Riskhantering är proffsgöra: Kreditförlust okänt begrepp för ABB's finansbolag

av Christian Schönberg Forum 1994-05, sida 18-19, 14.04.1994

Taggar: Personer: Gunnar Hindsberg

frn ds

Janne Salönen 20104 Klarar si kapitalismen uta ;KAPITALISTER östen 1907, i slutändan av e kraftig spekulationshaus se, kraschade Kunicker bocker Bank i New York och New York-börsen hotades av en total kollaps, I detta läge tog den ledande bankiren J.P. Morgan initiativet och samlade andra bankirer till ett nattligt sammanträde där en överenskommelse träffades om omfattande stödköp nästa dag för att stabilisera börsen. Operationen lyckades och en kollap undveks, även om krisen ledde till en kort men djup recession i världsekonomin (som inte minst drabbade Finland, hos oss tvingades ledande skogskoncernen Kymmene, som då var svårt skuldsatt, till en omfattande och långvarig skuldsanering). År 1907 fanns det iNew York kapitalister som vågade riskera egna medel för att köpa aktier till en låg kursnivå i ett läge då ingen annan kunde göra det.

En liknande operation företogs 1929, och även då lyckades stabiliseringen på kort sikt, även om detta inte kunde stoppa den depression som satte in och som ledde till fortsatta svåra kursfall i början av 1930-talet.

Under efterkrigstiden var det en global trend att utrota kapitalisterna (inte minst i Finland). Detta ledde inte till omedelbara svårigheter i denna tidsperiods starkt reglerade ekonomier. I Finland blev det nästan skottpeng på de gamla industriföretagarfamiljerna + en nästan enhällig opinion ville ta kålpå dem. Och ganska långt kröntes ansträngingarna med framgång. Främst skattesystemet har sett till att kapitalisternas roll i ekonomin har minskat kraftigt i hela västvärlden, inte minst i Finland. Problemen började dyka upp på 1980-talet då finansmarknaderna liberaliserades och kapitalismen åter började blomstra. Problemet har dock värtt att kapitalströmmarna i ständigt högre grad har styrts av människor vilka närmast förvaliar andra människors perngar, i pensionsfonder, investerings. fonder, försäkringsbolag m.m.

18

En stor konsekvens av dettachar varit ett ökande hjordbeteende på finansmarknaderna, eftersom” fondförvaltarnas framgångar regelbundet mäts i förhållande till olika index, och det finns således ett starkt.tryck att ta det säkra för det osäkra ocH göra precis som alla andra. Fondförvaltare förväntas inte ta risker och bestraffas ifall de gör det, vilket ledertillen paradox, eftersorh åtminstone aktiemarknaderna i princip enbart består av riskkapital.

Då man därtill ser" att så gott som alla aktieplacerare numera söker realisationsvinster. i stället för en god dividendutveckling hos långsiktiga placeringar, så är resultatet en explosiv blandning. Följden ärsaktiemarknader där en stordel av placerarna agerar som en hjord och i stort sett samtidigt rusar åt samma håll;vare sig detta är köp eller framförallt försäljningar.

Följden av allt detta är de stärka svängingar vi här kunndt observera se” dan 1980-talets mitt) där kraftiga haussen har interpunkterats av plötsliga kollapser. Det faktum att mängden förvaltat kapital är iständig kraftig tillväxt kommer praktiskt taget att garantera att svängingarna i framtiden blir ännu våldsammare. I j i

Inte minst i Finland kan vi komma att märka detta på ett mycket pinsamt sätt. Under de: senaste 13 månaderna har ryktet gått’runt världen att Finland ärunderväslerat och köpvärdigt. Följden är ätt utländska fonder har investeratmångmiljardbeloppi den finländska aktiemarknaden, kanske sammanlagt i storleksordningen över 10. miljarder mark. Praktiskt taget inget av detta består av investeringar på särskilt lång sikt: avsikten har närmast varit att hämta rätt stabbarealisationsvinster.

Jö il öftab igt, K å | ar strofen v äl i marknad: det finns inget hopp om att inhemska investerare kan absorbera ett sådant säljtryck. Det finns nu en påtagligt stor risk för mycket starka svängningar på Helsingforsbörsen. Kapitalismen utan kapitalister är en global företeelse som nog kommer att borga för att finansmarknaderna också i ett alobalt-perspektiv blir allt mera riskfyllda och volatila.

Det faktum att så gott som alla plaCerare söker realisationsvinster i stället för goda dividendökningar hos långsiktiga placeringar betyder nämligen att man i själva verket håller på med att konstruera ett gigantiskt globalt kasino där Tiskerna och volatiliteten ständigt är I ökning.

Déenna slags kapitalism hotas nu att drabbas av regelbundna, allt svårare kriser, och frågan är om systemet på sikt Kommer att-kunna överleva i denna forny, innan politiker börjar införa kontröller över kapitalrörelser.

Detta är frågeställningar som sannolikt kommer satt börja väckas. Det rätta’svaret är dock inte ökade kontroller utan ett skattesystem som ger livsräm åt riktiga kapitalister att fungera, såväl nya som gamla. Faktum är nämligen att kapitalismen inte kan undvara kapitalister som riskerar egna pengar för att fungera ordentligt. Vår nuvarande förvaltningskapitalism är nästan dömd att slitas av allt svårare kriser.

Finansmannen George Soros är förefnål för mångas avsky, men i själva verket representerar han ett hälsosamt element 1 det nuvarande ganska sjuka systémet. Soros har nämligen så gott som ällt sitt eget kapital investerat i sin Quantwm-fond, och detta representerar eri stor del av fondens eget kapital.

Därigenom är Soros fri att ta stora risker i ett skede då övriga. fondförvaltare inte vågar göra det. Följden äratt Sorosär välplacerad attinkassera

Ster fråmde tillfällen som uppen22 Sig tack vare jordbeteendet på ka knaderna, “även om också 1 anskelever ett farligt liv. åå Ne koj 7

Nya Primera är ett allernativ som den finländska bilmarknaden aldrig tidigare skådat

I.

Säkerhet. Den enda i sin klass med

ABS-bromsar som standard. Både aktiva

OSSE och passiva säkerhets 3 «= 5 utrustningar. 2 Körglädje.

. Utsökt fjädring med multi-link teknik. DOHC 168 -motor. Multipoint injektion. Effekt 102 hk

Primera Fantasy rm 114.800;

Leasing från 2.590,Beskattningsvärde 2.900, Komfort.

3 + Utrymmen och utrustning som i en stor familjebil. Trygg att äga. Garanti 3 är/100 000 km.

fåm—L

Utgiven i Forum nr 1994-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."