Utgiven i Forum nr 2007-05

Livsfarligt med machokultur på jobbet

av Wilheml Bargum Forum 2007-05, sida 43, 24.05.2007

Taggar: Personer: Jukka Takala Teman: jobb

ISTOCKPHOTO

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 5 2087

ARBETSPLATSOLYCKOR

Livsfarligt med machokultur på jobbet

WILHELM BARGUM TEXT I BRYSSEL

Xx Kultur och mentalitet förklarar en stor del av skillnaderna i olycksstatistiken på europe iska arbetsplatser. Och gränsen går inte bara mellan länder.

”Finlandssvenska företag har mycket färre olyckor än finskspråkiga. Över huvud taget ju längre söderut och västerut man kommer i Finland, desto bättre är statistiken. Åland ligger på samma nivå som Sverige”, säger JUKKA TAKALA som är chef för Europeiska arbetsmiljöbyrån i Bilbao. Byrån har som uppgift att samla in och sprida kunskap om arbetssäkerhet i hela EU.

Trots att finländska arbetsplatser hör till de säkraste i Europa registreras årligen dubbelt fler jobbolyckor per capita än i Sverige. Det kan bara delvis förklaras med skillnader istatistikföringen eller med att vissa farliga jobb är vanligare här. Faktum kvarstår att till exempelbyggföretaget SKANSKAS dotterbolag i Finland har en högre olycksfallsfrekvens än Skanskai Sverige.

Jukka Takala pekar på att det svenska — och finlandssvenska - sättet att betona samarbete och informationsspridning gynnar arbetssäkerheten. Machokultur, slarv och likgiltig het har motsatt effekt. Därför hör Sverige till den absoluta täten i Europa, där Syd- och Östeuropaligger sist. I Spanien är olyckorna dubbelt så många somi Finland. I tillexempel Bulgarien är antalet olyckor flerfaldigt större.

Europeisk strategi. Europeiska unionen har redan länge sysselsatt sig med tryggheten på arbetsplatserna. I vintras lanserade kommissionen en strategi för att få ned antalet arbetsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar. Målet är en minskning med en fjärdedel fram till 2012. Till åtgärderna hör bland annat informationsspridning, nationella handlingsprogram och stöd till små och medelstora företag. Det är nämligen i små bolag, med mindre resurser att satsa på säkerheten, där den klart största delen av olyckorna sker.

Konkret, ute på byggplatser och verkstadsgolv, handlar det ofta om helt grundläggande frågor.

”Renlighet och ordning och reda spelar en avgörande roll. Om ett ändamålsenligt verktyg har hamnat på fel plats eller försvunnit och en arbetare därför använder ett annat i stället ökar olycksrisken genast”, säger Jukk ar i Finland.

Takala som tog över som chef för EU:s arbetsmiljöbyrå i fjol efter en lång karriär i Internationella arbetsorganisationen ILO.

Ekonomiska argument. Men det är ingalunda bara nationella kulturskillnader som påverkar säkerhetstänkandet. Minst lika viktig är de enskilda företagens roll. I många finländska bolag har det därför skett en uppryckning då utländska ägare tagit över - varven är enligt Takala ett bra exempel.

Det är byggena som är Europas farligaste arbetsplatser. Åkrarna är en annan riskzon och traktorn gör anspråk på titeln som Europas farligaste maskin. I kontorsmiljö är allvarliga olycksfall naturligt nog ovanliga men de förekommer. Folk faller i trappor, förlyfter sig eller hamnar under vältande skåp.

Fyra miljoner arbetsplatsolyckor i EU årligen, av vilka 9 000 leder till döden, är en stor summa. För att motivera länder och företag att höja säkerheten använder EU ofta ekonomiska argument.

”Säkerhet och välmående på arbetsplatserna är avgörande för företagens produktivitet”; säger Jukka Takala.

ARBETSPLATSOLYCKOR I EUROPA sm EU in amiljo

Utgiven i Forum nr 2007-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."