Utgiven i Forum nr 1995-07

Ny metod i jakten på kostnadseffektivitet

av Christian Schönberg Forum 1995-07, sida 27, 18.05.1995

Taggar: Teman: kostnadseffektivitet

Christian Schönberg

Ny metod i jakten på KOSTNADSEFFEKTIVITE dministrationsbiten är ett område som ofta behandlas styvmoderligt i många företag. Normala företags administrativa kostnader kretsar i allmänhet kring 5-10 po av omsättningen, vilket inte an betraktas som småsmulor, Procentsatserna varierar naturligtvis en hel del mellan exempelvis ett industriföretag och ett handelsföretag.

— Vår grundidé är att gå in och titta på de administrativa kostnaderna, notera kostnadsnivån och formulera ett avtal där vårt arvode är 50 procent av det vi sparar in av företagets utgifter under de följande tolv månaderna, berättar Kai Friskberg från Oy Econtact Ab. Kan vi inte dra in på kostnaderna, betalar företaget följaktligen heller inget arvode. Det handlar alltså om en helt riskfri produkt ur köparens synvinkel — ingen inbesparing — inget konsultarvode.

Econtact säljer sina tjänster egentligen till vilket företag eller organisation som helst. Man går givetvis inte i å förelagets egentliga affärsområde, inte heller på råmaterialinköp som förelaget givetvis behärskar bättre än konsulten.

Tekniken går ut på att konsulten tillsammans med företaget definierar några större kostnadsgrupper, exempelvis städ- eller kurirtjänster. kontorsmaterial eller trycksaker. försäkringar eller inköp av städmaterial, vilka ofta nog uppfattas som ”marginella” vid inköp men som ändå betyder en hel del på årsbasis.

Bokföringen och verifikaten ligger som grund för arbetet. Det måste finnas en viss teknik i bakgrunden som gör att man inte behöver lägga ned onödigt lång tid att på detaljnivå rota i gamla papper.

— Inom de kostnadsområden vi själva inte behärskar kallar viin experter för att lösa problematiken och fördelar följaktligen arvodena mellan oss. Försäkringar är exempelvis ett område där vi inte påstår oss vara världsbäst. Det finns företag som av okun Forum nr 7/95

Annu är inte alla metoder att bemästra onödigt slöseri av företagets pengar, utnyttjade. I synnerhet i depressionstide tvingas företagen gå både på bredden och på djupet i sin jakt på “onödiga” kostnader som skapar obalans i boksluten. Andå finns det delområden som glöms bort eller inte alls beaktas i kostnadsjakten.

Kostnadsjägare Kai Friskberg, Oy Econtact A skap eller misstag har överlappande försäkringar eller kanske onödiga säkerhetsgrader som endast kan dissekeras av branschspecialister. Vi bygger alltså upp ett kunnande som företagen i allmänhet inte bryr sig om att göra.

Idén föddes i USA

Idén har sin upprinnelse i USA där redovisningsekonomer tillsammans med några administrativa chefer kom på att kostnadseffektivitetstanken inom det administrativa segmentet är något som inte hör till företagens normala företräden. Ett företag 1 England köpte sedermera upp Europa-licensen för produkten kallad Expence Reduction Analysts och sålde sedan rät tigheterna för Finland vidare till Econtact. 200 företag eller enskilda operalörer verkar för närvarande på hel- eller deltid i England vilket tyder på all det finns ett klart behov av verksamheten på marknaden.

— Idén som sådan kan ingen ha copyrieht på. vem som helst kan j omma och erbjuda sina tjänster, säger Friskberg. Men vi är skolade i eu visst beprövat system, det äldsta på marknaden, vilket ju kan vara till fördel för våra kunder. Verksamheten som kördes igång vid årsskiftet går ut på att bygga upp ett återförsäljarnät p 2-15 personer eller företag som efter skolning skall kunna täcka behovet i Finland.

Friskberg poängterar att man inte är primärt ute efter att rutinmässigt byta everantör om priserna är för höga utan för att kolla upp rådande marknadspriser. Om det visar sig att den nuvarande leverantören har lyckats höja silt pris ovanför gränsen för marknadspriset så underhandlar man sig till ett nytt pris kanske genom att rationalisera eller koncentrera verksamheten hos leverantören.

— Tanken är också den att vi skall bygga upp goda relationer till alla företagets leverantörer, inte så att vi klampar in på arenan och genast förslår leverantörsbyle. Samtidigt bygger vi upp en databank för att få en klar uppfattning om marknadskostnadsläget inom olika branscher och produktgrupper. Detta leder till att de leverantörer som är effektiva och ambitiösa lever vidare medan andra kanske tvingas lämna arenan.

Det är rätt allmänt att företag gör upp avlal med någon leverantör och sedan slentrianmässigt fortsätter att anlita densamma utan att desto vidare kolla upp prisutvecklingen.

— Har man hafi samma leverantör över tre år utan att kolla upp prisnivån med marknadens konkurrenter kan man vara säker på all man betalar åtminstone 10 procent för mycket, menar Friskberg. 27

Utgiven i Forum nr 1995-07

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."