Utgiven i Forum nr 1994-12

Rätt målsättning - en förutsättning för affärsverksamhetens framgång!

av Ulf Nyberg Forum 1994-12, sida 25, 06.10.1994

Taggar: Teman: målsättning

RÄTT MÅLSÄTTNING en förutsättning för affärsverksamhetens framgång målsättningen vara att maximera vin sten, i varje fall på lång sikt! Det här är den allmänt omfattade uppfattningen om den övergripande målsättningen för all afförsverksamhet. Men är den faktiskt rött? Kan det vara den här egoistiska målsättningen som har lett oss in i “lama” efter “lama”? Vinst behövs för att motivera medarbetare. Motiverade medarbetare är en förutsättning för effektiv och lönsom verksamhet. Egen vinning engagerar, att påstå annat är intellektuellt bedrägeri!

Allt det här stämmer säkert, men är dessa argument en grund för en övergripande målsättning? Borde de inte vara medel för alt uppnå en målsättning?

Om varje företag och människa enbart tänker på sin egen vinst så leder det förr eller senare till motsättningar. Schumpeter konstaterade redan på 20-talet att tänkesättet som riktar sig på maximering av vinsten leder till motsättningar, konflikter och spänningar som till sist leder till allmän antagonism. Redan de gamla grekerna (Platon) konstaterade samma sak. År vi inte där nu? Om man har känt till detta förhållande i alla tider, så varför fortsätter man hårdnackat på samma linje?

B:s är att göra pengar, alltså skall

Maximal vinst , mål eller resultat?

Alla är mer eller mindre överens om att afförsverksamhetens uppgift är att tillfredsställa kundens behov. Kvalitetssystemen ut går från att kvalitet är “alla sammantagna egenskaper hos en produkt som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov”.

Hur stämmer det här överens med målsättningen att få maximal vinst? Det är väl inte ett behov hos kunden att leverantören får maximal vinst? Kanske man kan godkänna minimal vinst för att själv kunna uppfylla sin egen målsättning “maximal långsikti vinst”. Som försvar påstås det alt “maxima vinst” är en förutsättning för att överhuvudtaget kunna tillfredställa kundens behov, utan vinst ingen verksamhet! Det stämmer säkert också, men frågan är fortfarande: är “maximal vinst” en målsättning, borde det inte vara ett resultat av en målsättning?

Människans och företagets framgång beror i första hand på målsättningens kvalitet, den motivation som målsättningen ger upphav till, hur klar och konkret målsätt ningen är och hur konsekvent man strävar mot målet. Vilken är då den objektivt bästa övergripande målsättningen? Naturligtvis att fillfredställa omgivningens behov på bästa tänkbara sätt, eftersom det är affärsverksamhetens övergripande uppgift i samhället!

Ekonomisk brottslighet bäst för samhället? Det verkar dock inte möjligt att följa denn målsättning, ingen lever på att vara enbart samarit. Mången företagsledare och ekono Ulf Nyber mieprotessor vet att det föreligger en konflikt mellan affärsverksamhetens nuvarande målsättning och uppgift, men anser att alla andra målsättningar är orealistiska. På vilket annat sätt än med marknadspriserna, dvs med hjälp av vinsten, kan företagen veta vilken produktion som är mest efterfrågad? Utgående från detta tänkesätt borde alltså t.ex ekonomisk brottslighet och narkotikaaffärer vara de ur samhällets synpunkt “bästa” affärsverksamheterna eftersom de hämtar största vinsten åt utövaren (sic!)?

Spår företagsledarna i kaffesump?

Då man talar om vinst för att kunna tillfredställa behov så menar man i allmänhet vinst på lång sikt. Ett av målsättningens viktigaste riterjer är att den måste vara uppnåbar. Hur skall vi i dag veta att våra beslut leder till vinst på lång sikt [imf. fastighetsspekulationer och börsen), vi kan bara hoppas på det oberoende av hur sofistikerade analysmetoder och teorier vi har. Målsättningen är inte konkret utan i högsta grad diffus. Vad är “vinst på lång sikt”? Ar det 2576 avkast ning eller bättre relationer som lager till ännu bättre och säkrare avkastning? Ar det riktigt klokt att högt utbildade företagsledare oc ofessorer sysslar med spådom i kristallBior eller kaffesump? Dessutom behöver alla företag i dagens läge omedelbar vinst för att överleva, inte förhoppningar om en stor vinst i den dunkla framtiden!

Optimerad vinst resulta av helhetens nytta

Det som behövs är alltså en beslutsmodell, målsättning, som tar i betraktande både den kortsiktiga och långsiktiga vinsten som varje människa och företag behöver, samtidigt som motpartens (kundens) behov blir till fredsställda på bästa möjliga sätt. Då och endast då har vi rätt utgångspunkt för en kvalitativ verksamhet!

Adam Smith observerade att det finns ett samband mellan vinsten som den enskilda får och nyttan som samhället får. Han har ofta missförståtts eller citerats fel med att “en ekonomi där alla strävar mot egen vinning befrämjar allra starkast det gemensamma bästa”. Det här utgör antagligen grunden för den råa kapitalismen. Adam Smith har sagt (egen fri översäkning) “genom att betjäna sin egen sak befrämjar den enskilda samhällets bästa bättre, än om han skulle försöka stöda det medvetet (direkt)”. Denna observation är säkert alldeles rätt, men här talas inte om avkastning och/eller vinst, utan om att befrämja fördelar. Sambandet mellan den enskildas vinst och helhetens nytta är helt omkastad. Inte från egen vinning till helhetens nytta, utan från (den närmaste) helhetens nytta till egen vinning! I den mån företaget höjer på sin nytta för omgivningen, växer också omgivningens intresse och ef terfrågan. Tack vare omgivningens större intresse och efterfrågan växer också företaget omsättning, produktionsmängd och av kastning, vinst, likviditet och också makt alldeles av sig själv (om man faktiskt arbetar med rätt strategi].

Vad får vi som resultat? Högst antagligt optimerad vinst, både materiell och immateriell. Det gäller att särskilja på två helt olika sätt att maximera vinsten: direkt maximering och indirekt maximering!

Business är alt prestera nylta som ger vinst!

Vad kan vi dra för slutsats av ovanstående resonemang? Målsättningen “att förbättra förhållandet mellan oss själva och omgivningen, dvs att försöka prestera maximal nytta åt målgruppen (kundkretsen)” är allmängiltig och kan omfattas av alla parter, företagaren, medarbetarna, kunderna oci samhallet. Den leder till både kortsiktig och långsiktig vinst för alla parter. Den stöder teserna: “Vinst behövs för att motivera medarbetare, motiverade medarbetare är en förutsättning för effektiv och lönsam verksamhet, egen vinning engagerar, att påstå annat är intellektuellt bedrägeril”. Men dessa “sanningar” är inte argument för en målsättning utan de är nödvändiga medel för att uppnå målsättningen!

Business är alltså inte att “göra pengar” utan att prestera sådan nytta som resulterar i vinst både på kort och lång sikt. Vari ligger skillnaden? Skillnaden ligger i den återverkan på handlingen som målsättningen har. Har vi en gång ställt upp en målsättning för oss, antingen medvetet eller omedvetet, så strävar vi ohjälpligt mot denna målsättning fast den också leder till undergång. Människan är bara sådan, det är förväntningarna som driver oss. Tur nog kan vi lätt ändra våra målsättningar och söka nya gröna ängar.

Största nyttan: att lösa det mest brännande problemet!

Vilken är då den största nytta ett företag kan erbjuda sin omgivning? Ålla människor, företag, marknader, samhällen etc har, på samma sätt som varje växt, ett inre legitimt behov av alt växa och utvecklas. Olika problem hindrar dock deras utveckling. De är som knutar som stör verksamheten. Öm man kan lösa dessa knutar eller problem, så fort sätter utväcklingen tills ett nytt problem bromsar utvecklingen. Den största nytta ett företag [eller enskild människa) kan erbjuda sin omgivning är alltså alt lösa dess mest brännande problem, det problem som mest hindrar dess utveckling! Business är alltså att lösa problem på ett för omgivningen nyttigt sätt, Denna insikt, att samhällets utveckling är beroende av den för tillfället minst tillgöngliga utvecklingsfaktorn, flaskhalsen, ger oss också en möjlighet att styra marknadskrafterna i önskad riktning. Mera därom i nästa nummer. €

PS Detta resonemang bygger på EKSfilosofin, Engpass Konzentrierte Strategie (flaskhalskonsentrerad strategi] utarbetad av Wolfgang Mewes.

25

Utgiven i Forum nr 1994-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."