Utgiven i Forum nr 1991-02

Skapa rådgivningsnät för eurofrågor i landet!

av Bo Forsström Forum 1991-02, sida 23, 07.02.1991

Skapa rådgivningsnä för eurofrågor i landet!

Text: Bo Forsström

Hur skall landets småföretagare klara anpassningen till den europeiska integrationen utan vederhäftig rådgivning?

Bo Forsström från Europa-institutet i Åbo har forskat i problematiken och konstaterar att helhetstänkandet och koordineringen av rådgivningstjänster helt saknas i vårt land. Han efterlyser ett kundanpassat, användarvänligt ”eurorådgivningsnät”, och hänvisar till Danmark där man år 1989 startade ett nätverksbaserat handlingsprogram, vars målsättning var att öka småföretagens konkurrenskraft.

nätverksekonomi är att företage blir mer beroende av externa kontakter på samma gång som företagen specialiserar sig på sitt huvudområde. Detta betyder att företagen ofta blir del av ett interaktions- och utbytesnätverk. För småföretagen betyder dessa utvecklingsdrag en stor utmaning, eftersom deras kunskapsresurser oftast är begränsade i förhållande till kraven från den internationella verk E: grundläggande drag i dagen ringarna i denna verksamhetsmiljö gäller i synnerhet den inre marknaden och internationaliseringsutvecklingen på EG- och EFTA-marknaderna.

TASK FORCE — in force.

Inom EG, t ex inom Task Force, som skall föra EG:s aktionsprogram till småföretagen fäster man stor vikt vid småföretagens möjligheter att hävda sig i det av storföretagen dominerade västeuropeiska produktionssystemet. För att förbättra småföretagens möjligheter och konkurrenskraft har EGkommissionen år 1986 aktiverat ett aktionsprogram för småföretagen. I detta program ingår olika insatser och verktyg, men de viktigaste befrämjande åtgärderna gäller utvecklandet av rådgivnings- och informationstjänster (Euro Info Centre-projektet och databasen BC-NET), företagarutbildning samt finansiering av utveckling samt samarbete mellan småföretag.

Som en konsekvens av detta har industriministeriet i Danmark startat ett nätverksbaserat handlingsprogram år 1989, vars målsättning är att öka småföretagens konkurrenskraft. I praktiken är programmet inriktat på marknadsföring, ibruktagande av ny teknologi samt forskning och produktut FRUN, 2/199 veckling. I programmet ingår dessutom utbildning av sk nätverkskonsulenter som skall stimulera samarbetet mellan småföretagen i Danmark.

Till Euro Info Centre (EIC) nätverket hör i detta nu 187 eurorådgivningskontor runt om i Europa. Dessa kontor informerar framför allt småföretagen om frågor som berör EG:s politik och utvecklingen på den inre marknaden. Kontoren bildar dessutom tillsammans ett nätverk för gränsöverskridande informationsströmmar, t ex gällande forsknings- och utvecklingsprogram, finansieringsmöjligheter, sektorpolitik samt handelshinder.

EIC-nätverket, som startade som ett pilotprojekt år 1987, har vidareutvecklats så att där numera ingår olika lokala och regionala organisationer samt privata konsulter med varierande status. I Danmark har eurorådgivningen t ex sedan år 1989 förlagts till två organisationer som kompletterar varandra. DTO (Dansk teknologisk Oplysningstjenste) fungerar som officiell EIC-koordinator i Köpenhamn, medan TIC (Teknologisk Informationscenter) är en regionalt decentraliserad organisation med 15 kontor runt om i Danmark som i praktiken svarar för kontakterna till småföretagen. Inom dessa organisationer har man tidigare erfarenhet av teknologisk informationsspridning, varför eurorådgivning passar in i verksamhetsbilden.

På detta sätt har man redan i Danmark erfarenhet av eurorådgivning och inom ramen för Nordisk Industrifonds samarbetsprojekt vill man utnyttja dessa erfarenheter vid utvecklandet av rådgivning i frågor som berör den inre marknaden även i andra nordiska länder. En utgångspunkt för denna eurorådgivning förelås vara den danska decentraliserade modellen.

Splittrad rådgivning

För att kunna anpassa sig till de snabba förändringarna på den inre marknaden behöver småföretagen både detaljinformation kring marknader och teknologi inom respektive bransch samt mera allmän information om regler och normer som gäller inom EG. Tidigare har det egentligen inte funnits lokal eller regional rådgivning i frågor som berör den inre marknaden, Företagen har i stället konsulterat organisationer med exportrådgivning och sedan våren 1989 Euroinfocenter i Helsingfors.

Exportrådgivning som också täcker EG-länderna ges traditionellt i vårt land av — Utrikeshandelsförbundet (UL), Finlands företagares centralförbund (SYKL) samt av Centralhandelskammar-organisationen genom sina regionala avdelningar. Dessutom är handels- och industriminsiteriets enheter för företagstjänster samt Tekes konsulteringsenheter involverade i främjandet av olika utvecklings- och teknologibaserade projekt, vilket också kan ses som exportbefrämjande verksamhet. Någon av dessa organisationer har dock inte tagit ansvaret för eurorådgivningen i sin helhet.

I själva verket är exportrådgivningen i Finland mycket splittrad på många olika intresse- och branschorganisationer. Detta gör att det finns klart behov av mer koordinering och samarbete mellan de olika organisationerna för att småföretagen skall kunna få informationstjänster som stöttar deras exportaktiviteter och internationaliseringsutveckling, speciellt på EG-marknaden.

Eurorådgivning via högskolor?

Som bäst planeras på olika håll i vårt land en regionalt uppbyggd eurorådgivning, t ex i Åbo, Vasa, Uleåborg, St Michel, Lahtis, Kuopio och Villmanstrand. Handels- och industriministeriets, UL:s och TEKES regional fortsättning på sid 28 ERtReO0EEE Bo Forsström vid Europa-institutet i Åbo är forskare i ett av Finlands Akademi finansierat projekt kring småföretagens och den regionala arbetsfördelningens integrationsanpassning.

23

Utgiven i Forum nr 1991-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."