Utgiven i Forum nr 1997-02

Översikt av IT-branschen i Finland: Finland föregångarland inom IT

av Fredrik Nars Forum 1997-02, sida 16-18, 27.02.1997

Taggar: Teman: IT-branschen

Fredrik Nar u mer gränser mellan data, tele trafik och media suddas ut oc konvergerar till en IT-bransch desto mer måste företagen ino dessa områden finna sin ege klara nisch, säger Pauli Heikkilä. teknologichef inom informationsteknologi vid Teknologiska utvecklingscentralen TEKES.

Denna konvergens - som gör att t.ex. databolag, teleoperatörer och tv-bolag blir delar av samma värdekedja - möjliggörs av att teletrafiken och media numera sköts och produceras digitalt. Något som tidigare begränsades till endast databranschen.

Informationsteknik (IT), eller ADB som det ännu för några år sedan kallades, fortsätter att breda ut sig med snabb takt. Hittills har endast de som haft tillgång till dator på jobbet eller hemma “den dyraste maskinen i våra hem’ kunnat dra nytta av informationsteknik. Senast då digital-tv, som i praktiken förvandlar varje tv till dator. breder ut sig om några år kommer s.g.s. alla hem att ha tillgång till informationsteknik.

Definitionen på vad som är IT är flytande eftersom datateknik utnyttjas inom så många områden. Tidigare var det lätt att indela databranschen i hårdvara och mjukvara, dvs. datorer och deras program. T.ex. IBM i Finland sålde datorer och Tietotehdas G dag en del av TT Tieto) såg till att programmen och datasystemen fungerade.

Men då datorerna kopplades till de digitaliserade telefonnäten och data blev mobilt kan man även räkna teleoperatörerna som en del av IT-branschen. Alla telefonväxlar i Finland är från och med hösten digitala och mycket av teleoperatörernas verksamhet går ut på att erbjuda ITtjänster, som t.ex. dataoch internet-anslutningar. Telecom Fin Översikt av IT-branschen i Finland:

Finlan föregångarland inom IT

INFORMATIONSTEKNIK (IT), ELLER ADB SOM DET FÖR ÄNNU NÅGRA ÅR SEDAN KALLADES, VÄXER SNABBT I FINLAND. STÖRSTA BEGRÄNSNINGEN FÖR TILLVÄXTEN ÄR KUNNIG ARBETSKRAFT.

Finlands 30 största IT-bolag

Total För. Huvudsaklig Företag omsättning -95 94-95 Anst. IT-verksamhet 1 Nokia 36 810 Mmk. «= 2296. 31 948 Telekomproducent 2Telecom Finland 5697 Mmk — 1196-6352 Teletrafiktjänster 3 ICC Personal Systems 2856 Mmk 57 1085 Datorproducent 4” Helsingfors Telefon — 1956 Mmk 42 3734 Teletrafiktjänster 5 ICL Data 1815 Mmk 70 1634 Datatjänster 6 IBM 1152 Mmk 590 671 Säljer ADB-produkter + tjänster 7 I Teto 1149 Mmk 1796 1778 Datatjänster 8 LM Ericsson 1101 Mmk = 1490 947. Telekomproducent 9 feet pockar 1078 Mmk. — 3496 247 Säl ua! I 0 1059. Mi 9 1354 il | nön 907 Mm 44 | I fälSiemens Oy 936 Mmk — 1990 757 TG | Kl:Tietokeskus 816 Mmk <— 1796. 843 te s | coteq Network 756 Mmk —— 96’ 51 a av elektronikkomponenter | omputer 2000 Finl. — 672 Mmk — 55 0 ADB-grossist - TT I. Philips Oy Ab 601 Mmk. 1596 191 Elektronikgrossis Kl 17 Digital 585-Mmk 50 307. Säljer ADB-produ jänster = | 18. Martis (nuv. Tellabs) — 562 Mik — 2950 — 324 Telekomproducent 19 Compaq Computer 514 Mmk” = 5096 32" Säljer och markna ftorer 20 Teleste 424 Mmk 84 6507 Telekomproducent | 21 Scribona Suomi 417 Mmk 31960 121 ADB-grössist | 22 Facidata 377 Mmk 996 96 Återförsäljare av hårdvara | 23 Tammerfors tfn.and.lag 376 Mmk 280 683- Teletrafiktjänster 2 NL i 24 RankXerox 313 Mmk— -2890 314. Säljer maskiner för dokumentbehandl. , 25 Instru Data 252 Mmk = 3296 124 ”ADB-grossist 26 Benefon 301 Mmk 14 242 Telekomproducent j 27 Radiolinja 260 Mmk = 24296 — 111 Teletrafiktjänster + 28 Siemens Nixdorf 233 Mmk 56 320 Säljer ADB + datatjänster 29 Microdata 230 Mmk — 5096 25 Importör av telatrafikverktyg 30 Pohjanmaan Micro 217 Mk 639 21 ADB-grossist Använda källor: 500 suurinta, Tietoviikko, bolagens årsberättelser |

Begreppet “Finlands största ITbolag’” ärsvävande eftersom många av de. störa, är. I utländsk ägo, t.ex, ICL Personal Systems, ICL Data, IBM och Hewlett-Packard. Men , eftersom majoriteten av de anställda vid dessa bolag är finländska, tjänsterna samt produkterna produceras bär och skatterna betalas i Finland rankas de som finländska.

FORUM NR 2/9 land, dvs. staliga Tele. har en forskningsbudget på 3 procent av sin omsättning. Telefonväxlar levereras av telekomproducenter som t.ex. Nokia och Ericsson, vars produktion till stor del går ut på programmeringsarbete - mjukvaran på en telefonväxel är lika komplex som en dators operativsystem. Deras mobiltelefoner har dessutom i dag mer minne än en dator för 10 år sedan.

Därför kan man i dag inkludera teleoperatörer och telekomproducenter i den lista vi sammanställt på de 30 största IT-bolagen i Finland. Listan är gjord på basen av existerande listor på Finlands största bolag ur vilka vi har plockat fram databolagen, teleoperatörererna och telekomproducenterna. Mediabolag är inte inkluderade.

Mycket av verksamheten inom mediabranschen gränsar i dag dock till programmeringsarbete. Ta t.ex. produktion av hemsidor på internet eller CD-ROMskivor. Trycket mot media finns snarast från mjukvaruproducenternas sida.T.ex.

har Microsoft i USA köpt in sig i mediabranschen och är en stor producent av CD-ROM-skivor.

Ytterligare en grupp som kunde tas med som IT-bolag är företag som gör styrsystem för industrin, t.ex. Valmet Automation. som producerar styrsystem för pappersmaskiner. De producerar både mjukvara och hårdvara för industrin.

Trender

Drivkraften inom IT är att elektronikkomponenterna hela tiden blir mindre, billigare och mångsidigare - detta kommer att fortsätta ett bra tag. Men komponenternas storlek närmar sig redan materialens minsta beståndsdelar, vilket örutsätter en djupare förståelse av fysialiska och kemiska skeenden. Ett €xempel på detta är satsningar inom nanoteknologisk forskning (se artikel s. 32). På basen av de intervjuer Forum gjort bland IT-folk har det framkommit en de trender 0 nätverksdatorn kommer, men långsamt och för specifika arbetsuppgifter. Den sprider sig först i storföretag.

Ö inom datatjänster blir de stora större samtidigt som nya småbolag hela tiden grunda Ö det råder stor brist på kunnig arbetskraft inom dataprogrammering och teletrafi € konkurrensen inom teletrafik skärps ytterligare i.o.m. avregleringen av telemarknade € telefonnäten blir hela tiden snabbare vilket möjliggör nya tjänster per telelinj 0 handeln på internet ökar. Först handlas dataprogram per linje, men senare även mediaprodukter som musik och film. Säkra kreditbetalningar på internet med t.ex. VISA och Mastercard blir verklighet i Finland på hösten.

Datadistributöten PC-SuperStore säljer redan i dag som först i Finland språköver >

IBM igen etta bland datorer i Finlan i Finland, vilket var 16,6 pro cent mer än året innan. Ungefär en tredjedel av datormarknaderna utgjordes av hushåll.

Men den största köpargruppen var företag som förnyade sina datorer att motsvara de krav som nätverken ställer på prestandan påjdatorerna. De |; Syns också i vilka datormärken som I. ökade siff försäljning. Stora märken | som främst riktat in sig på företags | Vörra året såldes 316 000 datorer

Lomi - som IBM och Hewlett4 Pac = kapade stora marknadsandelar, medan märken som satsa d på hushåll som Compaq och Appl gick tillbak

Den stora vinnaren 1996 är “The Big Blue” IBM, som sålde över 20 000 fler datorer än året innan, en ökning med 70,5 procent! Kurt Lönnqvist, landschef för IBM i Finland kommenterar tillväxten: ”Vi har skolat våra återförsäljare och ökat på antalet distributörer”.I dag har IBM tre distributörer, Scribona, Computer 2000 och InstruData, men endast två stora återförsäljare Novosys och FaciData. Att det var IBM som levererade datorerna till Meritas ”Big Bang’ i fjol bidrog också till den starka tillväxten.

Tuomas Partanen på dataanalysbölaget Market-Visio säger: “Cirka 80 procent av datorparken i Finland finns hos företagen, så det är där den verkliga markna den finns. Men procentuellt växer försäljningen av hemdatorer mest”

T år räknar Market-Visio med att det säljs 365 000 datorer i Finland.

Finland är - överraskande nog nettoexportör av datorer. Det är Fujitsu ICL Computers datorfabrik i Kilo, Esbo, som 1995 producerade ca 500 000 MikroMikko ErgoPro datorer och 13 500 server-datorer. Orsaken till | aft man kan producera datorer i ett höglöneland som Finland är att cn dators pris främst skapas av dyra | komponenter och att lönesättningskostnaderna utgör endast 5 pro Tent av datorns pris. FN & | | |

Datorn som gör Finland tull nettoexportör av datorer. Fujitsu ICL = “Computers fabrik i Kilo, Esbo, pro Bäuc rligen ca 500 000 MikrorgoPro-datorer Skärmarna Köeras av Nokia.

FORUM NR 2/97

I ÅR BLEV IBM STÖRST

Försäljning av datorer i Finland 1996 Totalt 316 000 datorer (+16,5 26)

Compai Digital

Hewlett-Packard 18500 datorer (+27 a)

IBM 50 200 datorer (+70,5 26)

Mikro Mikko (Fujitsu/ICL) 46 000 datorer (+7,5 26 41600 datorer I- 79 18800 datorer (+27 Ye)

IBM tog ett steg frami och återtog platsen som största datorleverantör under 1996. Apple föll för första gången ur gruppen på de 10 största märkena,

I de 316 000 sålda datorerna är inberäknade bordsdatorer, bärbara datorer och servrar.

sättningsprogram som både betalas och levereras via internet

Datorns väg till i dag

Dagens nyhet inom IT-branschen är den s.k. nätverksdatorn, som skall vara en enkel och billig dator tillgänglig åt alla som fungerar via datanät. Men låt oss först gå några år tillbaka i tiden för att få datorernas utveckling i rätt perspektiv.

Då datorerna först gjorde sitt intåg i företagen på 60-talet bestod de av en stordator till vilken många ‘durmma’ terminaler var anslutna. Dessa maskiner var bra på att processa stora mängder okomplicerade data, men de var stora, servicekrävande och otroligt dyra.

På 70-talet blev datorerna mindre och billigare. Då minidatorn lanserades kunde varje avdelning inom en organisation ha sin egen dator.

Under 80-talet kom sedan persondatorerna (PC) och gjorde en mindre revolution. Nu var det inte längre datorerna som bestämde vad som skulle göras utan de anställda kunde själva skriva protokoll och snygga brev, rita, kalkylera och lägga upp egna register utan att den centrala dataavdelningen blandade sig i.

Under 90-talet kom man på att det fanns en hel del data som alla i en organi 300

Avkastning på IT-aktierna på börslistan 1996 index 1/96 = 100

Jä Bolaget tillverkar främst kabiar till bilindustrin, len. även kablar och bastationer till mobiltefonnäten.

n investeringsbolaget Arctos Capital (börsvärde ca 12 k) kan räknas till IT-lägret se 5 största enskilda ägarpost är hälften av finländska Santa Monica” Software, som importerar telekomprödukter, t.ex. routers. FN 25 200

Suunt 15 10 sation borde ha tillgång till. PC:na kopplades då till ett nät som sedan anslöts till en s.k. server-dator, som sparade och sorterade gemensam information. Detta system kallas eciieni-server - där den enskilda PC:n är en “klient’ - och är det vanligaste datasystemet på företag i dag.

Då dessa servrar sedan kopplades till telefonnätet skapades internet - ett nät som sammankopplar flera miljoner datorer och tiotals miljoner datoranvändare i världen. Internet, och dess populäraste användningsform WWW (World Wide Web) och elektronisk post, har gjort information mobil på ett helt nytt sätt.

I och med internets framgång insåg företag att de internt kunde dra nytta av att sortera och presentera information på samma sätt som på internet. Då skapades företagens interna nät, intranet, även kallat CWW (Corporate Wide Web) eller browser-server-system.

”Client-server-lösningar börjar vara lite out. Nu är det browser-server-system som gäller”, säger Harri Johannesdahl på Telecom Finlands internet-avdelning.

T och med att telenäten byggs ut kommer vi till det senaste kapitlet i datorns historia: nätdatorn. Konceptet bygger på att datoranvändaren endast lånar de program han eller hon behöver, per datalinje. Datorn har själv inga program i sitt minne. Jorma Kielenneva. VD på KT-Da 12/96 | Ar = tacentral Ab, förhåller sig lite skeptiskt till nätdatorn: ”Men storföretagen har nytta av den eftersom de på det viset kan dela på ett program och inte behöver köpa dyra program och PC:n åt alla anställda”

Tre slags databolag

ITbolagen - de som traditionellt klassificerats som databolag - kan indelas i tre grupper som skiljer sig rätt mycket från varandra och agerar på rätt skilda marknader: bårdvaruproducenter (och deras försäljare), imjukvaruproducenter och datatjänstbolagen.

Försäljningsbolagen består oftast av utländska bolags representationer som IBM, Hewlett-Packard och Compaq. Dessa bolag säljer och marknadsför datorer och hjälper företag att installera datanät, m.a.o. datatjänster. ICL är s.g.s. den enda producenten av datorer i Finland, även om det finns andra t.ex. Microlog.

Som andra grupp har vi de renodlade datatjänstföretagen som t.ex. TT Tieto (se separat artikel s. 41) och KTDatacentral. Dessa bolag har upplevt en kraftig tillväxt under de senaste åren, bl.a. för att företag skall uppdatera sina data forts. nät för att motsvara internet-tids- på sip åldern. 36

FORUM NR 2/97

Utgiven i Forum nr 1997-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."