Utgiven i Forum nr 1974-05

Nybygge i Esbo

Forum 1974-05, sida 27, 20.03.1974

Taggar: Orter: Esbo

AKTU

EL) från företagen

Printal expandera jä

Verkställande direktör DI Erkkl Granroth vid en modern tubmaskin.

Printal International GmbH har förvärvat aktiemajoriteten i det västtyska — bolaget = Lechner GmbH. Bolagens sammanlagda kapacitet är för närvarande 100 miljoner — aerosolförpackningar och lika mycket aluminiumtuber i året. Bolagens marknadsandel av den västeuropeiska produktionen av aluminiumaerosolförpackningar är ca 15 procent. Bolagen planerar att i Singen, omkring en kilometer från den schweiziska gränsen bygga en ny fabrik som skall köra igång år 1975.

Printal Oy:s omsättning steg 1973 med över 23 procent till ca 31,5 miljoner mark. Exportens andel av hela omsättningen var 61 procent. Exporten fördelade sig enligt enligt följande: EGländer 40 procent, Efta-länder 38 procent, SEV-länder 15 procent och övriga länder 7 procent.

Forum 5/74

Nybygge i Esb — Vi har budgeterat att omsättningen i år ska stiga till ca 35 mmk från 29.9 mmk år 1973, berättar direktör Edgar Johansson på Oy Jussi Åkerman Ab. En viss avmattning i samband med bränslekrisen håller småningom på att övervinnas, och jag tror på en uppmjukning i vår och i höst.

Företaget har rustat sig för en expansion. Senaste vecka invigdes ett nybygge i Juva, Esbo, på 8000 m5, omfattande kontor, reservdelslager och verkstad. Personalen beräknas detta år öka från 37 till ett femtiotal anställda, . Moderföretaget i Sverige, Åkermans Verkstäder, är störst i Norden i grävmaskiner. Den stora expansionen kom 1972 då man köpte tillverkningsrätte till Kockums grävmaskiner. I Finland är Rauma-Repola med Lokomo i Tammerfors största konkurrent, men Åkermans har här en varumärkesandel om hela 31 procent. Alla företagets fyra grävmaskintyper säljs här, i fjol 71 enheter varav nio stycken var den största 44-tonnaren. I april lanseras en nyhet, en liten hjulmaskin, främst tänkt för kommunala arbeten, där stor rörbarhet är viktigare än kraftig grävkapacitet.

Åkerman hette för övrigt aldrig Jussi i förnamn. Bolagets finländska namn kommer sig av att grävmaskinerna tidigare (när Rolac ännu hade agenturen) marknadsfördes under ett finskt klingande namn, och när Åkermans Verkstäder startade eget dotterbolag här 1968 ville man behålla det redan inarbetade namnet Jussi.

Oljan och produktionen

Mellan 5 och 15 procent kan de flesta OECD-länder spara olja utan att det har några allvarligare följder för vare sig produktion eller arbetskraft. Andelen olja som används för ickeindustriella ändamål varierar dock kraftigt från land till land, 1ikaså oljans andel av allt bränsle. USA är det land som har de största möjligheterna till nedskärningar av onödig konsumtion, Japan de minsta. Mella .

dem ligger i ordningsföljd Kanada, Nederländerna, Tyska förbundsrepubliken, Storbritannien, Frankrike, Belgien och Italien.

Förspända stållinor

Ett nytt bolag har grundats, Oy Teräsköysi-Johnson Ab, och vid årsskiftet inledde man produktionen av förspända stållinor för betongindustrin, som också är den enda produkten. Det nya bolaget har grundats och ägs till lika delar av Teräsköysi Oy och den engelska koncernen Johnson & Firth Brown Limited, som varit ledande leverantörer av försjända stållinor till Finland.

De förspända stållinorna skiljer sig från konventionella linor genom låg sk relaxation. Ett dylikt lågt relaxationsvärde uppnås “så, att stållinan i samband med tillverkningen utsätts för en stor dragspänning och samtidigt undergår en värmebehandling. Värmebehandlingen utlöser materialets inre spänningär, varigenom elasticitetsmodulens värde stiger och töjningen fyinskar. I de produkter som nu tillverkas är relaxationen mycket låg, endast 1—2 20. Genom detta uppnås, att linans längd och därmed även spänningstillståndet i linan under en lång tidsperiod förblir något så när konstanta. Då en dylik lina ingjutes i betongkonstruktioner ökas dessas böjningshållfasthet.

27

Utgiven i Forum nr 1974-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."