Utgiven i Forum nr 1987-20

Ny radiolag slopar onödiga licenser

av Birgitta Jernvall-lngman Forum 1987-20, sida 53, 17.12.1987

Taggar: Teman: lagar

Ny radiolag slopar onödiga licenser

Text: Birgitta Jernvall Ingman

Licenstvånget slopas för radiomottagare och -sändare som fungerar på fastställda samfrekvenser eller är av ringa betydelse.

I stället krävs ett typgodkännande av de produkter som marknadsförs.

Ett nytt ämbetsverk, Teleförvaltningscentralen, som underställs trafikministeriet övertar förvaltningen av radioverksamheten.

et här är några centrala punkter i D den nya radiolag, anpassad för da gens och morgondagens förhållanden, som enligt planerna ska träda i kraft den 1 oktober nästa år.

Att man valt just detta datum beror på att post och televerket, som nu är myndighet för radioförvaltningen, enligt planerna ska ombildas till ett statligt affärsverk vid ingången av 1989. Av objektivitetsskäl måste tillsynen då övertas av någon annan instans, eftersom den internationella telekonventionen stadgar att en förvaltningsmyndighet ska se till att de mellanstatliga fördragen följs också i praktiken.

Hos oss föreslår man nu att myndighetsåliggandena uppdelas i två delar så, att den allmänna styrningen och utvecklingen av radioverksamheten ankommer på trafikministeriet medan resten sköts av Teleförvaltningscentralen.

Sextioårig lag

Vår nuvarande radiolag är från 1927, då radioverksamheten var någonting helt annat än i dag, så det kan vara motiverat med vissa ändringar. Radioanläggningar används nu i stor utsträckning inom telekommunikationen och inte bara för rundradioverksamhet.

I slutet av det här året har vi ca 370 000 anläggningar med inbyggd radiosändare i bruk I vårt land — och man räknar med att de ytterligare kommer att öka med 15—20 procent per år. De nuvarande mobiltelefonnäten, exempelvis, kan användas över hela Norden och byggs ut i takt med efterfrågan. Och i privathushållen ökar alltjämt antalet olika radioanläggningar, så som radiostyrdagy leksaker och trådlösa telefoner.

Under årens lopp har man också försökt revidera radiolagen, utan att lyckas med det. Åtskilliga kommittéer har kommit med nya förslag, men i riksdagen har det sedan blivit stopp. Radioverksamhet är i hög grad också en politisk fråga.

FÖRUN, 20/1987

För att underlätta godkännandet har man den här gången koncentrerat sig enbart på de tekniska aspekterna av radioöverföring och lämnat den radiopolitiska sidan utanför. Rundradioverksamhet, både riksomfattande och lokal, ska som tidigare kräva koncession av staten och regeringens proposition befattar sig inte med innehållet i radiokommunikationen eller programverksamheten.

En tv-licens

Centrala målsättningar i den nya lagen är att främja en så effektiv och fri användning av radiofrekvenserna som möjligt, att skydda radiokommunikationen för störningar, att få med stadganden om radiosekretessen (som saknas i vår nuvarande lag) och framförallt att minska byråkratin inom den nuvarande tillståndspraxise — Den nya lagen gör förvaltningen effektivare. Det är slöseri med resurser att skriva ut onödiga licenser, säger överingenjör Jorma Karjalainen vid post- och telestyrelsens radioavdelning. Han betonar också

K 200 e För industri, garage, lage e Sandwich-konstruktion, K-värde 0,38 9 Tät — Snabb — Lättanvän e Levereras hand- eller elmanövrerad Oy Helamestarit Ab, PB 22, 02231 Esbo, tel. (90) 8036133

E att den nya lagen avsevärt förbättrar konsumentskyddet.

Tv-licenserna bibehålls. Men här har en arbetsgrupp vid trafikministeriet nu föreslagit vissa ändringar och förenklingar. Gruppen anser bl a att en tv-licens per privathushåll i princip borde räcka till, denna ena licens skulle också gälla för den extra apparaten | sommarstugan eller båten. För näringsidkare skulle en licens per verksamhetspunkt i allmänhet vara nog.

Den här reformen skulle minska licensinäkterna med ca 2,2 miljoner mark.

Personalen finns Radioförvaltningen sköts nu av radioinspekionsbyrån vid post- och telestyrelsens radioavdelning. Här har man förberett sig på en eventuell omorganisering genom att låta radioinspektionsbyrån förbli en separat byrå, trots att organisationen i övrigt läggs om ill resultatansvariga, affärsdrivande enheter.

Beviljandet av tv-licenser och indrivandet av avgifterna sköts för närvarande av televisionslicenscentralen, som är en specialenhet under post- och telestyrelsen.

I propositionen föreslår man nu att radioinspektionsbyrån, televisionslicenscentralen och trafikministeriets teleinspektionsbyrå överförs till den nya Teleförvaltningscentralen. Där skulle då inrättas 95 tjänster och 51 arbetsavtalsenliga befattningar, medan motsvarande tjänster vid post- och telestyrelsen samt trafikministeriet indras.

— Det här innebär ingen ökning av personalen som handhar de här ärendena. Människorna finns redan och sköter nu i stort sett samma uppgifter, så det är ganska lätt att överföra dem till en ny organisation. Förnyandet av radiolagen skulle möjliggöra en mer ändamålsenlig användning av resurserna, vilket i sista hand kommer radioanvändarna till godo, säger Jorma Karjalainen.

Som vis av tidigare erfarenheter ändå inte vågar vara övertygad om att en ny radiolag går igenom nu heller. Han bara hoppas. &

Utgiven i Forum nr 1987-20

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."