Utgiven i Forum nr 1997-04

Ledare: Finlandsvärdeskapare och kapitalförstörare

av Fredrik Nars Forum 1997-04, sida 07, 24.04.1997

’ FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK 4/97 24.4.1997

Tidskriften utkommer med 12 nummer per å ( Adress: Mannerheimvägen 18, 00100 Helsingfors Telefon: (09) 549 555 00 Telefax:(09) 549 555 77 Internetpost: forumQQkaapeli.fi Prenumeration: (09) 549 555 11 Postgiro: 800013-390532 Bank: Merita (Hfors-Forumi 240438-4485

Redaktion:

Fredrik Nars, chefredaktör (09) 549 555 33, narsQkaapeli fi Ragnhild Artimo; red:sekr. (09) 549 555 55, artimo(Qkaapeli.fi Peter Ehrström, redaktör (03) 549 555 66, ehrstromÖkaapeli.fi

Grafisk design: Mervi Laakso, Papermoon Ab

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (New York)

Kaj Hedvall [Pengar & Placering) Mikael ingberg [Konjunkturpuls) Matti Krank (Teknik + Forskning) Eva Liljeblom (Pengar & Placering) Anders Löflund (Pengar & Placering) Leif Mäkelä (foto)

Bjarne Nyman (teknik)

Henrik Palmén (Pengar & Placering) Erkki Olin (ekonomi, östmarknader) Janne Salonen (ekonomi, samhälle) Rune Skogberg (Språkröret) Alexander C-G. Stubb (EU-hörnan) Bosse Österberg (teckningar)

Annonser och prenumerationer:

Sam Björklund, marknadschef: (09) 549 555 22 Maj-Len Lundgren: (09) 549 555 11 (fakturering, prenumerationer, kassa)

Delägare:

Driftingenjörsförbundet i Finland rf (DIFF) Ekonomföreningen Merkur rf

Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf

Svenska Tekniska Funktionärsförbundet i Finland STAF rf Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF)

Grafiska Industri Ab

Utgivare: Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik

Verkställande direktör: Lars Rönn: (09) 125 31

Nettoupplaga: 10 731 ex, (upplagekontroll 9/1996)

Prenumeration: Helårsprenumeration inom Norden: 470 mk Lösnummerpris: 45 mk

Tryckeri: tt Borgå 1997

Medlem i Tidskrifterna | a Förbund rf

Förum för ekonomi och teknikär tryckt på Lumiart 130 g/m? och Printers Matt Art 90 g/m?

Omslagsbilder:-Leif Mäkelä Bildmanipulation på omslaget: Sonja Catani

Finlands värdeskapare och kapitalförstörar ffärstidskrifter har för vana att årligen presentera landets största bolag. “Big is Beautiful gäller alltför ofta i företagsvärlden, men en ökad omsättning eller en större marknadsandel är bara medel att uppnå företagens verkliga mål: att skapa mervärde åt sina ägare. Kapitalet som ägarna anförtrott ett företag genom att köpa dess aktier skall förvaltas så att det ger aktieägarna skälig kompensation - och gärna lite till. Det är därför viktigt att fråga sig vilka finländska företag som skapar värde.

I Finland har företagen investerat i världsmästartakt, men t.ex. professor Matti Pohjola har visat att företagen uppnått dålig avkastning på investeringarna. Speciellt skogsindustrin har använt kapital ineffektivt.

Under 90-talet har en mer ägarcentrerad och avkastningsorienterad ledningskultur vuxit fram. Den karakteriseras av att ägande ses som en investering och att företag är placeringsobjekt. Kapital är en knapp tillgång som måste förvaltas så effektivt som möjligt - detta är speciellt viktigt i kapitalfattiga Finland.

Värde är tyvärr svårare att mäta än produktionsvolym. Ett försök att mäta värde och värdeskapande är måtten ekonomiskt mervärde (EVA, Economic

D Vi använder begreppet residualinkomst,som är ett approximativt EVA. Se begreppsutredningen s. 13.

Value Added) och marknadsmervärde (MVA, Market Value Added). Forum publicerar som första tidskrift i Finland dessa värden” för 35 finländska börsbolag (s. 10). Ekonomiskt mervärde mäter hurudant resultat ett företag åstadkommit under det gångna året med beaktande av de resurser som använts. Marknadsmervärde mäter hur mycket ett företag är värt givet de resurser det har till sitt förfogande. Ett exempel:Två bolag presterar vardera 100 Mmk i redovisad vinst (efter finansiella poster, dvs. med beaktande av kostnaden för lån) under ett år. Företag A har 200 Mink i eget kapital och företag B har 400 Mmk.A utnyttjar aktieägarnas kapital på ett dubbelt så effektivt sätt. A uppvisar bögre ekonomiskt mervärde (EVA). Undersökningen, som vi beställt av Svenska handelshögskolan, avslöjar att Nokia, Valmet och Metra skapade mest värde i mark mätt under 1996.De som förstörde mest kapital var Enso, MetsäSerla och Outokumpu, trots att de bokföringsmässigt redovisade vinst efter finansiella poster under samma år. Det är framförallt ägarnas representanter i företagens styrelser som bär ansvar för huruvida ägarnas kapital skapar värde eller inte. I nästa nummer av Forum gör vi en analys av styrelsearbetet i finländska företag.

L

JJO4I

PJEpa

UJdJO

Utgiven i Forum nr 1997-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."