Utgiven i Forum nr 2011-04

Nya tider på svensk aktiemarknad

av Henric Borgström Forum 2011-04, sida 30-31, 28.04.2011

Taggar: Orter: Sverige Teman: aktiemarknad

ES] FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

NR 4 2011

Nya tider på svensk aktiemarknad

I Finans. Konkurrensen mellan olika börser är hård i Sverige, där Nasdaq OMX utmanas av flera mindre börser. Aktiehandeln påverkas också av att globala nyheter har en stor genomslagskraft på handeln och gör kursutvecklingen alltmer ryckig även på d nordiska börserna.

HENRIC BORGSTRÖM BH ÖRESUN xX Skuldkrisen i Europa och USA har skakat om inte bara börsaktierna utan även deras handelsplatser, själva aktiebörserna. I Stockholm har uppstickare som BURGUNDY Och CHI-X tagit en fjärdedel av handeln från den tidigare helt dominerande Stockholmsbörsen som efter ägarbytet bytt namn till NASDAQ oMx (som nu äger alla nordiska börser utom den i Oslo, dessutom de tre i Baltikum).

Dessutom står sig de mindre börserna bra i konkurrensen om antalet noterade bolag, trots att några av dem visat sig vara bluffbolag med uppblåsta resultaträkningar.

Nasdaq OMX dominerar fortfarande helt i omsättning och börsvärde för de över 250 bolagen på tre olika listor: stora, medelstora och små bolag sorterade efter börsvärde.

Dessutom drivs en fjärde lista First North med närmare 100 bolag och lägre krav på ägarspridning och börsvärde. Fristående är NGM EQUITY Och NORDIC MTF med vardera 20-talet bolag samt AKTIETORGET med över 125 noterade bolag.

Visserligen har ökad transparens via rapporteringsplikten medfört bättre insyn. De borde också ha bidragit till en bättre prissättning på de noterade aktierna. Men tvärt om har volatiliteten, de snabba förändringarna, ökat i både frekvens och djupen i uppoch nedgångar.

Datoriseringen, mängden analytiker och stora aktiefonder som måste visa resultat har dock medfört en ökad nervositet, rastlöshet, som mer oroar än lugnar, påhejad av alltmer aggressiva affärstidningar.

Utbrett Följa John-beteende, Följa Johnbeteendet verkar ha blivit mer utvecklat. Perifera händelser i USA får stort genomslag på de europeiska börserna. Ny statistik över amerikansk arbetslöshet, inflation, bostadsbyggande och mycket annat meddelas på morgonen USA-tid och dyker i samma sekund upp under sena eftermiddagen hos börsmäklare, analytiker och kapitalplacerare i Stockholm. Ett par timmar före börsens stängning klockan 17.30 svensk tid påverkas börsen normalt av de amerikanska siffrorna.

När New York-börsen stängt mitt i nat ten svensk tid tar nyheter från Japan, Kina ochövriga Asien över. När Stockholmsbörsen öppnar klockan 9 justeras börskurserna efter vad som hänt i USA och Asien.

Att börsfolket traskar i varandras fotspår märks när större händelser i USA påverkar i stort sett alla svenska börsbolag oberoende av bransch. Den allmänna optimismen eller pessimismen slår hårdare än branschspecifika eller bolagsrelaterade nyheter — på kort sikt.

Långsiktigt är det dock naturligtvis respektive bolags egna vinstutveckling som styr aktiekurserna. Men det är det globala dagför-dag-beteendet som gör kursutvecklingen alltmer ryckig.

Nya spelare. Dessutom har nya spelare dykt upp på aktiemarknaden, främst riskkapitalbolagen, private equity, allt större aktiefonder med hundratusenstals delägare samt den senaste flugan aktivistfonder som köper kontroll eller cornerpositioner i olika börsbolag och sedan kräver inflytande.

Regler för uppflaggning vid olika procent NASDAQ OMX

UTMANAD.

Nasdaq OMX dominerar fortfarande i omsättning, men några uppstickarbörser har tagit enfjärdedelav börshandeln i Stockholm.

satser kan lätt kringgås via vänligt sinnade andra bolag, i praktiken bulvaner.

Dessutom har tidningen DAGENS INDUSTRI visat (11 april 2011) att endast 2 av 25 störreriskkapitalägda bolag betalar någon vinstskatt. Riskkapaitalbolagen får även själva stora skattelättnader på uppemot en miljard euro årligen genom avancerade låneupplägg via utländska bolag de själva äger. Skatten är annars 26,3 procent på vinster i svenska bolag.

Cheferna hemma i Sverige får i allmänhet köpa in sig i riskkapitalens fonder och an därmed betala mindre än hälften i skatt jämfört med den normala marginalskatten på cirka 57 procent för högsta inkomster.

Men börsnotering för anskaffning av kapital har nu fått konkurrens av en i Stockholm snabbt växande marknad för företagsobligationer. Dessa har blivit populära bland många större pensionsfonder som därmed an minska risken men ändå nå en hygglig avkastning. De bolag som emitterar obligationer minskar därmed behovet av lån i storbankerna.

Rabatt i investmentbolag. En annan väg till riskspridning har varit att köpa aktier i investmentbolag. Det framstod tidigare som gynnsamt eftersom börsvärdet för dessa normalt är betydligt lägre än för de tillgångar investmentbolagen i sin tur äger.

De som köpte aktier i familjen WALLENBERGS maktbolag INVESTOR (som dominerar flera ledande exportindustrier) under åren 2005 till 2009 gjorde en ”rabatt’ på mellan 20 och 30 procent. Men senaste året har den stigit ända till 37 procent, sannolikt delvis beroende på investmentbolagets inhopp i icke börsnoterade teknikbolag och dessutom dyrbar administration på huvudkontoret.

Handelsbankenssfärens maktbolag InDUSTRIVÄRDEN (som delar röstkontrollen i ERICSSON med Investor) har en investmentbolagsrabatt på under 20 procent liksom LUNDBERGKONCERNEN (fastigheter, skogsindustrierna HOLMEN-IGGESUND med mera).

Trögt för privatisering. När den borgerliga fyrpartiregeringen efter valet 2006 tillträdde lade den fram en plan för privatiserin av en handfull av de 55 bolag med stor andelstatligt ägande. Det motiverades avideologiska skäl.

Någrastörre försäljningar har skett: minskad andel i TELIA SONERA 2007 från 45 till 37 procent gav drygt 2 miljarder euro, i NORDEAI februari i år från knappt 20 till 13,5 procent vilket också gav drygt 2 miljarder euro (med SAMPO som en av köparna), 7 procent i OMX inför fusionen med Nasdaq 2008 gav drygt 200 miljoner euro.

Två stora helägda bolag har också sålts, VIN & SPRIT med Absolut Vodka till franska PERNOD RICARD för över 6 miljarder euro samt fastighetsbolaget VASAKRONAN till ALLMÄNNA PENSIONSFONDERNA för närmare 3 miljarder euro.

Det är svårt att se att dessa försäljningar på något sätt har vitaliserat aktiemarknaden.

Efter dessa har de fyra oppositionspartierna stoppat vidare privatiseringar. Särskilt förvånande är socialdemokraternas nej eftersom de tidigare själva i regeringsställning privatiserat en lång rad företag. Till exempel satte man TELIA på börsen år 2000.

Utgiven i Forum nr 2011-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."