Utgiven i Forum nr 1987-20

Roy S Kole och ISDN

av Bjarne Nyman Forum 1987-20, sida 55, 17.12.1987

Roy 5 Kole om ISDN:

Text: Bjarne Nyma ”Största omvälvningen i telekommunikationen = Det finns egentligen inget alternativ till ISDN (Integrated Services Digital Network) — det universalnät för telekommunikationen som nu byggs upp I stora delar av världen. Vi behöver mera kommunikationskapacitet och då finns det inget system, som kan tävla med ISDN i fråga om prestanda och kostnader, säger Roy 5 Kole, som nyligen föreläste vid Helsingfors Telefonförenings seminarium för företagsledare.

tgångspunkten för universalnätet U ISDN är att systemet använder si av existerande fysiska telefon- och dataförbindelser, de kablar som finns nedgrävda i jorden och som kan ses längs vägarna på landet.

Skillnaden i förhållande till dagens teknik är att ISDN gör det möjligt att samtidigt överföra stora mängder tal, bild, och data längs samma linjer, snabbt och utan förvrängningar.

— Det existerande telefonnätet i världen är värt ungefär 850 miljarder dollar. Det finns inte pengar att bygga upp så mycket mera nätkapacitet, som det ökade kommunikationsbehovet skulle förutsätta. Då måste vi med teknikens hjälp öka kapaciteten hos de existerande näten, Och det är just vad ISDN innebär, säger Roy S Kole vid Teledimensions.

Datakommunikationen växer snabbast

Kommunikationsbehovet — växer giveivis snabbast hos företagen i den industrialiserade delen av världen. De behöver effektivare kommunikationskanaler för data, telefonsamtal, videokonferenser, textöverföring och övrigt som kan tänkas överföras elektroniskt i digital form från ett ställe till ett annat. Behovet märks tydligt t ex i undersökningar över vilka behov företagen ser som de mest angelägna för administrativa investeringar under de närmaste åren framåt. Det är inte datateknik, utan datakommunikation. Investeringarna i dataöverföring förväntas växa snabbast av alla investeringar på det datatekniska området under det närmaste årtiondet. Då måste man ta till ISDN för att få det hela att fungera ekonomiskt.

Ett enda digitalt rö — Ett företag som går över till ISDN klarar sig med ett enda digital”rör” (egentligen ett

FÖRUN, 20/198 trådpar) in i byggnaderna. Elektroniken som byggs upp runt röret tar hand om kommunikationen. Via ett par koppartrådar sker kommunikationen från varje terminal, telefon eller t ex telefax över ett enda nät till vilken som helst av de andra terminalerna som är anslutna till nätet, forklarar Kole.

Enligt Kole är det uppenbart, att företagen i de industrialiserade världen nu börjar bli övertygade om att de behöver ISDN, eftersom systemet gagnar deras business.

Bland ae fördelar som ISDN har för företagen kan nämnas några. Mångfalden i serviceutbudet ökar. Alla förbindelser är digitaia från terminal till terminal, vilket betyder större tillförlitlighet i överföringen. Produktiviteten ökas genom effektivare kommunikation. Systemet ger bättre möjligheter än tidigare till att kontrollera kostnader. Information om allt som sker över ”röret” kan lagras och statistik över användningen kan göras upp automatiskt. Säkerheten i överföringen är bättre tryggad än med dagens system.

Vad göra med kapaciteten?

Roy S Kole betonar, att utvecklingen mot ett universalnät inte skall betraktas som en teknologisk revolution. ISDN är endast det konsekventa resultatet av utvecklingen inom halvledarteknik, kombinerad med fiberoptik och datorer inklusive programvaror.

— De dramatiska framstegen inom dessa områden har gett oss möjligheterna till att kraftigt öka kapaciteten för datakommunikation. Nu bör vi ställa oss frågan, hur vi bäst skall utnyttja denna kapacitet, säger Kole.

Han menar, att övergången till ISON inte kan betraktas som ett enkelt köp av en ny telefonväxel. Det gäller framför allt att planera för ISDN för att företaget skall få ut den största nyttan av systemet. De nya servicealternativen, vilka serviceformer företaget behöver, hur kontrotl- och övervaknings systemen skall byggas upp, vem som skall ha rätt att göra vad inom systemet, hur resursövervakningen kan ske (tex övervakningen av var transportföretagets lastbilar befinner sig), samtalsmottagning, 0 sv är frågor som måste begrundas i samband med övergången till ISDN.

— ISDN kan förliknas vid en supermarket för telekommunikation, det gäller att välja det man behöver (eller vill ha).

Experiment på gång

De flesta länder som planerar en övergång till ISDN genomför experiment i detta nu. Hos oss experimenterar åtminstone Her singfors Telefonförening, Tammerfors telefonandelslag och Post och telestyrelsen. I England, Frankrike och Japan har ISDN-liknande experiment redan slutförts. Totalt har 17 länder meddelat att de kommer att erbjuda kommersiella ISDN-tjänster före slutet av 1989. I USA, Storbritannien, Förbundsrepubliken Tyskland och Japan kommer ISDN-tjänster att finnas på marknaden i början av nästa år.

För elektronik- och telekommunikationsindustrin innebär ISDN ofartliga möjligheter. De flesta större tillverkare i Europa, USA och Japan har redan introducerat utrustning för ISDN eller kommer att introducera sådan inom kort. Speciellt i USA väntar man att nya företag skall försöka tränga sig in på den marknad som ISDN innebär.

Ett orosmoln finns dock på himlen ovanför de företag som vill göra lycka i branschen. Det är begreppet kompabilitet.

— I en omgivning där standarderna inte ännu är mogna och tekniken utvecklas snabbt är det svårt att uppnå kompabilitet. När standarderna utvecklas och nya produktgenerationer strömmar ut på marknaden måste det även vara möjligt att anpassa tidigare generationer till nya standarder och ny praxis, säger Kole. L — Företagen börjar inse, att de behöver ISDN, som gagnar business, säger amerikanska Roy S Kole från Teledimensions.

55

Utgiven i Forum nr 1987-20

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."