Utgiven i Forum nr 1979-05

Några råd till småhusbyggaren

av Ragnhild Artimo Forum 1979-05, sida 21, 21.03.1979

Taggar: Teman: byggande

Några råd till småhusbyggaren

Småhusbyggarens väg från den första inspirerade tanke på ett eget hus till den slutliga inflyttningen är kantad av byråkratiska törnen. Andlösa mängder av formulär skal ifyllas, tillstånd erhållas och förpliktelser av olika slag beaktas. Andå uppförs ett försvarligt antal småhus år efter år. Byggmästare Torsten Ahlbom påminner om de mes oundgängliga kom-ihågen.

yÖ” Varje hus måste stå på mark. Marken är alltså utgångspunkten. Mark finns av två slag: tomt är det fråga om då marken är stadsplaneområde, registrerad lägenhet talar man om när icke-planerat område avses, För att fastslå om marken lämpar sig att bygga på är den första åtgärden att utföra en grundundersökning av markens beskaffenhet. Den kan beställas av tex en byggmästare.

Byggnadstillstånd är obligatoriskt; om marken är under byggnadsförbud krävs även undantagstillstånd.

— Undantagstillstånd anhåller man om via kommunernas planekontor, berättar Torsten Ahlbom. — Till anhållan bör fogas en karta över området ifråga, eventuellt stadsplaneförslag, jordregisterutdrag, situationsplan i skalan 1:500 — delkarta med det planerade huset inritat — byggnadsritningar plus redogörelse för hur vattenförsörjningen och avloppsfrågan skall ordnas, samt rågrannarnas skriftliga bekräftelse att de inte motsätter sig byggnadsplanerna. Undantagstillstånd beviljas av inrikesministeriet, då det gäller stadsplaneområde inom stad, köping eller landskommun, av länsstyrelsen då det gäller övrigt område inom landskommun. Men ansökan inlämnas till kommunens planekontor. Vanligen tar det ett halvt till ett år att få utlåtandet — men ibland kan det ta två tre år.

Nästa etapp i denna speciella långvandring är anhållan om byggnadstillstånd.

— Ansökan = tillställs byggnadsnämnden. Den görs på vederbörlig blankett — fås på kommunernas kanslier. Följande bilagor måste medfölja ansökan: undantagstillståndet såvitt sådant varit nödvändigt, huvudritningarna i tre exemplar (situationsplanen i skala 1:500 och byggnadsritningar i 1:100), utredning över att sökanden besitter byggnads FORUM 5/7 platsen, alltså köpebrev eller arrendekontrakt, samt tomt- eller lägenhetskarta. Dessutom bör ritningarna före detta ha besökt sådana kommunala verk, vilkas utlåtande om den planerade byggnaden är motiverade — elverket, vattenverket o d. Frågorna kring vatten-, avlopps- och kraftanslutning måste utredas på förhand.

— Till ansökan om byggnadstillstånd bör också fogas uppgiften om vem som vidtalats att fungera som ansvarig byggmästare — i byggnadslagen, $ 68, definieras denna detalj, och många kommuner för kartotek över de lokala byggmästarna med sådan befogenhet.

Ritningarna kräver kanske en närmare definition. — Huvudritningar omfattar således situationsplan och byggnadsritningar. Situationsplanen visar nybyggnadens placering på tomten, huvudmått, eventuella planteringar etc. Byggnadsritningarna inkluderar grund-, plan-, skärnings- och fasadritningar, ventilation och eventuella skorstenar bör framgå av dem, likaså byggnads- och täckmaterial, våningarnas höjdläge och användningen av de olika utrymmena, konstaterar

Byggmästare Torsten Ahlbom byggmästare Ahlbom. — Om man står i begrepp att uppföra ett prefabricerat hus ingår ritningarna sas i paketet, om man däremot ämnar uppföra ett sk platsbyggt hus bör en arkitekt eller byggmästare uppgöra ritningar för det.

Startkla börjar man vara då byggnadstillståndet beviljats — vanligen 2—3 månader efter att ansökan inlämnats. Den första praktiska åtgärden är då mätningsförrättningen: kommunens geodet eller en mätgrupp prickar på anhållan ut byggnadens placering i terrängen med angivandet av höjdpunkt mm — I det beviljade byggnadstillståndet stipuleras också husbyggarens förpliktelser, till vilka bla hör att meddela byggnadsinpektören om vilket datum arbetena inleds. Från första början bör man också se till att olycksfalls- och brandförsäkringar är i kraft — de sistnämnda kan ”växa” allteftersom arbetet framskrider, och bör även inkludera arbetsredskap, eventuella temporära baracker etc.

— Om man inte gett hela byggarbetet på entreprenad, utan utför det i egen regi, anlitande fackmän för de arbetsskeden som så kräver, bör man se till att erforderliga skatteinnehållningar görs och att socialavgifter, pensionsförsäkringsavgifter mm månatligen redovisas till respektive kassor. Detta är viktigt — försummelser kan leda till åtal.

Att gräva en gro är första arbetsskedet. Då den är klar bör officiell grundsyn förrättas förrän grunden gjuts. Då sockeln är gjuten är det dags för sockelsyn, förrän man kan avancera till nästa moment.

— Sedan reses de bärande väggarna och vattentakkonstruktionen. Då stommen är klar och takstolarna på plats skall stomsyn förrättas förrän man tar itu med brädfodringen. Därefter följer rörsyn, som förrättas då rökrören och ventilationskanalerna är klara. Sedan återstår bara de olika kommunala verkens syneförrättningar rörande vatten, avlopp och el, och slutsynen förrättad av byggnadsinspektören förrän byggnaden tas i bruk. Om inflyttningen eller ibruk farts. på sid. 2 21

Utgiven i Forum nr 1979-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."