Utgiven i Forum nr 1980-19-20

Skall vi få gasdrivna bilar?

av Ragnhild Artimo Forum 1980-19-20, sida 20-21, 17.12.1980

Taggar: Teman: bilar

Skall vi få gasdrivna bilar?

EPG — Liquefied Petroleum Gas — fås bl a som biprodukt vid raffinering av olja. LPG kan användas som bilbränsle, och kostar i vissa länder bara en tredjedel av vad bensinen kostar.

Volvo-Auto presenterade för några veckor sedan en LPGmodell i Finland. Shell har beredskap att bygga ut ett distributionsnät för denna motorgas. Men båda tvekar. Risken för att ett billigt bränsle blir ett dyrt bränsle i ett utslag av beskattningsiver är påtaglig. Utan ett energipolitiskt beslut för LPG som bilbränsle får finländarna fortsätta att köra på allt dyrare bensin.

, Volvo 343 LPG har den fast installerade bränsletanken placerad i bagageutrymmet. Tankningen sker via en ventil under bakre stötfångaren.

Såhär ser den ut, Volvo 343 LPG. Skall vi få se den på finländska vägar 2 Ö Den gasdrivna bilen är inte någon ny uppfinning. Volvo inledde försök med en banbrytande LPG-teknik tillsammans med världens största tillverkare av LPG-apparatur, den holländska firman Landi den Hartog, redan för ca femton år sedan. Idag installeras LPG-teknik i var tredje ny Volvo i Holland. Floländarna är i elt unikt läge genom stora lältillgängliga naturgasfyndigheter — som enligt vissa bedömningar börjar sina redan detta årtionde. Nupriset är en rest från åren före 1973 och prisbilden då. Priserna på gas och bensin är som känt ofta politiskt satta. Utan skatt är priserna i relation till värmevärdet rätt lika.

Att installera gasteknik i en ny eller begagnad personbil är enligt Volvos lösning på problemet en tekniskt enkel åtgärd som inte förutsätter karosseriändringar. De viktigaste skillnaderna är att cylinderlocket är anpassat för gaskörning, samt att motorn är försedd med gasförångare (evaporator) och gasblandare. Dessutom behövs omställningsutrustning bensin/gas, en bränsletank med påfyllningsanordning, överfyllningsskydd, och säkerhetsventil. Den LPG-bil som demostrerats i Finland har en bränsletank på 60 1.

— Maximalt får tanken fyllas till 80 procent, säger civilingenjör Åke Kempe på Volvo i Göteborg. — Trycket i tanken är ca 2—4 bar. Bränsleåtgången är 15—20 procent högre än vid bensindrift. och aktionsradien med full tan 350—400 km. LPG fås som biprodukt vid raffine ring, som fri gas vid oljeutvinning (ej re — Vi väntar på myndigheternas besked, säger Rolf Ehrnorooth, VD på Volvo-Auto och ordförande i Bilbranschens arbetsgivarförbund.

FORUM 19-— 20/80

LPG), och som naturgas, exempelvis naturgasfälten i Holland. Också oljefältens ”eviga låga” innehåller bl a LPG.

— Det är en avsevärd mängd förstklassigt bränsle som går förlorad på detta sätt, säger Kempe. — Saudi-Arabien har satsat miljarder dollar på ett projekt som syftar till att tillvarata detta bränslespill. Dessutom har den ”eviga lågan” en annan negativ effekt: medeltemperaturen på Arabiska halvön har höjts, enligt uppgift med en halv grad Celcius.

– Den LPG som används i bilmotorer är inte vanlig gasol — i Finland kallad flytgas. LPG finns i många sammansättningar, och den variant som utvecklats för bilmotorer är standardiserad och innehåller i Sverige minst 90 procent propan med kokpunkt vid —40”C, vilket gör bränslet användbart året runt. Denna standardiserade blandning kallas m otorgas till åtskillnad från den LPG som används bl a för hushållsbruk.

Vad betyder LPG-drift för genomsnittsbilisten – Lägre bränslekostnader. I Holland, där gasdrivna bilar är rätt vanliga, kostar motorgasen drygt en tredjedel av vad bensinen kostar. I övrigt är körningen på LPG jämnare och mjukare än med bensin, och man noterar knappast några skillnader i acceleration och topphastigheter. En viktig synpunkt är bränslets renhet, som med rätt vald gasutrustning ger mycket rena avgaser, säger Åke Kempe.

Distributionen ödesfråga?

En förutsättning för en omfattande användning av motorgas är givetvis ett bränsledistributionssystem jämförbart med bensindistributionen.

I Holland har bl a Shell fått igång en riksomfattande motorgasdistribution. Sedan denna höst säljs motorgas vid några bensinmackar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Nyköping. I Finland har diskussioner förts mellan Oy VolvoAuto Ab och Oy Shell Ab, varvid man konstaterat, att det i princip finns beredskap för motorgasdistribution i Finland.

— En förutsättning för att bygga ut ett sådant system är emellertid att våra myndigheter och de instanser som ansvarar för vår energihushållning på lång sikt vill styra en del av bilparken i riktning mot permanent gasdrift, poängterar Rolf Ehrnrooth, YD för VolvoAuto och ordförande i Bilbranschens arbetsgivarförbund.

Också Shell förutsätter att statsmakten utreder målen på lång sikt då det gäller bränsle för personbilar. För att bygga ut ett komplett distributionsnät för motorgas krävs en investering på ca 150 miljoner mark. För jämförelsens skull kan nämnas att installation av LPGteknik i en bil går på ca 3 000 mk.

Staten i nyckelställning

Mot bakgrunden av de höga initialkostnaderna för ett utbyggt bränsledistributionsnät — själva livsnerven fö & VI FÖRMEDLAR VÄRDEPAPPER

Vi sköter snabbt och smidigt köp och försäljning av värdepapper. Vi ger gärna råd och hjälper i alla hithörande frågor.

VI GÖR ÄVEN PLACERINGSFÖRSLAG

Om Ni inte vet hur Ni skall placera Era medel — tag kontakt via vårt närmaste kontor eller per telefon med Föreningsbankens placeringsråd, som är det första på sitt område i Finland.

VI UPPBEVARAR OCH SKÖTER ERA VÄRDEPAPPER

Förutom värdepappersförvaltning handhar vi också bl.a. juridiska uppdrag som hänför sig till den uppbevarade förmögenhetens förvaltning.

FÖRENINGSBANKEN

FONDAVDELNINGEN Hfors, Alexandersg. 36

Börsmäklare tel. 90-1652002 90-1652004 tel. 90-1652003 90-1652005 90-1652011

Expeditio vår bank

NOTARIATAVDELNINGEN

Hfors, Fabiansgatan 2 90-1652393 90-1652394

PLACERINGSRÅDET 90-165235 teknikens utnyttjande — är det naturligt att både biltillverkaren och bränsleleverantören in spe iakttar en viss försiktighet. Det är skäl att understryka, att Volvo i det här skedet inte har konkreta planer på att marknadsföra den nya LPG-bilen i Finland, lika litet som Shell har konkreta planer på att i Finland bygga ut ett motorgasdistributionsnät. Vardera har beredskap att gå ut med den nya tekniken, men besluten väntar man med tills någon form av garantier finns för att motorgasen som ett billigt alternativt bränsle har myndigheternas uttalade välsignelse.

Erfarenheterna av petroleumdrift (= fotogendrift) då det gäller personbilar har varit något blandade, genom det ofrånkomliga bensinberoendet i sammanhanget. Den billiga dieseldriften har inte fått erforderlig uppmuntran av skattemyndigheterna. Ett alltför brokigt utbud av bränslen för personbilar skulle ställa sig ekonomiskt övermäktigt för distributörerna. Det är nödvändigt att gå in för några få motorbränslen och prioritera dessa i energipolitiken. Det är myndigheternas sak att ta ställning till denna fråga — snarast möjligt.

Utan ett sådant beslut kvävs den både national- och = förbrukarekonomiska LPG-tekniken i sin linda i Finland. Ty: ett billigt bilbränsle skulle efter det första stora genombrottet vara ett blott alltför frestande objekt för hårdhänt, verkligt hårdhänt beskattning.

Ragnhild Artimo 00

VÄXEL 90-1651

Dessutom mottar alla våra konto uppdrag

Utgiven i Forum nr 1980-19-20

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."