 10 procent. I årets slut var antalet depositionskonton närmare 2,5 miljoner på vilka i genomsnitt 2243 mark innestod.

Hela inlåningen från allmänheten i mark ökade med: 931 miljoner mark eller 16 procent mot 643 miljoner och 12 procent året förut. Tidsbundna depositioner på ett år eller längre tid fortsatte att vara populära. De tidsbunda depositionernas andel av samtliga depositioner var i årets slut, liksom ett år tidigare, en dryg tredjedel. På de i 36 månader bundna kontona, vilka togs i bruk i årets början innestod 93 miljoner mark. I årets slut utgjorde de 2 procent av depositionerna, vilket i stort sett motsvarade förväntningarna. Valutadepositionerna minskade med 13 procent.

Finlands Bank tillgrep i fjol strikta åtgärder att begränsa utlåningen i strävan att återställa den ekonomiska jämvikten. Skuldkvoterna i centralbanken sänktes i oktober med mycket kort varsel, vilket orsakade anpassningsproblem och det blev mycket svårt att adaptera utlåningen till den nya kvoten. För kvotöverskridningar debiterade Finlands Bank en hård tillläggsränta, I den dagslönemarknad centralbanken öppande september var räntan tidvis hela 29 procent,

Utlåningens = tillväxt försökte man dämpa med alla tillbudsstående medel, Man ville dock ej tillgripa uppsägning av lån eller bryta kreditlöften som redan givits. Dylika åtgärder hade orsakat näringslivet stora svårigheter och försvagat sysselsättningen som redan i övrigt snabbt försvårades.

Utlåningen åt allmänheten i mark ökade med 989 miljoner mark eller 16 procent mot 803 miljoner och 15 procent året: förut. Kreditgivningen i utländsk valuta ökade, underblåst av den strama penningmarknaden, med 674 miljoner mark.

Bankens totala utlåning var vid årets slut 2169 miljoner mark större än inlåningen. Utlåningens överskott växte i fjol med 890 miljoner mark.

KOPs skuldkvot i centralbanken var från början av året till slutet av september 167,2 miljoner mark och från början av oktober 685 miljoner mark. Banken var så gott som hela tiden tvungen att överskrida sin kvot. Den genomsnittliga kvotskulden var 1002 miljoner mot 870 miljoner året förut,

För kvotöverskridningarna och i samband med terminsaffärer i obligationer betalade banken närmare 29 miljoner mark i tillläggsränta utöver grundräntan åt Finlands Bank. Därtill erlade" banken 20 miljoner mark i ränta utöver grundräntan på dagslånen, varför sammanlagt 49 miljoner mark gick till dylika tilläggsräntor mot 23 miljoner året förut.

Mer än genomsnittet, dvs 28 procent, ökade kreditgivningen åt företag och näringsidkare, medan krediterna åt hemhushållen till följd av Finlands Banks särskilda direktiv ökade kännbart mindre än genomsnittet. Bland industrins krediter uppvisade metall- och verkstadsindustrin samt textil- och beklädnadsindustrin den mest betydande tillväxten.

Banken beviljade bostadskrediter åt hemhushåll och företag samt i någon mån också åt andra samfund. Krediterna för bostadsproduktion var i årets slut inalles 2 005 miljoner mark eller 21 procent av samtliga krediter mot 1665 miljoner mark året förut.

De studielån banken beviljat uppgick i årets slut till 378 miljoner mark, vilket är 4 procent av hela kreditstocken. De växte med närmare en femtedel från året förut.

Utgiven i Forum nr 1976-15

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."