Pessi om ledarskap

av Christer Ekebom Forum 1986-05, sida 06-07, 20.03.1986

Taggar: Bolag: Kemira Personer: Yrjö Pessi Teman: handel

PESSI OM LEDARSKAP:

Stanna up och se dig omkring!

Alla, från arbetsledarna till företagets verkställande direktör, borde då och då stanna upp, se sig omkring, lyssna och förnimma atmosfären i sin omgivning, säger Yrjö Pessi, generaldirektör för Kemira. Stämningen på arbetsplatsen är avgörande för företagets framgång.

DR RR ölen denn o ter bara då de något viktigt mera eller frå rjö Pessi, agroforst doktor och sedan Y va år tillbaka generaldirektör för et statsägda företaget Kemira, är en omstridd person. Han har åsikter om det mesta. Ibland går hans åsikter stick i stäv med andras åsikter och han väcker irritation och debatt.

Men det är ett känt faktum att stämingen bland personalen vid Kemira är god. Kemira är ett tämligen välmående företag som befinner sig | ett intensivt utvecklingsstadium. Yrjö Pessi är helt övertygad om att en positiv stämning bland personalen är nyckeln till ftamgång för ett företag och han har arbetat intensivt för att utveckla personalrelationerna i sitt eget företag.

Pessi själv har under sin tid som generaldirektör för Kemira blivit mer och mer medveten om vikten av goda personalrelationer i ett företag.

— Jämt och ständigt stöter jag på bevis på hur viktigt det är att personalen är motiverad och känner sitt ansvar, säger Yrjö Pessi. — Förmannen måste, oberoende av nivån, lära sig att lyssna och se på sin omgivning. Han måste försöka se saker och ting också från en annan vinkel än sin egen. De flesta människor är helt övertygade om att deras egen uppfattning och deras egna åsikter är de rätta. Det gäller att lära sig att det också kan finnas avvikande åsikter och att dessa åsikter bör respekteras.

cc Oo

Visa intress — Det finns idag hyllmetervis med litteratur som behandlar ämnet ledarskap och alla därtill hörande problemkomplex. Det är bra att studera ämnet, men man bör komma ihåg att den egna erfarenheten är helt avgörande. Varje företag och varje arbetsplats är unik. Hur man sist och slutligen lyckas, beror på hur intresserad man själv är och hur villig man är att anpassa sig till sin omgivning, konstaterar Pessi. — Sällan är det möjligt att direkt tillämpa idéerna i böckerna. Det rätta receptet uppstår som ett resulat av en fortgående mognadsprocess inom individen.

Pessi framhåller att det inte enbart handar om att kunna handskas med människor, Det räcker inte med att bara se till att relationerna mellan människorna i ett företag är goda, det gäller också att se till att personalen är motiverad, känner att de utför betydelsefulla uppgifter, att deras arbete uppskattas och värderas.

5/1986 FORUN,

Varje arbete som utförs I ett företag är på ett eller annat sätt viktigt. Det händer att det är viktigare att springbudet lyckas föra ett brev till mottagaren inom en viss tid än att företagsledaren fattar ett visst beslut. Alla anställda ska kunna känna att deras arbete har betydelse för helheten.

Förmannens agerande är synnerligen viktigt, vare sig den aktuella förmannen är företagets VD eller en arbetsledare. För alla förmän gäller det att väcka förtroende hos sina underlydande. Förmannen måste kommunicera med sina arbetskamrater och underlydande. Han måste lära sig att helt enkelt prata med dem, Det räcker sällan med att förmannen då och då kommer och frågar hur arbetet framskrider. Han måste visa ett uppriktigt intresse för arbetet. Om de anställda känner att deras förmän är intresserade av deras arbete, ökar arbetsmotivationen. En förman kan visa sitt intresse mycket spontant genom att regelbundet prata och diskutera med sin personal. Man kan diskutera praktiskt taget vad som helst som känns intressant och meningsfullt — det behöver inte nödvändigtvis gälla den aktuella arbetsuppgiften. Det är minst lika viktigt att diskutera exempelvis familj och fritid. På det sättet lär man känna varandra mera personligt och därmed ökar förtroendet mellan förman och underlydande.

— Eti faktum är, säger Pessi, att kontakterna som sådana är betydligt viktigare än innehållet. Därmed vill han ha sagt att det inte räcker med kontakter bara då det finns någonting viktigt att meddela eller fråga om själva arbetet.

Målstyrningen ökar motivationen Målstyrning är ett sätt att fördela ansvaret på personalen så att var och en får bära en lämplig portion av det gemensamma ansvaret. Företagets ledning ställer upp mål för företagets olika enheter. Målen ställs givetvis upp i samråd med respektive enheter. Sedan är det enheternas och i sista hand de enskilda individernas sak att se till att målen uppnås. Var och en bör få en viss beslutanderätt, men får också ta ansvar för de gjorda besluten. Förmannen bör regelbundet samla sin närmaste personal för att tillsammans med alla berörda gå igenom de uppnådda resultaten samt diskutera förekommande problem och hur de ska åtgärdas. Man måste emellertid komma ihåg att uppmuntran är minst lika viktig som kritik. — Det har i allmänhet visat sig att | de fall där målstyrningen lyckats bra, är också personalrelationerna och arbetsmotivationen i ordning, säger Pessi. — Om målstyrningen misslyckas, beror det ofta på bristande kommunikation. Kontakterna mellan individerna ska ske naturligt och okonstlat. Det hela misslyckas vanligen om förmannen eller de underlydande försöker spela teater. Detta kommunikationstänkande är egentligen en filosofi, som måste börja från den högsta ledningen. Verkställande direk FÖRUN 5/198 tören ska plantera denna filosofi i sin egen närmiljö och därifrån ska den så att säga rinna neråt i företaget, ända ner till fabriksgolvet.

Kontinuerlig process

Det här är en process som tar flera år i anspråk. Man förändrar inte företagsandan över en natt. Dessutom måste man komma ihåg att ”saneringen” av företagsandan ingalunda är en engångsföreteelse utan en fortgående process, som aldrig får stanna av.

Människor är olika, Det finns individer som har mycket lätt att kommunicera med andra, men det finns också sådana för vilka kontakterna till medmänniskorna kan kännas svåra. Alla människor har ett naturligt behov av kontakt med sina medmänniskor. Det gäller bara att uppmuntra dessa kontakter. Eventuella hämningar hos enskilda individer bryts ner om den allmänna atmosfären är positiv.

Kommunicera vertikalt

Den interna kommunikationen i ett företag kan delas in i horisontal och vertikal kommunikation. Det är oftast den vertikala som är problematisk. De flesta är vana att utbyta åsikter med personer i samma ställning, men det hela blir genast svårare när man ska kommunicera med någon över eller under sig. Ändå är det den typen av kommunikation som befrämjar motivationen och personalrelationerna. Om den vertikala kommunikationen fungerar, fungerar också informationsgången inom företaget.

Den interna informationen är viktig för företagsandan, Undersökningar visar att mängden rykten på en arbetsplats står i omvänd proportion till tillgänglig information. Eller enklare sagt: om personalen inte blir informerad om vad som pågår, uppstår antaganden och rykten. Har man inte korrekt information att tillgå, tror man på ryktena och därmed får missnöjet och misstänksamheten en god grogrund.

— Förmannens betydelse i det här sammanhanget är oerhört stor, säger Pessi. — Förmannen bör ställa höga krav på sig själv. Han bör alltid föregå med gott exempel. Och det är hans överordnades uppgift att uppmuntra honom till detta.

Detaljerna viktiga

Ansvarskänslan och motivationen hos personalen leder till bättre produktivitet och lönsamhet i ett företag — om bara de tekniska möjligheterna finns. Det förekommer framför allt i stora företag en rätt utbredd likgiltighet för ”små” utgifter. Det slösas med kopieringspapper och kontorsmaterial, med verktyg, skruvar och spikar, fel i apparater anmäls inte. Det kan låta som bagateller att påtala detta slag av slöseri, men för företaget som helhet kan ett minskat slöseri ha en väsentlig betydelse. Men här kommer Pessi samtidigt med en varning: jakten p slöseri får inte resultera i petighet som I värsta fall minskar arbetsmotivationen och produktiviteten. Sparsamheten ska fungera naturligt och spontant och den får under inga omständigheter hindra avdelningarna från att satsa pengar I utveckling och åtgärder som underlättar arbetet.

Skolning — en god investering Skolningen av personalen är viktig. Korta men regelbundna skolningstillfällen är ett bra sätt att befrämja en god anda inom företaget. Pessi påpekar att det är skäl att till samme skolningstillfälle kalla personer från två till tre olika organisationsnivåer. På det sättet utvecklas helt spontant förståelsen mellan de olika nivåerna, vilket är av avgörande betydelse för en lyckad vertikal kommunikation.

Yrjö Pessi själv brukar en gång i månaden inbjuda en grupp anställda till en gemensam lunch, där man informellt diskuterar aktuella ämnen. Vem som blir inbjuden, avgörs genom lottning. På det sättet får man en god slumpmässig fördelning. Vem som helst av Kemiras anställda kan ”bli tvungen”, som Pessi säger, att avnjuta en lunch med honom. Pessi anser att dessa luncher är ett utmärkt sätt att föra ut företagsfilosofin till alla grupper av anställda. Viandan i företaget stärks på alla nivåer.

Nya chefer kan få problem Yrjö Pessi sticker inte under stol med att det också förekommer problem. Speciellt då en förnyelseprocess av det här slaget startar, möts den av en he! del skepsis på olika håll. Men när processen väl kommit igång, brukar inställningen snabbt ändra. En flaskhals i dagens företag ser Pessi i cheferna och förmännen på den sk mellannivån. Detta beror på att personer på dessa poster ofta är unga, nyutexaminerade, som saknar praktisk erfarenhet från arbetslivet. De kommer direkt från skolbänken till en chefspost. Resultatet blir att deras underlydande, vilka ofta har en lång praktisk erfarenhet och redan har funnit sig till rätta | företaget, helt enkelt kör in den nya chefen i en påse. Resultatet blir att den nye chefen känner sin auktoritet hotad och intar en försvarsposition för att hävda sig och därmed är det bäddat för en konfliktsituation, eller åtminstone dåligt fungerande kommunikation.

Spänning ger motivatio — Det kan vara mycket hälsosamt att låta personalen i viss mån cirkulera mellan olika uppgifter i företaget. Det vidgar vyerna och ger en extra spänning i tillvaron. Personalen får inte vara totalt tillfreds med allt. Andan ska vara positiv och personalen ska trivas, men det behövs hela tiden små förändringar som sporrar personalen, håller den vaken. Går man inte framåt, så går man bakåt. På stället kan man inte stampa, säger Yrjö Pessi

Christer Ekebom 9

Utgiven i Forum nr 1986-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."