Utgiven i Forum nr 2007-05

Lärande organisationer

av Annica Isacsson Forum 2007-05, sida 15, 24.05.2007

Taggar: Teman: skolor

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 5 2887

DEBATT

Skicka din debattartikel till debatteforum.f.

Vi publicerar även kortare texter.

Lärande organisationer

Xx Under 2000-talet har begreppet livslångt lärande starkt återförts på agendan inom ramen för kunskap. Lissabon-processen slog fast att strategin om livslångt lärande bör lyftas fram och ges högsta prioritet inom Europa. Syftet handlar om en delad önskan, en vision om ett Europa som världens ledande kunskapsbaserade ekonomi. Inom ramen för denna strategi och tidsanda föd des också idén om att certifiera företag och organisationer som klarat sig bra eller bäst inom kategorin livslångt lärande.

Det fanns (och finns) sålunda ett behov av att lyfta fram goda exempel inom den kunskapsbaserade ekonomin, att visa upp och certifiera företag som satsar” och systematisktinför utbildning ochkompetensutveckling, lärande och nytänkande i sin organisation.

Begreppet lärande organisation lanserades och blev populärt under 1990-talet. Ofta har lärande organisation sammankopplats med positiva resultatförväntningar, innovationer, vinster och konkurrensfördel. Det har således funnits och bildats en samlad förståelse och förhoppning, ett samförstånd och en överenskommelse om att lärande och framgång inom organisationer hänger ihop.

Kurvor relaterade till erfarenhet kan framföras som bevis för att organisationer lär sig, det är dock inte alltid klart vilken skillnaden mellan lärande organisation, (livslångt) lärande i organisationer och organisatoriskt lärande är, Ofta används be Annica Isacsson är överlärare vid yrkeshögskolan Laurea, Hon har doktorerat med avhandlingen Lifelong Learning Travels. Single actors" perception and talk of lifelonglearning ina specific organizational context.

”Vi måste lära oss att förstå, styra och utöva inflytande öve förändring. greppen slentrianmässigt som en och samma sak utan större reflektion om innebörd, bakgrund, antagande och målsättning. Det är inte ens säkert att någon faktiskt sett en lärande organisation.

Vi tänker kanske att en lärande organisation berör hela organisationen medan (livslångt) lärande i organisationer ofta handlar om individuella, personliga kognitiva tankeövningar som sker i enskilda huvuden, i stillsamma rum? Det finns många som argumenterar för att det faktiskt är enbart individer, inte organisationer, som lär sig. Det är så ledes struntprat att tear och organisationer skulle kunna lära sig.

Det finns forskare som påstår att enbart förändring är bestående och att vi måste lära oss att förstå, styra och utöva inflytande över förändring. Vi kan därmed förstå lärandet som kontinuerliga dynamiska cirkulära processer där förändring och lärande ständigt ingår. Organisatoriskt lärande kan sålunda förklaras och ses som en process genom vilken organisationer som kollektiv lär sig i samverkan med sin omgivning.

De flesta organisationer kallar sig antagligen dock för lärande organisationer av den enkla anledningen att så många andra gör det. Det ligger helt enkelt i tiden och det är väl lite trendigt att prata om lärande organisationer. Många organisationer tänker sig också att det faktiskt finns ett samband mellan lärande, konkurrensfördel och framgång. I samband med lärande organisation pratar vi sålunda ofta om kunskap, kunskapsgenerering och tillvaratagande av kunskap. Men kommer kunskapen först och lärandet sedan eller vilken är tågordningen? Finns det någon logik och till vad behövs i s fall logiken för lärandet i organisationer? Påverkas organisationen av vårt lärande eller är det organisationen som påverkar vårt lärande?

Min forskning visar på att (livslångt) lärande i organisationer ofta sker i sociokulturella specifika situationsbundna kontexter, i rtelationer med arbetskamrater, i samverkan med kolleger, på olika nivåer, Lärandet i organisationer formas sålunda av praktiken, av praxis och av rådande organisatorisk professionell kultur samt av och i samverkan med organisationens institutionella omgivning.

Lärandet sker på och utanför arbetsplatsen, både på ett medvetet och omedvetet plan, i en ständig cirkulär process. Det är inte enbart individen som lär sig, utan också grupper och organisationen, I lärandeti organisationer har den formella utbildningen ringa betydelse, medan det informella och icke-formella lärandet framstår som betydande.

Lärandet i organisationer handlar sålunda inte enbart om adaptivt lärande utan i hög grad om pro-aktivt och generativt lärande där man försöker styra och hantera processer för kunskapsspridning och genererandet av kunskap, där man strävar efter att styra och hantera förändring.

Lärande organisationer handlar om lärandet i organisationer om att lära sig att läsa och tolka “tysta’ signaler, om att lära sig av erfarenheter, om att lära sig att verka och agerai ständig förändring och framför allt om att lära sig att vara tillsammans, Kunskap genereras, skapas, sprids och tillvaratas inte lika effektivt om inte arbetstagarna klarar av att verka, skapa och jobba tillsammans. a

Utgiven i Forum nr 2007-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."