Utgiven i Forum nr 1997-02

Nokia och Ericsson fortsätter växa

Forum 1997-02, sida 10, 27.02.1997

Taggar: Bolag: Nokia&Ericsson Teman: telekom

10

Nokia och Ericsson fortsätter växa

UIlZON Två globalt ledan de leverantörer av digital mobiltelefoni, svenska Ericsson och vårt Nokia, redovisade för 1996 resultat som låg rätt väl i linje med analytikernas förväntningar: Ericssons något över 10 mrd SEK och Nokias ca 3,9 mrd FIM. Ericssons omsättning för 1996 var över 124 mrd SEK, och Nokias ca 39 mrd FIM.

Trots att resultaten var förväntade, så har de ändå ett ytterst intressant budskap. Enligt Ericssons uppskattning var antalet installerade mobiltelefoner globalt närmare 140 miljoner vid utgången av 1996, en ökning på över 50 miljoner under ett års tid. Ericsson förutspår att antalet mobiltelefonanvändare i världen närmar sig 500 miljoner år 2001. Detta kan mycket väl slå in, eftersom världskonjunkturen befinner sig i ett starkt uppsving som kan pågå fram till sekelskiftet, I detta uppsving kommer digital mobiltelefoni att vara en produkt som åtnjuter en €xceptionellt stark efterfrågeökning över hela världen. Och detta kommer i synnerhet Ericsson och Nokia att vara väl placerade att dra nytta av eftersom de är ledande leverantörer av både mobiltelesystem och mobiltelefoner inom den marknadsledande mobiltelefonistandarden GSM och därmed besläktade system. GSM och besläktade system kan komma att åtnjuta en marknadsandel på kanske 80 procent av digital mobiltelefoni under de närmaste åren, en tidsperiod då expansionen av digital mobiltelefoni kommer att befinna sig i sitt starkaste skede, med en årlig ökning av antalet användare som närmar sig (och kan överstiga) 100 miljoner.

Nokias VD Jorma Ollila sade i anslutning till publiceringen

Både Nokias Jorma Ollita (1.v.) och Ericssons Lars Ramqvist (t.b.) kan vara nöjda med tillväxten inom digital mobiltelefoni. Nokia år marknadsledare inom GSM. Det innebär att t.ex. Nokia Mobile Pbones’ Salofabrik (ovan) har fullt upp med att tillgodose marknadens behov.

av årsrapporten att Nokia aldrig har varit så starkt som nu. och detta är inga överord. Nokia-ledningen lyckades komma över de “logistiska problem som i början av 1996 gav en temporär skrämselhicka: nu behöver Nokias (och Ericssons) ledning mobilisera all sin skicklighet för att kunna dra full nytta av den kolossala expansionen som är i utsikt under de närmaste åren. Om man lyckas med detta, med att hålla marknadsandelarna och helst även lönsamhetsutvecklingen, så får detta dramatiska konsekvenser.

Ifall Nokia och Ericsson lyckas behålla marknadsandelen inom en marknad som under de närmaste åren kommer att växa med kanske 30 procent per år, så kommer Nokias koncernomsättning för 1997 att närma sig 50 mrd mark, och överstiga 60 mrd för 1998, Nokia är på god väg att bli Finlands största industriföretag. Ericssons motsvarande siffror bör närma sig 150 mrd SEK i år och 200 mrd år 1998, varvid Ericsson går förbi Volvo som Sveriges största industrikoncern (ABB kan endast till hälften räknas som ‘svenskt’). Och om Nokia lyckas hålla den lönsamhet man uppnådde under sista kvartalet 1996 så bör årsvinsten för 1997 kunna ligg vid 7-8 mrd mk, och för 1998 närma sig 10 mrd. Ericssons motsvarande prestation skulle då kunna vara en vinst på närmare 15 mrd SEK för 1997 och 20 mrd för 1998. Dessa ambitioner kan dock uppnås endast om företagsledningarna lyckas pricka fullständigt rätt beträffande marknadspositionering och produktutveckling.

Nästa stora steg blir att införa ett bredbands mobilitelesystem för dataöverföring, och här satsar Nokia och Ericsson på ett system som kallas FMA (Frames Multiple Access), som kanske börjar tas i användning kring sekelskiftet. Det är dock skäl att ge högsta möjliga prioritet för att få ut det på marknaden så snabbt som möjligt: erfarenheten från GSM har visat att den som är först ute med ett fungerande system har en förhandsposition jämfört med den som kommer senare, vilket kan bli GSM-konkurrenten CDMA:s öde (också kallad 15-95).

CDMA är en amerikansk standard, och där börjar man nu ta till propagandakrig i striden om världsmarknaden, i försök att sätta krokben för européerna: t.ex. en stor artikel i Newsweek nyligen var ett inslag i denna kampanj. Här kunde det vara skäl för t.ex.

Nokia att starkare alliera sig med sin ledande amerikanska leverantör av komponenter, processortillverkaren Intel. I propagandakrig mot amerikaner kommer européerna ohjälpligt till korta utan någon stark amerikansk partner. Och Intel är konkurrent till COMAleverantören Motorola, som också tillverkar processorer. (Varför inte försöka Iocka Intelchefen Andrew Grove till Nokias styrelse?). Kampen mellan GSM och CDMA kommer dock inte att avgöras av propagandakriget, utan av kunderna ute på världsmarknaden.

För Finlands del är det nu av största vikt att göra det som kan göras för att förbättra Nokias verksamhetsförutsättningar (åtgärder som även förbättrar andra finländska high tech-företags förutsättningar), t.ex. sänkningar av arbetsgivaravgifter (högteknologiföretag är mycket arbetskraftsintensiva: deras viktigaste tillgångar går hem till kvällen). Också en gradvis sänkning av inkomstbeskattningen underlättar rekryteringen av högt kvalificerad personal.

Även satsningen på utbildning och FoU i Finland och en förbättrad kvalitet inom denna sektor,är en metod att förbättra Nokias verksamhetsförutsättningar. För Nokias egen del är det avgörande för lönsamhetsutvecklingen hur skickligt man lyckas fokusera den egna FoUdelen: en stark men illa fokuserad tillväxt inom FoU är ett av de stora felgrepp som nu kan göras. Det är också av största vikt att Finland bevakar beslut inom EU med ett falkÖga, så att EU:s utveckling gynnar högteknologiföretag, och så att inga diskriminerande förmåner ges t.ex. till franska eller tyska konkurrenter. J5 €

FORUM NR 2/97

Utgiven i Forum nr 1997-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."