Utgiven i Forum nr 2008-01

MySQL får en central roll i Sun

av Patrik Lindfors Forum 2008-01, sida 10-11, 31.01.2008

Taggar: Bolag: MySQL Personer: Mårten Mickos Teman: MySQL

EH FPORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 1 2008

SPEKTRU “Företag som betalar ordentliga löner lider ingen brist på inhems arbetskraft” Byggnadsförbundets regionombudsman i Österbotten Raimo Pohjola i Vasabladet 14.1.2008.

My SOL får en central roll i Sun

PATRIK LINDFORS atabasbolaget my sor kommer att få en central del i amerikanska mjukvarukoncernen SUN MICROSYSTEMS strategi. Sun köpte i mitten av januari My SQL för knappt 700 miljoner euro, vilket är rekord med klar marginal för ett teknologibolag med finländska rötter. Många storbolag har tidigare velat köpa My SOL, som istället siktat på en notering på Nasdaqbörsen. Att valet i stället föll på Sun beror enligt My SQL:s vd MÅRTEN MICKOS på att affären ger möjlighet att öka volymen på My SOL:s verksamhet avsevärt. Redan i dag är My SOL näst störst i världen inom databaser, och det snabbast växande bolaget inom branschen. Det som skiljer My SQL från konkurrenterna är att databaserna är byggda på öppen källkod, och att bolaget har en community som deltar i produktutvecklingen (se artikeln på sidorna 30-33). Bolagets grundare MICHAEL ‘MONTY”’ WIDENIus kommer att fortsätta med utvecklingen av My SQL:s databaser. Vd:n Mårten Mickos blir Senior Vice President med ansvar för databasavdelningen inom Suns mjukvarudivision, som leds av RICH GREEN. Vad kommer Sun att tillföra My SQL och vad kommer My SQL att tillföra Sun? ”Viser fram emot två viktiga tillskott från Sun: en fältorganisation som är enormt mycket stör re än vår och därmed ger bättre möjlighet att nå och betjäna kunder, samt teknologisamarbete främst kring skalbarhet och prestanda av vår databasteknologi”.

”Sun har en mycket omfattande mjukvarustack, men databasen har saknats. Vi komme därför att bli en strategisk komponent i flera produktstrategier. My SQL är också den överlägset mest använda databasen bland Web 2.0startups och webbföretag, och detta är givetvis en intressant tillväxtmarknad för Sun” säger Mårten Mickos.

å EJ sc [mg =E = E z n vag [=] z

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 1 2008

Hur mycket jobb har det krävts för att nå så här långt ”Massor. Man får gå tillbaka till 8o-talet för att hitta upprinnelsen till detta. Och man kan notera att för många av oss är detta den största affären under hela karriären, så det är inte fel att säga att det tagit 20 år att komma hit"

Enligt Mårten Mickos kommer produktutvecklingen för databaserna att fortsätta enligt samma modell som tidigare med egen personal och frivilliga utvecklare i bolagets externa community.

Mickos är övertygad om att det är möjligt att utveckla communitymodellen också i det större sammanhang som My SQL nugår ini.

”Sun har i all tysthet under de senaste åren blivit världens största producent av mjukvara med öppen källkod. Solaris, Java, Glassfish och Open Office är alla öppna. Trots att My SQL har stor berömmelse som bokstaven Mi LAMP så är de inga dunungar på Sun i dessa frågor. Jag tror att båda organisationerna kan lära sig något av varandra"!

LAMP står för Linux, Apache,

My SQL och PHP/Perl/Python, som alla är ledande inom fri programvara baserad på öppen källkod.

En av finansiärerna bakom My SQL har varit amerikanska BENCHMARK CAPITAL, ett av världens ledande riskkapitalbolag.

Vilken betydelse har Benchmark Capital haft för My SQL:s utveckling? ”Enorm! Vi behövde pengarna, men det är andra faktorer som har varit mest värdefulla. Varje gång vi har haft en viktig fråga att lösa med dem har de svarat med frågan “Vad är bäst för företaget?” Detta låter enkelt och kanske banalt, men det är det absolut inte. Många investerare glömmer den frågan, och undgår därmed att skapa mervärde för företaget. Men Benchmark är alltid fokuserade på att skapa mervärde” säger Mickos.

”Benchmark är ganska unika i att de följer en egalitetsprincip. Alla partners är med och delar på kakan i lika delar. Därför finns det ingen hackordnin ”De som var nyckelpersoner inom näringslivet för fem-tio år sedan ärnu = H nästan borta allihopa och vi har fått en ny generation företagsledare som är relativt unga” Björn R. Gudmundsson om Island i Nordisk tidskrift.

inom firman, utan alla gör sitt bästa för alla portföljbolag?

Benchmark Capital har enligt Mickos aldrig försökt styra och ställa i My SQL, trots sin ställning som ledande ägare och finansiär. My SQL:s ledning har fått ta hand om den operativa verksamheten.

“Benchmarks goda rykte har också hjälpt oss. Det är mycket lättare att rekrytera duktig personal när man har uppbackning av en respekterad kapitalinvesterare. Detsamma gäller i olika förhandlingar. Alla känner alla, och ingen vill hamna på tvären med någon som är så stor och mäktig som Benchmark”, säger Mickos och tillägger att skillnaden mellan bra investerare och de allra bästa är enorm.

KAJ ARNÖ, tidigare vice vd med ansvar för My SQL:s community, får i uppgift att samordna verksamheten mellan detvå företagen med en preliminär titelsom’ambassadör “Som My SOL:s ambassadör på Sun blir det min uppgift att representera My SOL hos Sun. Jag ska lära mig om Sun, lära My SQL om Sun, och lära Sun om My SQL. En miljard är mycket pengar, även om det är i dollar och inte i euro, och det är viktigt att se till att inlemmandet av vår organisation, vår kultur och våra processer i Sun sker så smärtfritt och välskött som möjligt. De har 34 200 anställda, vi har 400” säger Arnö.

Det finlandssvenska inslaget i My SQL är påfallande stort. Till den gruppen hör förutom Widenius, Mickos och Arnö följande personer: MAx METHER (Paris, Training), SYLVIA ARTE (Kyrkslätt, Support), PATRIK BACKMAN (Helsingfors, Engineering), HENRIK INGO (Esbo, Sales), CAMILLA ZILLIACUS (Grankulla, finansiering och administration) och BIRGITTA LÖFBERG (Stockholm, finansiering och administration).

Det finlandssvenska inslaget inom öppen källkod är också unikt: förutom My SQL baserar sig också det av LINUS TORVALDS utvecklade operativsystemet Linux på öppen källkod. m

Ingen orsak till panik

JANNE SALONEN mm serna världen över varit fallande. Måndagen den 21 januari rådde rentav pa nikstämning, innan amerikanska centralbanken Federal Reserve sänkte styrräntan med hela 0,75 procentenheter.

Varför denna panik? Jo, farhågorna växer nu om att USA till följd av problemen med subprimelån och fallande bostadspriser är på väg in i en recession. Den amerikanska ekonomin har åtnjutit en stark tillväxt under flera års tid. En kortvarig, mild recession behöver inte vara någon katastrof. Och världsekonomin har åtnjutit sin starkaste och längsta tillväxtperiod sedan början av 1970-talet.

Som alltid har en långvarig tillväxt lett till spekulativa excesser, i USA:s fall på bostads- och lånemarknaden. Excesserna rättas nu till, och amerikanska banker har tvingats ta stora förlustreserveringar. Menhittills pekar inget på att problemen blir oöverstigliga för bankväsendet.De stora bankerna med de största förlusterna, Citicorp och Merrill Lynch, har lyckats förstärka sina kapitalbaser. Hittills har knappt en enda bank i USA gått omkull, endast ett antal mindre bostadslånebolag. Inte heller i Europa har bankkonkurser förekommit, även om ett par medelstora banker i Tyskland måste räddas. Också Société Générale verkar klara av sin svindelsmäll på 5,5 miljarder euro genom en kapitalemission. Feds paniksänkning av styrräntan torde säkra situationen. Dessutom väntas en ny halv procentenhets sänkning på Feds ordinarie sammanträde i slutet av januari.

Sedan årsskiftet har trenden på bör Kanske världsekonomin alltså inte rasar även om USA i år får en svag tillväxt, eller rentav en mild recession. Tillväxten i Asien är oförtrutet stark och ingen valutakris är att vänta tack vare dollartillgångarna i de asiatiska centralbankernas kassavalv. Också i Europa verkar tillväxten vara hygglig, även om en recession i USA leder till en försvagad tillväxt även här. De länder i Europa som haft en fastighetsboom kan få problem med fallande bostadspriser, till exempel Spanien, Sverige, Storbritannien och Irland. I Finland har bostadsboomen inte varit lika stark.

Feds paniksänkning av styrräntan kan emellertid leda tillnya problem. Inflationen i USA är rätt stark, delvis på grund av den svaga dollarn, och räntesänkningarna kan ledatill att dollarn försvagas ytterligare.

l övrigt finns ingen anledning att drabbas av panik inför utsikten av en kortvarig, mild recession i USA: den övriga världsekonomin kan mycket väl klara av den, även om tillväxten globalt nog av allt att döma försvagas i år. a

Utgiven i Forum nr 2008-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."