Utgiven i Forum nr 2008-12

Rädda marknadsekonomin

av Mikael Ingberg Forum 2008-12, sida 29, 22.12.2008

Taggar: Teman: finanskris

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 12 2088

Mikael Ingberg är ekonomie doktor och har fungerat som vd på Folkhälsan och Aktia.

Rädda marknadsekonomin

Det känns bra att igen börja skrirue] vai Forum; det är väl ett tiotal år sedan jag senast skrev kolumne i bladet. Och vilken tid att börja skriva igen. Utmaningarna i ekonomin och den ekonomiska politiken är minsann stora. I sitt specialnummer om den ekonomiska krisen kallad Saving the system anser The Economist (11.10.2008) att vi just nu genomlever den värsta finansiella krisen sedan den stora depressionen på 1930-talet.

Den viktigaste orsaken till den ekonomiska krisen är enligt min uppfattning den fundamentala obalansen i form av ett stort och växande underskott i bytesbalansen i den amerikanska ekonomin. Detta underskott har fått fortgå i stort sett under hela Bushadministrationens tid. Underskottet i bytesbalansen, som ju är ett uttryck för ett sparandeunderskott i ekonomin, har villigt finansierats av ett högt sparande i en del asiatiska länder, speciellt i Japan och Kina, och därför inte krävt högre räntor i USA. Därmed har penningpolitiken inte hållits tillräckligt stram, vilket har skapat den förmögenhetsbubbla, som såväl bostadspris- som aktiekursraset de senaste månaderna smärtsamt har korrigerat.

Man kan hävda att förmögenhetsprisbubblan har förstärkts av avregleringarna på finansmarknaden, utvecklade derivativmarknader, kredit riskförsäkringar och värdepapperiseringar av bostadslån. Men huvudorsaken till krisen ligger i en misslyckad penningpolitik, Detta är viktigt att komma ihåg när man börjar reda upp efter krisen: en ökad reglering av finansmarknaden kommer inte att garantera en lyckad penningpolitik i framtiden. Däremot kan en ökad reglering undergräva finans marknadens uppgift att på ett optimalt sätt allokera de finansiella risker som alltid kommer att finnas. Även om många nu kräver en strängare reglering av finansmarknaden, är jag allts nien, lett till stora kreditförluster för bankerna. Deras eget kapital och soliditet har därmed försvagats och kreditbeviljningsförmåga avtagit. Hos oss har det egna kapitalet i finanskonglomeraten —- de flesta av våra banker äger försäkringsbolag — minskat på grund av nedgången på aktiemarknaden, vilket har haft samma konsekvens. I dag upplever nästan hela västvärlden således en så kallad credit crunch, en fruktansvärt hård åtstramning på kreditmarknaden. De stödpaket som man i USA och EU har beslutat om har delvis haft som mål att rekapitalisera bankerna för att minska kreditåtstramningen. Huruvida åtgärderna kommer att vara tillräckliga vet ingeni dag.

För det andra har osäkerheten på finansmarknaden lett till en minskad likviditet inom banksektorn, vilket också har varit ägnat att strypa kreditgivningen till företagssektorn, Investeringsbankens Lehman Brothers konkurs var startskottet för denna likviditetskris, som mer eller mindre slog ut interbankmarknaden över en natt, alltså den marknad där finansiella institut med överskottslikviditet lånar ut pengar åt institut med underskottslikviditet, Nu har likviditetskrisen avtagit - interbankmarknadens räntemarginaler har krympt närmare normala nivåer - närmast för att centralbankerna i USA och EU har intervenerat kraftigt, men krisen är på intet sätt slutligt avblåst.

För det tredje håller åtstramningen på finansmarknaden på att leda till en recession. Den håller på att kväva investeringslusten i företagssektorn. Dessutom håller den redan på att strypa krediterna också åt helt livsdugliga och sunda företag med tillfälliga likviditetsproblem, vilket kan få ödesdigra följder inom realekonomin, Finansieringsosäkerheten ligger också bakom den allt ökan de uppsägningen av beställningar, som exempelvis verkstadsindustrin i vårt land drabbas av just nu. Kredit denrätta medicin. Centralbankernai /fbistnendjuprecession — Nu har emellertid förmö- USA och EU har De koordinerade finans- och penkonsekvensen är åtminstone — INTerVenerat har lanserats den senaste tiden, har trehövdad. kraftigt, men haft som målsättning att kväva recesFör det första har de fal- Md Pp Aa sionsförloppet i dess linda. Jag tror lande bostadspriserna, spe- krisen ar på mtet emellertid inte, att de åtgärder so ciellt i USA och Storbritan sätt slutligt avblåst.

hittills har vidtagits är tillräckliga. m

Utgiven i Forum nr 2008-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."