Utgiven i Forum nr 1997-02

Snabb tillväxt

av Mikael Ingberg Forum 1997-02, sida 08, 27.02.1997

Taggar: Teman: ekonomi

edan under hösten i fjol bör jade pessimismen kring de ekonomiska utvecklinge lätta. Den mini-recession so sedan hösten 1995 hade spridit sig till vårt land från Mellaneuropa höll på att ta slut. Företagens och hushållens inställning till framtiden, så som den mäts i officiella konjunktur- och konsumentbarometrar, svängde till det bättre. Den statistik över industri- och totalproduktionen i landet, som publicerades mot slutet av året visade att förbättringen i sentimenten också började realiseras i verkligheten. I oktober uppvisade statistikcentralens BNP-indikator en årstillväxt på närmare 6 procent och i november nästan 3 procent.

Mot denna bakgrund kom knappast heller de mycket positiva preliminära uppgifterna från nationalbokföringen för fjolåret, som publicerades för en dryg vecka sedan, som en överraskning. Enligt dessa uppgifter ökade totalproduktionen under fjolåret med hela 3,2 procent jämfört med året innan. Denna siffra överstiger klart alla fjolårsprognoser och förstärker intrycket av att vår ekonomi nu är inne i en god cirkel: ökande tillväxt ger ökade inkomster i företag och hushåll, som i sin tur ökar totalefterfrågan och tillväxten i samhället.

konjunktur e pul 32 te

Det mest positiva i nationalbokföringens siffror är att tillväxten klart accelererade under det sista kvartalet i fjol (se tabell nedan). En beräkning av tillväxten under fjärde kvartalet på basen av tidigare publicerad kvartalsstatistik och den nu publicerade årsstatistiken ger vid handen att BNP-tillväxten under sista kvartalet i fjol uppgick till hela 6,1 procent. Uppgifterna kan vara litet osäkra beroende på att statistikcentralen av allt att döma har gjort några större nivåjusteringar inom exporten och impor Mikael Ingber ten för år 1995; EU-medlemskapet påverkar tydligen ännu statistikproduktionens tillförlitlighet härvidlag. Detta problem innebär att en beräkning av de kvartalsvisa tillväxtsiffrorna för importoch exportutvecklingen inte låter sig göras ännu.

LEE

Den viktigaste orsaken till accelerationen i tillväxten är givetvis att exporten igen har börjat dra till Mellaneuropa. Denna ökade tillväxt i exporten har tagit sig uttryck i en snabb tillväxt i industriproduktionen. Speciellt har skogsindustrins produktionsvolymer ökat, även om prisutvecklingen inte har varit särskilt positiv.

Den nya information, som nationalbokföringens uppgifter innehåller, är emellertid att också byggnadsverksamheten har kommit i gång på allvar. Under sista kvartalet i fjol ökade byggnadsinvesteringarnas volym nämligen med hela 16,0 procent jämfört med året tidigare. Visserligen fick man en del indikationer på att byggnadsverksamheten är på uppgång redan under hösten.

SNABB TILLVÄX

MARKNADEN DRAR OCH TILLVÄXTEN ÖKAR I FINLAND. OM TYSKLAND PALLAR FÖR EMU-TRYCKET KAN HÖGKONJUNKTUREN BLI LÅNG.

Prisutvecklingen på gamla bostäder var positiv. Enligt hörsägen blev det under senhösten rent av svårt att få tag på mindre bostäder i Helsingforsregionen. Antalet beviljade byggnadstillstånd ökade relativt snabbt. Men nu kommer alltså de första handgripliga siffror, som visar att recessionen inom byggnadsbranschen är över. Inte att undra på att aktierna i fastighets- och byggnadsrelaterade bolag har stigit på börsen under den senaste tiden.

Mot bakgrunden av ovan förda diskussion är det knappast förvånande att den senaste tidens officiella kommentarer om konjunkturutvecklingen i vårt land har varit närmast euforiska. Jag anser också själv att finansministeriets prognos, som publicerades för ett par dagar sedan och enligt vilken tillväxten detta år i bästa fall kan uppgå till närmare 5 procent, inte alls är orealistisk. Hemmamarknaden är nu i rullning och stöder den ekonomiska tillväxten

Det enda orosmomentet är den internationella utvecklingen. I Mellaneuropa är utvecklingen fortfarande på relativt osäker grund. Men ifall den tyska konjunkturen håller för EMU-trycket och vår exportindustri får fortsätta att expandera tror jag att vi kan se fram emot en längre högkonjunktur.

Försörjningsbalansen kvartalsvis för år 1996

Tillväxten i bruttonationalprodukten tilltog mot slutet av året. To.m. byggnadsinveste ringarna hbettade till mot vintern.

FORUM NR 2/97

Utgiven i Forum nr 1997-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."