Utgiven i Forum nr 1997-04

Kunnande och kapital är ett tufft team

av Ragnhild Artimo Forum 1997-04, sida 34, 24.04.1997

Ragnhild Artimo

Kunnande och kapital är ett tufft team

RÄTT FINANSIERING VID RÄTT TIDPUNKT PÅ RÄTTA VILLKOR KAN BETYDA SKILLNADEN MELLAN FRAMGÅNG OCH UNDERGÅNG FÖR STARTANDE TEKNOLOGIFÖRETAG. POWEX STARTADE MED EN INGENJÖRSIDÉ, SOM POOLADES MED EKONOMKUNNANDE.

trymmena Powex Oy hyr ute i MyrUrea är klart överstora fö fyramansföretaget. Tanken är att man inte har tid med flyttningar de närmaste tillväxtåren: färskaste medarbetaren kom 1 april, i höst behöver man ytterligare en ingenjör. På fem års sikt räknar man med 13 anställda. Omsättningen för i år är budgeterad till ca 2 Mmk, nästa år 3, sedan 6, 12 och 20

Powex, som utvecklar och marknadsför mät- och koatrollutrustning samt automationssystem för energibolag och eldistributörer grundades 1993 av Timo Jämiä och Tom Grönstrand, som båda har företagarbakgrund. Jämiä och Grönstrand äger 45 procent var, och Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra 10 procent.

Jämiä står för ingenjörskunnandet, och arbetade vid IVO förrän han 1993 grundade eget bolag, Euroexpo, kring sitt specialkunnande, strömmätteknik. Att själv sköta teknologiutveckling, finansiering, marknadsföring och affärsutveckling visade sig snart övermäktigt. Jämiä sökte och fann en businesspartner som kompletterade hans eget kunnande. Grönstrand, som drev egna företag inom ADB-tjänster och redovisning. inledde just då sitt graduarbete vid Handelshögskolan i Helsingfors om utvärdering av nya affårsmöjligheter. I praktiken blev graduarbetet Powex” första verksamhetsplan. Powex köpte Euroexpos affärsverksamhet, ärvde dess kundkrets och körde igång.

Mångskiftande finansieringsbild

Hela startskedet har man målinriktat följt de små stegens strategi. För Jämiä var en viktig milstolpe en partner villig att satsa både kapacitet och kapital - egna pengar i blöt är, menar han, bästa garantin för långsiktigt och helhjärtat engagemang. Som VD för bolaget har Grönstrand varit huvudarkitekt för finansiering och marknadsföring.

Powex" aktiekapital är 55 600 mk. Jämiä och Grönstrand har båda satsat ca 300 000 mk i bundet eget kapital. Sitra har totalt investerat ca 500 000 i bolaget. Teknologiska utvecklingscentralen TEKES har beviljat produktutvecklings- och forskningsanslag, samt konsulttjänster för ca 250 000 mk. Uppfinningsstiftelsen har beviljat flera mind Amperemätaren LineAmp (t.v), batterianalysatorn Arrex 230 (över b fin Jfeväljaren Arrex 710 är Powex’ första inmutsing på en si I segmenterad marknad med nya rollbäften efter avregleringen.

re lån, totalt 130 000 mk, och Kera ett lån på 100 000 mk. Handels- och industriministeriet har beviljat ca 130 000 mk i export/sysselsättningsstöd för anställandet av en försäljningsingenjör och för en marknadsundersökning i Norden, USA och Kanada. Dessutom har Powex banklån på ca 100 000 mk. Första hela verksamhetsåret, 1996, genererade bolagets affärsverksamhet ”några hundra tusen”; efforterna inriktades på produktutvecklingsprojekt och företagstrukturen med fokus på marknadsföringsberedskap. Året var, säger Grönstrand, ”ett kapitalkrävande finansieringsår”. I år skall bolaget uppvisa positivt resultat. Inkomst- och tillläggsfinansiering skall borga för ytterligare utbyggnad av resursbasen. Grönstrand konstaterar att små summor och snabba beslut varit en med Möts riskkapital och innovationer?

Jukka Häyrynen, Seed Finance-chef vid statliga Sitra, som med ett växande spektrum instrument finansierar startande hi-tech-företag : “Venture capital finns, men innovationerna håller inte alltid i marknadskonfrontationen. Sitra satsar långt på personer. hur ett startande hi-tech-företag lyckas beror på nyckelpersonerna i det, hur klara strategierna och planerna är, hur metodiskt de raaliseras. Finansieringen brister för perioden mellan start och stabilisering - andra, tredje året i företagets liv. Vi håller på att utveckla överlevnadsinstrument för denna Dödens Dal.”

Tom Henriksson, partner vid konsultbolaget Holtron, som stöder små hi-tech-företag: ”Venture capital och innovationer hittar varandra, om risktagarparten över tygasomatt potentiellakunder och andra intressegrupper tror på det startande företaget, och om företagaren/ innovatören accepterar att risktagaren bör få skälig kompensation för sin satsning. Nyckelpersonerna i det star tande företaget är ofta viktigare än produktenfinnovationen. Det är personliga kvaliteter som avgör framgången. Nio avtio innovationsföretag är teknologidrivna, men ett bättre koncept är att utgå från marknaden och tillgodose de faktiska kundbehoven.” veten strategi i initialskedet: det viktiga har varit att hålla verksamheten igång, vara flexibel, och få produkter under utveckling marknadsklara.

Gränslöst kunnande

Powex har tidigt internationaliserats, mera av nödvändighet än dygd. Den strömmätare Jimiä utvecklat behövde kombineras med fjärrmätteknik för att kunna tillämpas för mätning av strömstyrkan i kraftledningar från marknivå. En internationell sökning visade att SupaRule Systems Ltd i Limerick, Irland, hade precis den kompletterande tekniken. Finländskt och irländskt kunnande förenades för ett år sedan i Limerick i samföretaget SupaPow Ltd där Powex äger 38 procent och SupaRule 62. Första produkten är amperemätaren LineAmp 2000. Utöver den har Powex tre egna produkter, jordslutardetektorn Arrex 210, linjeväljaren Årrex 710, och batterianalysatorn Arrex 230. Strömstyrkemätaren och jordslutardetektorn är patenterade. Euro-ISDN, EMC- och elsäkerhetsdirektiv är välinkörda rutiner - smalt, djupt kunnande kräver internationella marknader.

Växande kapitalbehov

Powex har inte egen produktion utan satsar på nätverk, underleverantörer och samarbetspartners. Den egna organisationen kan hållas lätt, och efforterna inriktas på det som genererar business: det teknologiska kunnandet på en segmenterad marknad, nära samarbete med kunderna, och flexibilitet att ta fram skräddarsydda lösningar. Powex’ kommer att söka tillväxt genom strategiska allianser och företagsköp i Finland och utomlands. Efter avregleringen finns det rum på elmarknaden för alerta nya operatörer. Men kontinuerlig produktutveckling och en massiv marknadsföring kommer att kräva kapital. Grönstrand menar att företagets klara och assertiva businessplan har potential att intressera venture capital-bolag. Att det kan betyda mindre självbestämmandet hör till spelets regler: ”Risk och engagemang går hand i hand. Det är skäligt att den som satsar stora pengar vill ha vederlag i form av andelar eller medbestämmande i företaget” &

FORUM NR 4

Utgiven i Forum nr 1997-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."