Utgiven i Forum nr 1970-17

Modern termisk sprutning

av Ture Lindström Forum 1970-17, sida 33-35, 04.11.1970

Taggar: Teman: metallsprutning

Teknisk utblick:

Bilden visar hur en slipmaskins skyddsholk beläggs med kromoxid enligt plasma spray metoden. Den kemiska beläggningen uppvisar överlägsna egenskaper mot korrosion och slitage. Terätuote Oy har sedan två år landets enda plasma spray utrustning.

Modern termisk sprutning

Av ing. Ture Lindström, Terätuote Oy

Metallsprutning, eller som det bör heta, termisk sprutning, är en metod att lägga finfördelade partiklar av metaller, keramer eller plaster i upphettat tillstånd på ett lämpligt underlag. Man skiljer mellan olika metoder enligt den värmekälla som används: Flamma, plasma, elektrisk ljusbåge eller explosion. Dessutom skiljer man mellan två huvudsakliga materialformer: 1) pulver 2) tråd eller stav.

Vid pulversprutning smältes de fina partiklarna då de drivs genom en intensiv värmekälla. Då de träffar underlaget plattas de till och formar sig efter ytan, som därförinnan gjorts ojämn, och förankrar sig mekaniskt. Dessutom förekommer partiell sintring samt bindning oxid till oxid.

Vid tråd- och stavsprutning föres materialet i en värmekälla omgiven av en luftström. “med hög hastighet, Då materialet på ytan smältes av lågan atomiseras det av luftströmmen till små droppar och slungas mot ytan. Nästan alla metaller och kera 270 personer från 19 länder deltog den 14—19 september i den »VI Internationella Metallsprutningskonferensen» i Paris. Experter från olika länder behandlade följande frågor: 1) Nya rön inom den praktiska användningen av termisk sprutning, 2) Grundläggande forskning, 3) Praktiska metoder för kvalitetskontroll.

Forum 17/7 mer kan beläggas på detta sätt med lämplig blandning av syroch bränngas. Begränsad användning av plasma har förekommit vid tråd- och stavsprutning. För material med smältpunkt över ca 2 700”C är det i allmänhet nödvändigt att använda plasma som värmemedium. Alla kända material som ej avdunstar eller dissocierar förrän de når sin smältpunkt kan sprutas med tillhjälp av plasma. Diverse material som volframkarbid, tantal och volfram kan sprutas med utnyttjande av detonations- och plasmaprocesserna. Termiskt sprutade metaller behåller sin ursprungliga kemiska konsistens, men legeringar kan förändras betydligt beroende på vilken metod som används. Avsevärda förluster av ämnen med lägre smältpunkt kan förekomma vid plasma- och elljusbågsprocesserna. Det sprutade materialets fysikaliska och mekaniska egenskaper kan avvika avsevärt från det ursprungliga materialets. Sprutade beläggningar uppvisar likheter med starkt sintrade metaller och skall som dessa anses som skilda och distinkta metallurgiska material. När det gäller keramer behåller oxiderna sina kemiska egenVänd 33

KONSULTER INOM FÖRETAGSLEDNINGENS ALLA OMRÅDE [1] ADMINISTRATIV UTVECKLING

OO Od OD H

MARKNADSFÖRING PRODUKTIONSTEKNIK

EKONOMISK PLANERING OCH KONTROLL ADB-SYSTEM

EF Management Consultants OY

Lilla Robertsgatan 13 B, Helsingfors. Tel. 662 108

Medlem av PA International Management Consultants Group

Då fingrarna inte räcker till…

Då fingrarna inte räcker till, är det dags att börja använda Olympia räknemaskin. Nu finns det i marknaden en ny förmånlig universalräkne ph maskin RAS 4/12. Den adderar, subtraherar multiplicerar och dividerar. På den kan man också räkna kontinuerlig addition eller samla summa. summarum. Alla räkningens olika faser kommer tryckta på ett band. Maskinens räknekapacitet är 12 siffror. Ni kan således räkna även stora tal på ena handens fingrar. T.o.m. med förbundna ögon, för maskinen har ett internationellt tiotangentbord, som är säkrat för att förhindra felslag.

Maskinen står att få också utan division. Modellkoden är då RAS 3/12 och priset ännu förmånligare.

( OLYMPIA

Kontorsmaskiner som inger förtroende Importör:

SIVENS MASKINAFFÄR AB

Gräsviksgatan 8, Helsingfors 18, tel. 640 504, Återförsäljare landet run skaper då de är sprutade. I några fall kan emellertid kristallstrukturen förändras, Karbider, silicider och borider behåller inte sin ursprungliga kemiska konsistens om de sprutas i luft, utan måste sprutas under skydd av en inaktiv gas.

Plaster har också sprutats på ett eller flera av de ovannämnda sätten,

Några nyheter inom den praktiska användningen av termisk sprutning

Baserad på en nyligen utförd översikt är termisk sprutning i USA inom flygindustrin fn en affär på 20000 000 dollar. En av de största jetmotortillverkarna tillämpar termisk sprutning på 1200 komponenter av vilka 750 är belagda enligt detonationsmetoden. Emellertid har kontinuerliga utvecklingsförsök resulterat i att man ersätter många av dessa komponenter med plasmabehandlade beläggningar. Ytterligare tillämpningar väntas och kommer att öka komponenterna med termisk besprutning till 2 000. Under de senaste 10 åren har antalet termiskt besprutade delar ökat exponentiellt med varje mer avancerad motor.

I Vitkovice stålverk i Tjeckoslovakien sprutas aluminium enligt elljusbågsmetoden, en metod som fö är på kommande då det gäller aluminium, 325 000 m? per år. Processen är automatiskt kontrollerad och det behövs endast sex man som sköter om underhåll och byte av Al-tråd. Resultaten är så goda att man har beslutat bygga en likadan-anläggning för att bespruta bågar, balkar, vinklar etc. Kapaciteten blir 8—10 000 ton per år. I Tjeckoslovakien tror man att man genom denna utveckling ansenligt har bidragit till att lösa korrosionsproblemen i världen.

Keramer, icke dragbara metaller och legeringar, kerametaller kan nu sprutas i form av en böjlig tråd som är lika enkel att använda som vanlig tråd. Det pulverformiga materialet är överdraget med plast som försvinner i flamman. Tråden smälter fullständigt i värmen och de smälta partiklarna slungas ut med stor hastighet som ger hög kvalitet för beläggningen. Metoden har utarbetats i Frankrike.

I Japan har man nyligen utvecklat en metallsprutningsmetod som använder en stark pulserande ström. Om urladdningsenergin vore förhållandevis liten, skulle tråden smälta utan att explodera, å andra sidan förgasas den och exploderar om den elektriska energitätheten är för hög. Om emellertid energitätheten är lämplig exploderar tråden delvis, splittrande den återstående smälta delen i små partiklar. Hela förloppet försiggår i fria luften, så man kan förutom plana ytor även bespruta insidan av en ihålig cylinder med mindre diameter än 10 mm. Den konventionella detonationsmetoden tillgår så att det kväveburna sprutpulvret, acetylen och syrgas bringas att explodera i en kammare av en gnista.

I Japan har man också utvecklat en ny metod att tillverka cylindrar till bilmotorer med lika goda egenskaper som endast dyrare motorer har haft. På en kärna sprutas en tunn slitstark beläggning. På denna beläggning gjuter man sedan aluminium och avlägsnar kärnan. På grund av det sprutade skiktets porositet tränger aluminiet väl in. Porositeten mot kolvsidan medger även goda smörjegenskaper och toleransen mellan Al-kolv och cylinder kan göras mindre pga identisk värmeutvidgningskoefficient. Väsentlig i en förbränningsmotor är givetvis också aluminiets goda värmeledningsförmåga.

Utan tvekan måste den framtida tekniken använda mer keramer än någonsin tidigare. Siliciumnitrid har visat sig vara av stor betydelse som konstruktionskeramik pga sina speciella egenskaper. I England kan man nu spruta siliciumnitrid genom att nitrera flamsprutat poröst silicium.

På konferensen redogjordes även för metallsprutningens möjligheter inom designen. I Sovjetunionen dekorerar man i stor skala glas med aerosoler av smält metall. I Tyskland har man dekorerat bla kyrkdörrar, dörrhandtag, lampfixturer, spegelramar och smycken.

Forum 17/7 ”En snål maskin”

Faktiskt — Precisa-räknemaskinen sparar in den tid, som Ni betalar för

Precisa 166 är en snabb universäträkneautomat. Också multiplikations- och divisionsoperationerna sker helt automatiskt, Det konstanta talet som inmatats i maskinens minne försvinner inte, fastän andra räkneoperationer utförs emellan. Varje sist inskrivna tal kan bevaras i maskinens minne genom att trycka på en knapp. Lättanvänt, enkelt och klart tangentbord.

Precisa-räknemaskinerna tillverkas i Schweiz precisionens land. Varje detalj fungerar som en kronometer men snabbare än tanken. Precisas stora räknehastighet, säkra ”minne” och klara räknelogik sparar tid… många gånger klockan runt under ett år… Investera i Precisa … verklig var dagsvishet. 10 års ga ranti och säker årsser LJ vice. När skall vi somta- PECISTO la om Ert företags räk neoperationer?

Precisa 164 snabb räknaren utför den automatiska multiplikationen på kortast möjliga väg. Resultatet kan väljas på bandet som mellan- eller slutresultat. Vad de övriga räkneegenskaperna beträffar, motsvarar snabbräknaren helt Precisa 166 — räknesnabbheten och den lätta användningen är kännspaka för denna modell

Precisa 308 miniräknemaskinen utför okså multiplikation automatiskt. Enkelt och klart tangentbord. — Koncentrerat tangentifält med korta, fjädrande rörelser hos tangentena tillåter lätt blindräkning med små fingerrörelser — utan att Ni tröttas.

oy Litkelaskenta a

Hyvlerivägen 18, H:fors 37, tel. 45 45 8 35

Utgiven i Forum nr 1970-17

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."