Utgiven i Forum nr 1995-08-09

Optinova gör små rör för stora vär(l)den

av Ragnhild Artimo Forum 1995-08-09, sida 20-21, 08.06.1995

Åland Specia en av Optinova Ab:s brosch yrer (på engelska) står det att

Optinova-fabriken är belä en “on the Aland Islands in he Baltic between Finland and Sweden”, vilket räcker bra som geografisk definition, internationellt. För att komma till Optinova skall man köra 17 kilometer ungefär norrut från Mariehamn mot Sund, fortsätta genom Godby City (markeras av en bensinstation och en järnaffär) och köra tills man hittar ett industriområde med ett närliggande bostadsområde, i en naturskön omgivning med för landskapet karakteristisk blandskog.

Här, med benäget bistånd av Norra Ålands Industrihus Ab som byggt fastigheterna, har Optinova opererat sedan starten 1971 som Godby Plast Ab med ett produktkoncept som bokstavligt talat förfinats genom åren.

Från industrislangar till kanylrör

Opfinova med en världsmarknadsandel idag på över 30 procent inom specialplaströr för den medicinska industrin har egentligen arbetskraftsbristen i Sverige i början av 70-talet att tacka för sin tillblivelse. Svenska Habia, pionjär inom fluoroplastindustrin, hade svårt att få arbetskraft i Sverige, och behövde utlokalisera en del av sin produktion. Aland behövde, industrietableringar. Norra Ålands ndustrihus kom behoven till mötes genom att uppföra fastigheten som invigdes 1971. Godby Plast, som startade med elt sortiment om packningssnören, primärisolerad kabel, krympslang, industrislang och redan der rör för medicinska ändamål, behövde snart en n produktionshall, och blev 1978 Ab Habia Oy. Produktprofilens okusering på det medicinska området markerades av den första termoplastextrudern för medicinsk slang 1980 och en ny hall med kontrollerad renrumsmiljö, som blev klar 1982.

20

Produktionen av tunnväggiga rör visade sig snabbt mer lönsam än kabel och trådtillverkningen. Habia repatrierade kabeltillverkningen 1984 och standardrörtillverkningen 1986.

Med åländska krafter

Med den kvarvarande specialiserade medicinska produktionen var Oy Habia Ab inte längre en naturlig bit i Habia Teknofluor AB:s verksamhet, och den svenska huvudägaren beslöt att bolaget skulle säljas. Inför hotet om nedläggning eller övertagande av huvudkonkurrenter bi dades ett helåländskt konsortium bestående av Birka Line, Nyka, Eriksson Schakt och delar av den administrativa personalen, som köpte Oy Habia Ab. Medaktionär blev Optima Scandinavia AB som tog över försäliningen; Habia i Godby hade ingen egen säljorganisation.

1990 sålde Nyka sin aktieposttill Birka Line, och Optinova Ab — som Oy Habia Ab det året byttnamn till — blev dotterbolag till Birka Line.

Efter tre år av försäljningstillväxt blev 1991 en nedgång, men markens devalvering gav snart Optinova ökad konkurrenskraft, i lycklig kombination med tålmodigt säljarbete. En utbyggnad av produktionskapaciteten blev aktuell 1992 och materjaliserades i samarbete med NÅI 1993 i form av en ny hall och mera renrumsareal.

1993 sålde Birka Line i sin tur utsin då 52 procents andel i Optinova till Eriksson Capital och Tryggve Eriksson; samtidigt sålde också flertalet mindre aktieägare sina innehav till samma köpare. Idag äger Eriksson Capital ca 94 procent av företaget, medan Optima Scandinavia innehar ca 6 procent.

Fluoropolymerer tuff utmaning Optinovas koncept ii ett kvartsse kel har varit att utveckla, producera och marknadsföra fluoro OPTINOV gö små rör fö stora vär(ljden

Ragnhild Artimo

I Godby, “Alands andra stad”, gör Optinova, norra Ålands tredje största arbetsgivare. små rör på en bråkdels millimeter i diameter. Vad kunde vara mer åländskt och mer internationellt än medicinsk högteknologi? Världen ä lika nära som närmaste flygfält.

polymerkomponenter för avancerat medicinskt bruk. Fluoroplaster är krävande råmaterial genom att fluor är ett högaktivt grundämne och svårt att hantera i de mycket höga tillverkningstemperaturerna.

En av huvudprodukterna är fluoroplaströr för intravenösa kanyler, som företaget nu producerar i tre skift och där man har en marknadsandel globalt på 35 procent. Det är fråga om rörtjocklekar i området 0,4…3 mm — en krävande kaliber inte minst i röntgenfylld version, för vilken Optinova utvecklat sin egen teknik aft sätta in de 0,03…0,05 mm tjocka röntgenlinjerna i rörväggar som inte är tjockare än O,1 mm.

Renrumstekniken är ett livsvillkor för Optinovas krä vande produktion av medicinska komponenter.

En relativt försk inmutning är guidewire-marknaden där bolaget efter år av utvecklingsarbete att fint fotfäste med sina avancerade PTFE-belagda trådar. Guidewire används bl.a. för att “styra” katetrar genom blodkärlen till olika organ.

Optinova har ett utvecklingslaboratorium med extruderingslinjer där man med kort varsel kan extrudera prototyper och flexibelt utveckla och producera korta, skräddarsydda komponentserier. Det ger beredskap att aktivt stöda också kundernas produkutveckling och förkorta genomloppstiden.

Laboratoriet kan extrudera alla typer av fluoroplaster, såsom PTFE [polytetraflvoroetylen), FEP (fluoroetylenpropylen), ETFE = (etylentetraflvoroetylen), PFA (perfluoroalkoxid), samt PVDF (polyvinylidenfluorid] och ett flertal polyuretaner — i flerlumen, flerlagers, röntgenfyllda

Forum nr 89/9 och transparenta versioner. Utvecklingslaboratoriet inkluderar också ett materiallaboratorium som utför tester på råmaterial och färdiga produkter.

GMP, ISO 9002…

Renrumsmiljö, god processkontroll, jämn Lvalitet, dokumentation och spårbarhet är nyckel faktorer i den hårdnande konkurrensen inom medicinska produkter, och en integrerad del av företagsidén, betonar Optinovas VD Jan Wennström.

Renrumsmiljön på Optinova uppfyller klass 10 000 enligt internationella militärstandaranormer, vilket förutom skyddskläder innebär mikrofiltrerad luft och enhögeffektiv luftväxling.

Jämn kvalitet och god processkontroll uppnås genom att tillverkningen följer principerna för ISO 9000 och GMP (Good Manufacturing Practice). Nästa kvalitetskontrollsteg är certifiering för ISO 9002 som Opiinova har i dokumenteringsskedet och får klart i höst, berättar Wennström.

Man strävar till att uppfylla läkemedelsindustrins krav på dokumentation och spårbarhet bl.a. med användande av ett datorbaserat dokumentationsprogram.

Världen som marknad

Optinova är ett extremt exportinriktat företag: bara en knapp halv procent av produktionen stannar i hemlandet — men en liten del av de exporterade komponenterna repatrieras i form av exempelvis kanyler levererade till våra sjukhus av internationella tillverkare.

Förutom Optinova finns det endast en handfull tillverkare i hela världen som fokuserat sitt kunnande på krävande plast komponenter. Största kunden är

BOC Ohmeda i Sverige. Andra

Dokumentation och barhet är en integrerad del av helhetskvaliteten och ett självklart kundkrav.

Forum nr 8-9/95

Nyckeldat & Optlinova Ab grundades som Godby Plast Ab 1971 och är ett självständigt bolag seda 9 Agare ör Eriksson Capital (ca 24 4) och svenska Optima Scandinavia AB [ca 6 2).VD är Jan Wennström.

9 Antalet anställda är 59 och den budgeterade omsäkningen för 1995 är ca 30 Mmk.

& Optinova specialiserar sig på att extrudera tunnväggiga rör i fluoroplast för krävande medicinskt bruk. Över 99 Hav produktionen går på export.

€ Huvudmarknaderna finns i Sverige, Tyskland, England, Beneluxländerna och lialien. Huvudavnämare för komponenterna är den medicinska industrin.

viktiga exportmarknader är Tyskland, England, Beneluxländerna och Italien. 80 procent av omsättningen — i år budgeterad till 30 Mmk — genereras rån cirka 20 storkunder. Optinova marknadsför huvudsakligen sina komponenter direkttill företagen i läkemedelsbranschen, men samarbetar också med agenter och återförsäljare. Delägaren Optima Scandinavia AB fungerar sedan i år som Öptinovas agent i Kontinentaleuropa. Marknadsom rådena Norden och övriga värl den sköts av bolagets egen marknadsavdelning. 9

RUNAR BÄCKSTRÖMS STIFTELSE

ANSLÅR STIPENDIER

FÖR FRÄMJANDE AV UPPFINNINGAR OCH INNOVATIONER ATT SÖKAS

Runar Bäckströms stiftelse har till syfte att främja och uppmuntra verksamhet, som anknyter till innovationer och uppfinningar inom teknikens område och nu eller i framtiden kan lända finländska fi retag till ekonomisk eller praktisk nytta och sålunda stärka deras internationella konkurrensförmåga. Stiftelsen verkar för sina syften genom att till sökande dela ut personliga stipendier för utveckling och tillämpning av innovationer eller uppfinningar. Stipendier för ovan avsedda ändamål kan sökas av enskilda personer, arbetsgrupper och sammanslutningar. Formella kompetenskrav för sökande av stipendium förutsätts ej.

Ansökan om stipendiurn sker med stiftelsens ansökningsblankett, son järnte direktiv på begäran kan erhållas av Uppfninningsstiftelsen Teknikvägen 12, 02150 Esbo, tel. (90) 5024 520, fax (90) 5024 3210 eller Bankirfirman Ane Gyllenberg, Centralgatan 3, 00100 Helsingfors, tel. (90) 131 551 fax (90) 131 55 222.

Till ansökan skall bifogas beskrivning av innovation eller uppfinning, plan över praktisk tillämpning av densamma och för användningen av stipendiemedlen samt övriga väsentliga uppgifter, som påverkar utvärderingen.

Ansökningarna skall inlämnas senast den 31 augusti 1995 under adress: Styrelsen för Runar Bäckströms stiftelse c/o Uppfinningsstiftelsen Teknikvägen 12, 02150 Esbo.

Stipedendieansökningarna behandlas konfidentiellt. Beslutet om utdelningen av stipendierna fattas av styrelsen för Runar Bäckströms stiftelse. Stiftelsens stipendier utdelas för andra gången och avsikten är att dela ut 6-8 stipendier år 1995. Det sammanlagda stipendiebeloppet för 1995 är omkring 400 090 mk. Utdelningen av stipendierna sker i oktober 1995.

Styrelsen för Runar Bäckströms stiftelse

DET MESTA UNDER

SAMMA TAK. RESTEN RUNT HÖRNET.

GLADA STUNDER

Arkipelag är mötesplatsen i Mariehamn. Restaurang med utsikt över hamnen. Casino och nattklubb öppen till 04.00 alla kvällar. Bastu med pooler inne och ute. Runt hörnet hittar Du strandbad och utfärdsbåtar, museer och shopping. Bland annat.

Hotell Arkipelag har ett fantastiskt läge vid strandpromenaden vid Österhamn. Du ser havet och båtarna från hotellet. Resten som Mariehamn har att erbjuda promenerar Du till.

LILLSEMESTE & KONFERENS Gruppresa, familjesemester eller konferens? Hotell Arkipelag är alltid ett utmärkt alternativ, ett femstjärnigt hotell med förmånliga priser även sommartid. Våra nio konferensrum passar bra även för möten och utställningar.

STRANDGATAN 31, FIN-22100 MARIEHAMN. TEL. + 358 (9)28 24 020. BOKN. + 358 (9)28 24 383. FAX + 358 (9)28-24 38 2 manoede pun

Utgiven i Forum nr 1995-08-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."