Niord skall vara nätverk, katalysator

av Ragnhild Artimo Forum 1994-12, sida 08-09, 06.10.1994

Taggar: Personer: Ann-Charlotte Engroos Organisationer: Niord

Niord-ordföranden Ann-Charlotte Engroos inför föreningens 70-årsjubileum:

Niord skall vara nätverk, katalysator

Ragnhild Artimo

En aktiv intresseförening med hög profil, som fungera som nätverk för medlemmarna och som katalysator mellan medlemskåren, näringslivet och högskolan det är Niords nyckelutmaning idag och åren framöver säger föreningens ordförande Ann-Charlotte Engroos.

Niord måste leva sina medlemmars liv för att hålla si levande och vara viktig för dem.

Niords medlemssiffra för första gången 3 000. Den tretusende medlemmen blev Monica Westermarck. som på jubileumsfesten på Casa 28 oktober får motta Niord-fatet om hon är på plats!

Med sjuttio år på nacken ligger Niord en bussig noslängd före både ekonomförbundet SEFE och sin finskspråkiga “systerförening” för Helsingfors-regionen, HEKO, som Niord har fruktbart samarbete med och som fyller “bara” 60 år nästa år.

— Det har sin historiska förklaring eftersom de första ekonomer som utexaminerades i Finland var svenskspråkiga och kom från Svenska handelshögskolans föregångare Högre Svenska Handelsläroverket. påpekar Niords ordförande Ann-Charlotte Engroos (intervjuad i Forum nr 16/93 då hon precis valts till denna post).

I år översteg Ekonomföreningen

Håll Hankens fana högt!

Samarbete och växelverkan med Hanken är en viktig dimension i Niords arbete, och har, säger ordföranden, på sistone också kommit till uttryck i form av ett aktivt deltagande i den finlandssvenska högskoledebatten: Niord är distinkt förespråkare för en självständig ofusionerad Svenska handelshögskola, fattas bara annat.

Med den image Hanken har skulle den utradering en hopslagning leder till vara en förlust av en viktig och välfungerande finlandssvensk institution. Ekonomer från Hanken har en så klar kvalitetsstämpel på sig att det vore brottsligt att beröva framtida ekonomer samma konkurrensfördel. Mer om denna fråga på ledarplats i tidningen.

— För oss inom Niord är ekonomutbildningen en fokusfråga. Att vara ekonom skall också i framtiden vara något eftersträvansvärt, något man kan vara stolt över. Det återspeglas också föreningens image: våra ekonomer är de som får de bästa jobben, som prioriteras vid anställning. Det skall finnas ett odiskutabelt mervärde i denhär utbildningen.

Därför slår Niord också ett slag för internationalisering av utbildningen — det är viktigt att ekonomutbildningen här är internationellt konkurrenskraftig och “gångbar” så att det är lätt för ekonomer att också arbeta utomlands, en option som lockar allt flera.

Bredare spektrum behövs

Ann-Charlotte Engroos, som är ekonomie magister från Hanken årgång 1989, skriver på sitt licentiatarbete om makroekonomiska prognosers användning i företagens strategiska planering och beslutsfattande — men har under detta första ordförandeår “frivilligt” låtit det vila för att kunna göra en fullödig insats för Niord. Hennes forskningsarbete har dock initierat en kritisk syn på alltför enögd studieinriktning — Mera målmedveten tvärvetenskaplig inriktning skulle ge bättre färdigheter för näringslivet. Som ekonom måste man vara aktionsberedd var man än placerar sig, och jag tror det är viktigt att ha starka insikter i såväl nationalekonomi som marknadsföring. Båda behövs för att man skall ha en överblick av vad som sker i företaget, och här behöver ekonomen redovisning, finansiering och investering — hela skalan. Grundutbildningen borde troligen i högre grad byggas som en tvärvetenskaplig helhet, vilket förutsätter större samarbete mellan institutionerna i högskolan. Min speciella käpphäst är ju att makroekonomiska prognoser borde vara ett verktyg inte bara för dem som skriver politiska tal utan också och i synnerhet för företagens marknadsförare.

Niord har naturligt nog nära samar Foto: Leif Mäkelä

Niord-ordföranden Ann-Charlotte Engdet civila produktchef vid Öv Fakta Ab, vill höja föreningens profi också under jubileumsåret: Niord skall vara en påverkare i samhället då det gäller de svenskspråkiga ekonomern och deras utbildning.

bete med Svenska Handelshögskolans Studentkår och SHS har två representanter i Niords styrelse. Hankeiterna är framtidens ekonomer och i de flesta fail också framtidens Niord-medlemmar.

Konkurrenskraft och kontaktyta

Ann-Charlotte Engroos ser Niord som en katalysator i växelverkan och nyttorelationer mellan medlemskåren. Hanken och näringslivet, en tripod med starkt interberoende.

— Motivet för ekonomer att bli medlemmar i Niord är framför allt nätverksaspekten. Niord, som 1 motsats till de finskspråkiga ekonomföreningarna ju är riksomfattande, inte lokal, ger en viktig kontaktyta inom den egna språktillhörigheten . Niord är tillsammans med Merkuar i Åbo och Ekonomklubben på Aland de svenskspråkiga ekonomernas röst i ekonomförbundet SEFE, och en viktig målsättning är att så långt det praktiskt är möjligt se till att allt material finns att få också på svenska. Verksamhetsformerna är inriktade på å ena sidan stärkandet av den egna konkurrenskraften genom fortbildning och självutveckling, å andra sidan social samvaro genom programmen av underhållningskaraktär. Gränsen mellan nytta och nöje är diffus: det nätverk niordarna får över åren är samtidigt en viktig kontaktyta på arbetsmarknaden.

Merparten kurser som Niord erbjuder sina medlemmar produceras av Niord Fortbildning Ab. Utbudet inkluderar både av Niord delsponsorerade kurser prissatta så att medlemmarna skall ha intresse av dem “ur egen börs”, och mera påkostade utbildningspaket vars prissättning utgår från att arbetsgivaren betalar kursdeltagandet.

För näringslivet är Niord vattenhålet där de kunniga, välutbildade svenskspråkiga ekonomerna samlas, färdiga att handplockas…

— Samarbetet med näringslivet har över decennierna varit viktigt och nyttigt för alla parter, och det är en sektor som ytterligare kan och bör utvecklas målinriktat, säger Ann-Charlotte Engroos. — Å ena sidan behöver vi aktiva människor, verksamma på olika områden i näringslivet, både i föreningens styrelse och i utskotten. Å andra sidan har vi arrangerat företagsmässor där företagen presenterat sig. Det finns en social beställning på också ett informellare koncept företagsvisa diskussionskvällar, kanske av mentortyp, en utvidgning av nätverket på professionell bas. Dels bör vi diskutera med näringslivet dess behov då det gäller ekonomkunnandet, dels har niordarna — inklusive nya ekonomer och hankeiterna — behov av sådan ömsesidig pulstagning där potentiella arbetsgivare och arbetstagare utvärderar varandra. Här är åter ett område för samarbete med SHS där vi kan vara en katalysator mellan studenter och näringsliv.

Niord vill hjälpa de arbetslösa

Det är inte bara konkurrenskraften hos de yrkesverksamma som Niord vill slå vakt om.

— En relativt hög arbetslöshet är något som kommit för att stanna, och en angelägen uppgift för Niord idag och åren framöver är att konkret hjälpa också de arbetslösa medlemmarna att bibehålla och förbättra sin professionella validitet. Tillsammans med TFiF och DIFF har Niord redan senaste år engagerat sig i projektet NYA VAÅGAR, vars tredje program startat nu i september — Kalendern i senaste Forum presenterade del 3. Hög arbetslös het betyder ju hårdare konkurrens om de befintliga eller nya jobben. Det är viktigt för oss att inte bara vässa medlemmarnas professionella klor, utan också ge dem bättre självförtroende och erbjuda kurser i självinventering, utvärderandet av rätt plats och jobbsökning. Man kan ju inte heller dra alla arbetslösa över en kam — unga nyutexaminerade ekonomer utan arbete har andra problem än femtioåriga ekonomer som rationaliserats bort eller blivit jobblösa genom konkurs. Sen finns det en tredje, växande grupp som i brist på lämpligt jobb väljer att starta eget företag.

Upp med företagande!

Ann-Charlotte Engroos anser att Niord också har en uppgift som påverkare då det gäller att förbättra företagandets villkor i nationen.

— För att nya jobb skall kunna skapas måste företagandet göras attraktivare, enklare och mindre risksårbart än nu, säger hon. — Pappersexcersisen måste gå att förenkla avsevärt, och risktröskeln måste sänkas så att nyföretagare inte exempelvis hamnar utanför arbetslöshetskassan ien sämre villkorsfålla om företagsprojektet inte får luft under vingarna. Ålla har ju inte potential att bli företagare, men det är angeläget att sänka tröskeln för dem som vill gå den vägen, och det bör också göras lättare för dem att i sinom tid anställa folk; den vägen skapas de nya jobben.

— Det måste helt enkelt bli mer lockande att jobba än slå dank. Det är ju också fråga om att ekonomutbildningen slukar skattemedel och det är vansinnigt att utbilda folk för sofflocket. Samtidigt skulle det vara viktigt att utreda och eliminera möjligheterna till missbruk av ersättningsapparaten och att t.ex. jobba svart samtidigt som man lyfter arbetslöshetsbidrag.

Upp med profilen!

För Niord har jubileumsåret varit en impuls till profilhöjning och ett aktivare imagebyggande.

— Det har gett ett osökt tillfälle att göra föreningen känd inte bara bland medlemmarna utan också för den stora allmänheten, bl.a. genom deltagande i högskoledebatten. Jag ser en frejdig och orädd profilering som nyttig också för att potentiella medlemmar skall veta vem vi är och vad vi står för. Vi vill vara — och har en skyldighet att vara — en påverkare i samhället i frågor som gäller ekonomerna och ekonomutbildningen.

En utmaning för Niord — liksom för alla föreningar och förbund — är att föregripa utvecklingen och trenderna.

— Man måste ligga lite före i tiden, sniffa sig till saker som idag endast är s.k. svaga signaler, så att man kan erbjuda de program och verksamheter som medlemmarna vill ha när efterfrågan blir uttalad. Därför är det viktigt att

Jubilerande Niord Jubilerande Nior vi har en dialog med medlemmarna — och en tillräcklig omsättning på föreningens förtroendeposter. Vi har ju personval i Niord i november, och jag har faktiskt infört eu upprop i vårt infoblad med sikte på att intressera aktiva medlemmar för styrelsearbete. Alla Niords förtroendeposter är ju öppna för alla, och man behöver inte låta sig skrämmas av att bli alllför tidsmässigt uppknuten: det finns plats också i utskotten och iad hoc-grupper, som tar tid i anspråk över en kortare period.

Niord, som med sina 3 000 medlemmar är den näststörsta föreningen i SEFE, håller också på förbundsnivå hög profil.

— Niords båda viceordföranden. Tom Blomqvist och Patrik Hertsberg, sitter i förbundsstyrelsen. och Ingmar Silfvastsvingar SEFEs viceordförandeklubba och är dessutom ordförande för förbundets arbetsutskott, en post som en enda niordare, Göran Ahman — Niords representant i Forum som dess styrelseordförande — innehaft tidigaTe,

En profilering på målgruppsnivå är Niords stipendier. Det större stipendiet på 5000 mk kommer att premiärutdelas på Niords jubileumsfest 28.10. till en studerande som höjt Hankens image och/eller uppvisat remarkabla studieprestationer; gärna vill man premiera “udda” saker. I fortsättningen skall detta stipendium sedan årligen utdelas på SHS årsfest. Det mindre stipendiet kommer åtta gånger i året att tilldelas Månadens Hankeit och är till storleken 500 mk.

På Niords kansli är det tf. verksamhetsledare EK Tara Aminoff (“delad” med finska systerföreningen HEKO) och Tea Björkenheim som betjänar och vägleder medlemmarna. Mer om Niords verksamhet på de följande sidorna. 9

Tom Blomqvist (ovan)

Tea Björkenhei , Tara Aminof 9

Utgiven i Forum nr 1994-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."