Utgiven i Forum nr 1978-06

Ljusning på engelska marknaden

av Christian Sundgren Forum 1978-06, sida 29, 12.04.1978

Taggar: Orter: Storbritannien Teman: ekonomi

STORBRITANNIE

Ljusning på engelska marknaden

Produktionen och efterfrågan har stampat på stället i snart tre år i England. Stora underskott i handelsbalansen motiverade en restriktiv finanspolitik och en återhållsam lönepolitik. Åtstramningen var hård. Alla komponenter i den inhemska efterfrågan sjönk senaste år.

WP” Alldeles som i Finland visade bokslutet för senaste år att de brittiska myndigheterna kan pusta ut åtminstone vad beträffar problemen med handelsbalansen. Utrikeshandeln visade inget underskott senaste år. Nu när ekonomin är mer i balans finns det utrymme för en expansivare politik. För att tillväxten skall få fart och hålla sig mellan 3—4 procent (nordsjöoljan står för 1/4 procent) kan man vänta sig ett flertal stimulansåtgärder.

Kontrollerad expansion

Den minskande efterfrågan och de sjunkande disponibla inkomsterna har haft en negativ effekt på sysselsättningen. I december i fjol var 7,2 procent av männen, 4,1 procent av kvinnorna arbetslösa i England. En kontrollerad expansionspolitik skall nu förbättra det dystra arbetsmarknadsläget. Rekommendationerna ges från olika håll bla OECD och Bank of England. Om de följs kommer de naturligtvis att få positiva effekter för hela den engelska ekonomin. Kostnaderna för arbetslösheten och den icke utnyttjade kapaciteten är helt enkelt för höga. ”Den ekonomiska politiken borde därför bygga på en kontrollera debat expansionspolitik som småningom vänder konjunkturkurvan = uppåt, skriver OECD i sin senaste rapport om England. Det är med skattepolitiska åtgärder som expansionen skall ta fart. Utan skattelättnader kommer efterfrågan att avta under senare delen av året och helt enkelt omöjliggör ett konjunkturuppsving. Ett uppsving som startar med en ökad efterfrågan har positiva effekter på vinsterna och stimulerar produktiva investeringar.

Kostnader under kontroll

Lönestoppet är över. Den genomsnittliga löneökningen för den privata och offentliga sektorn kommer att vara i år 14 procent. Men för att inte konkurrensförmågan skall ätas upp och betalningsbalansen råka i obalans igen måste kostnadstegringarna hållas under kontroll, menar både OECD och Bank of England. Om de disponibla inkomsterna ökar måste man räkna med en viss inflationsökning som = för England upp över OECDgenomsnittet. Lösningen lär ligga i en inkomstpolitik där prisstegringar och löneökningar kopplas ihop. De gamla löneavtalsystemen skall göras mer flexibla. Avgörande är den reella löne Vilket språk i nordiskt samarbete?

Vi viser til lederartikkel i Deres tidsskrift nr. 3/78, hvor De tar opp språkproblemene i nordiske samarbeidsorganisasjoner, og i dette tilfellet spesielt NESU. I den forbindelse vil vi gjerne få lov til å komme med noe kommentarer.

NW” For det förste er det ikke vedteksfestet att NESU’s språk skal vere engelsk. Dette har imidlertid blitt kutyme, for å gjöre det mulig for alle parter å förstå hva som blir sagt/skrevet. Når man derfor bruker ord som ”kupp” for å beskrive overgangen til engelsk som det offisielle språk, så me FORUM 6/7 ” ner vi at dette er ”å skyte spurver med kanoner”. Videre synes vi lederen mistenkeliggjör danskenes holdning till nordisk samarbeid, til fordel for en narmere tilknytning til det övrige Europa,

Det nevnes vidare i lederen at man i de tilfeller hvor språket volder besveer, til nivån. Rekommendationerna går ut på att skattevägen öka den disponibla inkomsten.

Överskott nästa år

Det är de stora handelsbalansunderskotten som har motiverat den strama ekonorniska politiken i England. Regeringen har varit tvungen att i flera repriser ta utländska lån för att täcka dem, Kravet i samband med storlånen från Internationella Valutafonden var en stram ekonomisk politik. Det främsta målet var att få handeln i balans. Nu är det målet nått. Nästa år räknar engelsmännen redan med ett eventuellt handelsbalansöverskott. Här kommer nordsjöoljan in i bilden, En

Datarutan

Procentuell förändring

BNP (1976: 21900 milj US $)

Investeringar — 72

Export 62 (1976: 46260 milj US $)

Import (1976: 55968 milj US $)

Inflatio 41/ 142 —2 Arbetslöshet 5,7

Reell disp.inkoms later bruk av simultantolk. Som De sikkert også er klar over, så er bruk av simultantolker meget kostbart. For en studentorganisasjon som fra för ikke har de störste ökonomiske ressurser, anser vi det som urealistisk å bruke vära midler till dette.

Som en röd tråd gjennom artikkelen, synes vi det klart kommer frem at al ternativet til engelsk er svensk. Alternativet er imidlertid, som De ogs sikkert er klar over, at de som volder problemer i förste rekke finner og islendinger, lerer seg åå snakke et av de andre nor ökad oljeexport snyggar snabbt upp handelssiffrorna. Det ger utrymme för en expansivare ekonomisk politik. Det får vara slut på den en sjunkande hemmaefterfrågan. Tillväxttakten beräknas redan i år till 3—4 procent och den kommer säkert att hålla i sig några år framåt. Den engelska marknaden öppnar sig på nytt för utländska exportörer. Denna traditionellt viktiga marknad för de finländska träförädlingsprodukterna kommer att ge utrymme också för andra produkter. Inflationstakten beräknas bli bra mycket högre i England än i Finland. Den kan således inte bli ett hinder för en ökad finländsk export.

Christian Sundgren OQO

Inflatonstakten Januari 1977—1978

ENGLAN diske språkene. Når man i artikkelens siste avsnitt nevner at 90 && av de finske grunnskoleelevene i dag velger engelsk som valgfritt språk, så er ikke dette et problem for NESU, snarere et finsk problem. I tillegg til de ovennevnte kommentarer vil vi gjerne få lov til å understreke at det som for oss er viktig er utvikling av og opplegget for nordisk samarbeid. Vi anser dette for viktigere enn å diskutere på hvilket språk dette samarbeidet skal foregå. Vi er imidlertid inneforstått med at det beste ville vere om alle kunne bruke Vänd 29

Utgiven i Forum nr 1978-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."