Utgiven i Forum nr 1989-15

Paketbilsboomen fortsätter - totalrevidera skattesystemet!

av Christian Schönberg Forum 1989-15, sida 10, 12.10.1989

Taggar: Teman: bilar

Paketbilsboomen fortsätter

TOTALREVIDERA SKATTESYSTEMET!

Text: Christian Schönberg

Importen av ”skattesmitarbilar” fortsätter att öka. Autoliitto marknadsför specialresor till

Florida.

agens paketbilsboom bör närmast D ställas i relation till den nya företa garanda som gripit omkring sig i vårt land, anser Pekka Puputti. Till vardags verkställande direktör i Bilimportörernas förening. Det ekonomiska uppsvinget inom affärslivet i kombination med en ökad investeringsberedskap har givit paketbilsförsäljningen en extra knuff framåt. Servicemedvetenheten har stigit, konkurrensläget har skärpts samtidigt som kunderna kräver allt snabbare leveranser. Men också det faktum att dagens paketbil i fråga om köregenskaper och komfort kraftigt närmat sig personbilsidealet, har inverkat positivt på köpintresset. Kabinernas ergonomi har genomgått en klar förbättring och bullernivån har man försökt nedbringa till ett minimum. Bland de enskilda märkena dominerar Toyota fortfarande klart den finländska marknaden. En tredjedel av alla paketbilar som registrerades under årets sju första månader var Toyotor. Volkswagen, Nissan och Ford behöll i stort sina positioner i tätkvartetten. Men också nya intressanta uppenbarelser har dykt upp på marknaden. Eller vad sägs om den lilla fyrhjulsdrivna Subaru-varianten som prismässigt inte ligger långt från sina tvåhjulsdrivna konkurrenter.

Den privata importen av utländska bilar under tiden 1.1-31.7.1989 omfattade 3 200 exemplar. Varav cirka 75 procent eller 2 400 utgjordes av paketbilar. Till största del amerikanska Chevrolet samt tyska Mercedes Benz och Audi. Den ökade efterfrågan på amerikanska secondhandåk har pressat Automobilförbundet att arrangera bilimporteresor för sina medlemmar till Florida. Den första går av stapeln i februari 1990. Resenärerna kan väl Utbudet av förmånliga amerikanska secondhandåk är stort och klimatet i Florida idealiskt.

1 ja mellan en till två veckors vistelse ”i solen bland yankee-bilar”. En finsk-engelskspråkig lokal sakkännare ser till att ett lämpligt åkdon plockas fram för alla smakriktningar.

— Det är dock inte fråga om en helt riskfri business, säger Reijo Kaukinen från Automobilförbundet som nyss återkommit från en studieresa i USA. Det krävs en ingående kännedom om amerikanska stipulationer gällande inköps-, registreringsoch utförselhandlingar. Och naturligtvis försäkringsdelen där man lätt kan åka på en blåsning av de otaliga småföretagarna i branschen. Att på egen hand eller via ombud försöka sköta hela ruljangsen kan vara obetänksamt. Förutom att bilen skall registreras och försäkras, om man vill köra med den inom landets gränser, bör man på förhand även känna till de finländska registermyndigheternas krav vid importtillfället. Om bristfälligheter uppdagas, är det ingen självklarhet att reservdelar till dessa specialåk finns att uppbringa i Finland. Kanske inte i hela Europa. Det kan bli fråga om många månaders ofrivillig lagring innan bilen kan få klarsignal för import.

Kalla fakta visar att nästan exakt femtio procent av en ny personbils försäljningspris utgörs av skatter och andra pålagor som går direkt i statens kassakista. Importörens och återförsäljarens gemensamma avans rör sig runt 17-18 procent av kakan. För en veteranbil (över 25 år) som importeras till landet erläggs en bilskatt på trettio procent av cif-priset. Numera godkänner myndigheterna inte inköpskvitton på alltför blygsamma summor. Tullen håller sig med up-to-date listor över gängse marknadspriser. Vilka tillämpas om man anser det redovisade värdet vara alltför lågt tilltaget.

Däremot kan man, enligt Automobilförbundet, komma över en tre-sex år gammal amerikanare körd cirka 100 000 kilometer för cirka 20 000 mark. Vilket betyder att totalkostnaderna efter transport- och andra utgifter stannar vid endast 30 000 mark. Det vill säga cirka halva priset av vad man normalt skulle betala på secondhandmarknaden i Finland. Undra på att det blivit på modet att importera själv. ”

Bilimportörerna-i vårt land ser inte med blida ögon på beslutet från november 1988 som avsevärt underlättar import- och registreringsproceduren för importintresserade privatpersoner. Typbesiktningen av skaffades. Efter den första december 1988 ligger ansvaret hos de lokala besiktningsmyndigheterna att godkänna eller förkasta de modulerade amerikanska vrålåken. För att få fordonet registrerat som paketbil och den vägen kringgå personbilsskatten krävs en minimivikt på 1800 kilogram samt att eventuella baksäten bortmonteTas.

Intresset för den privata importen växer i takt med ökad kännedom om lagens bokstav och besiktningsmyndigheternas bedömningspraxis. Ingenjör Eero Leppäkorpi vid Helsingfors bilbesiktningsbyrå täknar med att 4 000-5 000 bilar per år kommer att införas i landet av ”skattetekniska skäl”.

— För närvarande går cirka 170 bilar per månad genom besiktningen enbart i huvudstaden. De största problemen berör oftast belysningen. Ett område där USAnormerna inte är tillräckligt heltäckande för att som sådana kunna bli accepterade av våra myndigheter. Andra problem kan gälla avsaknaden av backspeglar eller till och med problem med motorupphängningen.

Leppäkorpi tror inte att man kommer att ge grönt ljus för denna form av ”bilskattesmitning”, på sikt. Han förutspår att en specialskatt kommer att införas för dessa fordon.

Intresset för att ändra om gamla ambulanser eller likbilar till privata åkdon är dock ringa. Endast en registrering av denna typ bokförs i Helsingfors, per månad.

Hos Bilimportörernas förening anser man dock att privatimporten insatt i ett större sammanhang utgör en marginell företeelse. Men hoppas givetvis att staten skall åtgärda missförhållandet. Det handlar ju om ett klart inkomstbortfall för importörerna. Att restriktioner av något slag är på kommande, sticker man inte under stol med. Men längre än så ville bilimportörerna inte gå i sina uttalanden.

Hos Automobilförbundet rf, organisationen som tillvaratar privatbilisternas intressen, sätter man sig naturligtvis helt på tvären när det blir tal om eventuellt införande av specialskatt för begagnade amerikanska importbilar.

Verkställande direktör Heimo Jaakkola anser det vara hög tid att genomföra en totalrenovering av hela bilskattesystemet.

  • Till europeisk nivå, som han uttrycker sig. Det är alldeles klart att mången med nuvarande skattesystem som grund uttnyttjar alla till buds stående kryphål för att skaffa sig ett så ändamålsenligt och fördelaktigt fordon som möjligt. Men inte bör bilisten ställas vid skampålen för den sakens skull. Den verkliga orsaken till eventuella missförhållanden står nog att finna i dagens vrånga bilskattepolitik.

Minister Ulla Puolanne har lovat täppa till kryphålen.

  • Vilket dock inte gör att varhärden minskar i omfattning, konstaterar Jaakkola. En renovering av bilskattelagen är under beredning. Tidigast vid årsskiftet kan det bli aktuellt för de politiska beslutsfattarna att ta ställning till paketet. Men fram till dess ökas successivt importen av de eftertraktade amerikanska ”secondhandåken”. Med eftertraktade standardspecialiteter som automatväxel automatisk hastighetsregulator. L 15/1989 FORUN
Utgiven i Forum nr 1989-15

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."