Utgiven i Forum nr 2007-07-08

Samarbete över gränser

av Kim Kackur Forum 2007-07-08, sida 39, 30.08.2007

Taggar: Teman: global ekonomi

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 7-8 2807

Kim Kackur är Investment Director på Invest in Finland.

Samarbete över gränse År 1995 hade utländska dotterbolag i Finland totalt runt 80 000 anställda medan motsvarande siffra 10 år senare var 189 000. Det innebär att var sjunde person av alla anställda inom företag i Finland fick sin lön från en utländsk arbetsgivare. Beträffande omsättning stod utländska dotterbolag för hela 22 procent av alla företags omsättning i Finland, och totalt fanns det 3 445 utländska dotterbolag i Finland år 2005. De utländska företags roll, som vid Finlands EU-inträde kunde betraktas som en mindre väsentlig del, har nu vuxit till sig och blivit allt mer betydande.

Samhälls- och företagardebatten i Finland har de senaste åren präglats av problemen med att få finländare att bli företagare och behovet av konkurrenskraftiga exportföretag som bidrar till att generera intäkter även till det finländska samhället. Behovet av utländska investeringar har inte debatterats i lika hög grad och därför har också deras roll i det finländska samhället ofta hamnat i skymundan.

Detta är delvis förståeligt motbakgrund av den tidigare beskrivna utvecklingen, Statligt stödda direktinvesteringsmyndigheter, så kallade ”Investment Promotion Agencies” är också i ett internationellt perspektiv relativt nya fenomen, ofta endast 10-15 år gamla. Invest in Finland grundades 1992 och Invest in Sweden Agency 1995.

Tiderna förändras dock och det är i dag intressant att notera att utländska investeringar allt oftare debatteras såväl nationellt som internationellt. Utländska investeringar i form av nygrundade bolag, fusioner eller företagsförvärv kan generera flera olika fördelar för ett samhälle. Rent konkret kan bland annat nya arbetsplatser uppstå, lokala underleverantörer och tjänsteföretag kan få nya kunder att betjäna. Dessutom kan utländska företag föra in nya sätt att bedriva verksamheter på och bidra till att en hel bransch får ett lyft, vilket till exempel Ikea kan sägas ha gjort i Finland inom inredningsbranschen,

Rätt riktade kan utländska investeringar både på kort och lång sikt bidra till att utveckla samhällen iriktningar som kan anses vara för riktning.

Utländska investeringar kan både på kort och lång sikt bidra till att utveckla samhällen i fördelakti delaktig för ett land eller en region och skapa starka kluster ur ett internationellt perspektiv. Den kanske största utmaningen för alla länder just nu är: Hur skapa starka, tillväxtkraftiga kluster med global verksamhet? Ett lyckat exempel är båtbyggarbranschen i Jakobstadsregionen i Österbotten. I dagens företagsvärld har det blivit vanligt för företag att flytta ut sin verksamhet till andra länder — klusterverksamheter är inte lika enkla att flytta.

Den utländska investeringssektorn lever också sitt eget liv. Metropoler runt om i världen har blivit allt mer aktiva i sina utländska investeringsverksamheter. Copenhagen Capacity är ett exempel från Danmark och Greater Helsinki Promotion, Förenade Arabemiraten har varit det kanske mest framträdande landet i det här avseendet och blivit internationellt känt genom sina frizoner som Dubai Internet City, Jebel Ali Free Zone, Dubai Healthcare City, Tävlan om utländska investeringar står i dag inte endast mellan länder utan även mellan metropoler och regioner (Östersjöområdet, Östeuropa, Medelhavsområdet, Gulfregionen osv).

Ur ett nordiskt perspektiv har det blivit allt viktigare att tillsammans få fram konkurrenskraftiga internationella företag och skapa en miljö som befrämjar innovation och företagsutveckling. Det här är även ett måste för att vi ska få den internationella uppmärksamhet som behövs för att locka utländska investeringar.

Att vi sedan också internt konkurrerar med varandra bör inte ses som något negativt utan endast som en naturlig företeelse som följer av ett lyckat samarbete.

Ifall vi jobbar bra tillsammans får vi även mycket att konkurrera om och då gör det inget ifall man förlorar ibland. Det är mycket bättre än att inte ha något alls att konkurrera om, vilket är faran ifall alla vill göra allting själva. Det här gäller all utländsk investeringsverksamhet på regional, nationell och internationell nivå. Dessutom kan ett välfungerande samarbete mynna ut i en effektiv resursanvändning och en samhällsutveckling som på lång sikt gynnar alla, m

Utgiven i Forum nr 2007-07-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."