Utgiven i Forum nr 1978-12

SAS med i priskriget

av Inger Ehrström Forum 1978-12, sida 28, 30.08.1978

Taggar: Bolag: SAS

SAS med i priskrig — Det viktigaste är naturligtvis att försöka uppfylla samma mål som hittills, säger den nye verkställande direktören vid SAS, Carl-Olov Munkberg, som tillträdde sin post de 1 augusti.

— SAS har hittills gått med plus och det gäller att bibehålla lönsamheten. Det är huvudmålet.

wp” Men även om målet är det samma förändras tiderna och det finns olika vägar att gå för att nå det. Direktör Munkberg formulerar sin företagspolicy i fyra huvudpunkter

Först och främst vill han alltså ytterligare öka lönsamheten i företaget och förbättra de anställdas trygghet. Och VD för detta storföretag bär ansvaret för över 20500 anställdas trygghet. Det senaste redovisningsåret (september 1976/77) visade plussiffror över hela linjen — vilket i och för sig är anmärkningsvärt när man betänker dels vilken bransch det är fråga om, dels konjunkturläget i världen. Flygbolagen hör ju inte i allmänhet till dem som har rosat marknaden de senaste åren. Men så är inte heller SAS enbart flygbolag utan ett idag rätt diversifierat, internationellt verksamt storbolag. Alla de viktiga nyckeltalen visar ökning jämfört med föregående år: lastfaktorn med 0,9 procentenheter och kabinfaktorn med 1,4 procentenheter, antalet befordrade passagerare + 5 procent och betalda frakttonkilometer + 11 procent, trafikintäkterna likaså + 11 procent och de totala driftintäkterna + 13 procent osv. Omsättningen är uppe i ca 6 miljarder mark, nära 8 miljoner passagerare transporteras årligen med en flotta bestående av 74 flygplan som trafikerar på 98 städer i 49 olika länder.

Resultatenheter

Den andra huvudpunkten, som är speciellt intressant just med tanke på företagets omfattning, struktur och funktion, är övergången till en resultatorienterad organisation. Direktör Munkberg hyser stor tilltro till profitcenter-organisationen som ett medel att förbättra lönsamheten, Den uppdelning av ansvaret som är grundprincipen i detta sätt att styra företag, motverkar direkt alla tendenser till byråkrati och ökar de anställdas motivation för sitt arbete. Därigenom leder organisationsformen indirekt både till bällre lönsamhe 2 och större trygghet för de anställda — kort sagt till bättre resultat. En övergång till resultatorienterad uppbyggnad är självfallet inte något som sker i en handvändning och det är inte heller någon enkel sak om man betraktar den från personalsynpunkt. — Men tar man tillräckligt tid på sig, säger VD, säg fyra eller fem år, så borde också ett sådant företag som SAS med sina många och mycket olikartade divisioner och enheter kunna delas upp i resultatcenter.

Carl-Olov Munkberg, SAS nye VD.

Flexibilitet — fulla plan?

Det tredje huvudmålet är att fylla planen. I och för sig inte precis någon nyhet, men det finns nya metoder som kan prövas, Större flexibilitet är här mottot. Alla kategorier skall kunna flyga, anser Munkberg. Inte så att han siktar på att göra SAS till något egentligt folkflyg, men det är inte heller bra om SAS-flyg betraktas som ett speciellt dyrt sätt att färdas. Det skall finnas fler olika klasser och kategorier — hela tiden dock utgående från att affärsmännen i framtiden liksom hittills måste utgöra basen för bolagets kundkrets. De stora flygplanen ger möjligheter till kategoriindelning, och isynnerhe efter det IATA släppt efter på reglerna för prissättningen finns det större möjligheter till olika slag a ”minipriser” — sådana prövas redan på Londonrutten — paketpriser oa specialpriser.

I nära anslutning till denna strävan att göra flyget åtkomligt för så många som möjligt kommer så den fjärde punkten i nye VDs program, nämligen att förbättra servicen. SAS är känt för sin service, men också det som är bra kan göras bättre — eller annorlunda. Också här är flexibilitet nyckelordet.

— Nöjda kunder fyller planen, och kunderna görs nöjda på olika sätt: en del med ännu bättre och mer service är hittills, andra med billigare och mindre service,

Samarbete konstruktivt

Direktör Munkberg har tidigare erfarenhet av både charterflyg (som chef för SCANAIR 1971—76) och resebyråverksamhet (VD i Nyman & Schultz från 1976 tills nu) förutom ett decennium i inrikesflygets tjänst, så han vet hur många olika synpunkter trafikanterna och befraktarna kan anlägga på ett flygbolags service. Och han vet också att den friktion som tidvis förekommit mellan linjeflyg och charterflyg inte egentligen behöver finnas — Det finns plats för båda två och det är bättre att samarbeta än att motarbeta varandra.

På frågan hur det går i det pågående priskriget på Atlantrutterna svarar direktör Munkberg, att SAS får lov att följa efter.

— Men det skall nog gå — lågprisfilosofin är ju i grund och botten inte så olik vår egen. Vi har ju redan tex våra minipriser på London.

Med olika priser under olika tider på dagen och året, olika avdelningar i planen, olika grad av service osv ökar möjligheterna att följa med i och dra nytta av utvecklingen.

Inger Ehrström DO

FORUM 12/78

Utgiven i Forum nr 1978-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."