Utgiven i Forum nr 2010-05

Skapar företagets mission klarhet eller förvirring?

av Gustav Hafrén Forum 2010-05, sida 12-13, 27.05.2010

Taggar: Teman: mission

Hl FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 5 2018

DEBATT

Kommentera debattartikeln genom att skicka mejl till adressen: feedbackEforum.f.

Skapar företagets missio klarhet eller förvirring?

Xx Ett företags strategi, vision, mission och värderingar står och faller med att företagsledningen vet vart man är på väg. Ingen kan följa dig om du inte själv vet vart du ska.

En flummig eller otydligt formulerad mission är antingen en indikation på förvirring i företaget, eller så vill man helt enkelt ha en mission för att ”alla andra har en sådan”.

Mission statement, eller mission - varje företag förväntas ha en och samtidigt är det få som vet vad den betyder. Gå in på ditt kontor, och fråga de anställda om företagets mission. De flesta har inte en aning, och hur skulle de kunna ha, eftersom missionen inte betyder något för dem.

Missioner blir meningslösa för att de har föga att göra med den praktiska verkligheten. Därför är det så få i företaget som vet vad de ska göra för att bidra till att missionen blir verklighet. Ett första steg vore att göra alla medvetna om vad företa gets mission är, men ännu bättre vore naturligtvis att var och en hade klart för sig vad den kräver av en själv.

Mission och vision är “In’ Förr var mission något som bara de största börsnoterade företagen besvärade sig med att upprätthålla, inspirerade av managementskolan kring General Electric och konsultföretag såsom McKinsey. I dag kan vi se att nästan varje företag publicerar sin mission och därmed sammanhängande visioner, värden och strategier på sina webbsidor.

Vare sig företagsledningen själv arbetar med sin mission, eller överlåter uppgiften åt sin kommunikationschef eller utomstående konsulter, är det en process som oftast bara tillför en massa komplexitet och föga praktisk nytta.

Ingenting illustrerar detta bättre än boken ”The Mission Statement Book? Den innehåller 301 (!) exempel på missio ner från Amerikas främsta företag, En artikel i tidskriften Marketing Magazine listade de ord som oftast används av ”missionsförfattare! Det var som att räkna upp den ena klichén efter den andra - service (230 gånger) - kunder (211) - kvalitet (194) - värde (183) - anställda (157) - tillväxt (118) = miljö (117) - lönsamhet (114) - ledarskap (104) - bäst (102).

Slutsatsen var att många av de 301 missionerna helt enkelt var utbytbara, (Kan det förhålla sig så att företagen efterapar

Gustav Hafrån är vd och partner på Trout & Partners i Nordeuropa som är specialiserat på strategisk konsultering.

varandras formuleringar?)

Varför misslyckas missionen? Meni de allra flesta företag sker ingen förändring, hur välformulerade deras visioner än må vara. Hela arbetet att ta fram dem är bara slöseri med tid och energi, om de inte tjänar något annat ändamål än att publiceras i företagets årsredovisning och hängas på väggen i receptionen. Här är de fyra vanligaste orsakerna till att man misslyckas.

» Naiv tro på magin i det skrivna ordet: När missionen väl är klar (ofta efter en lång serie med workshops under ledning av en extern expert, följd av motivationsmöten för personalen) förväntar sig ledningen naivt att

Kan vi särskilja dessa fyra banker på basis av deras missioner och visioner? Kan jag som kund välja den bank som passar mig bäst, eller som investerare välja vilken bank jag vill äga på basis av dem? Jag överlåter åt läsaren att göra den bedömningen. (Källa: respektive bankers webbsidor 19.5.2010.)

Aktia Nordea Pohjola Sampo

Mission | Viutvecklar och säljer kundorien- | Gör det möjligt. Att skapa ekonomiskt mer- Den bästa lokala finanspartterade bank- och försäkringslös- värde för kunder och aktie- nern. ningar och skapar mervärde för ägare.

samhället.

Vi är bäst på att hjälpa våra kunder att förbättra och trygga sin ekonomi och är kundernas förstahandsval på våra verksamhetsområden.

våra kunder, ägare och det lokal der och aktieägare.

Ått vara en’great European bank; erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kun Finansföretaget med den största dragningskraften.

En plattform - exceptionella varumärken.

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 5 201 något ska hända, Men det krävs mer än så för att ladda var och en att arbeta för företagets mål och mission. Chefer ska levandegöra dem varje dag, och kommunicera dem till sina anställda för att småningom och kumulativt bygga upp en drivkraft.

» Dimmigt synfält: Om missionen inte knyter an till företagets strategi och verklighet på ett konkret sätt, blir de anställda osäkra på om ledningen verkligen vet vart den vill leda företaget, och vad vars och ens personliga roll är.

» Fel fokusering: Volvo är känt för att tillverka säkra familjebilar, och då kunde man vänta sig att företagets vision skulle innehålla någonting i stil med ”Volvo tillverkar världens säkraste bilar” Menii stället har Volvo bestämt sig för att driva fyra olika värden, nämligen design, miljö, kvalitet och säkerhet. Inte att undra på att Volvos försäljningsandel har minskat under årens lopp - om du försöker fokusera på fyra olika värden, blir resultatet att du inte står för något alls. År 1968 var Volvo och BMW jämnstora biltillverkare, BMW bestämde sig för att satsa på “körglädje” medan Volvo flummade till sitt säkerhetsfokus. I dag säljer BMW nästan fyra gånger flera bilar än Volvo och är lönsamhetsmässigt på topp medan Volvo köptes upp av Ford som sedermera utan framgång sökt bli av med företaget.

» Företagets mission ändras varje gång vd:n byts: Det har blivit till något av ett måste för en nytillträdd vd att i brådskande ordning riva upp företrädarens mission och ersätta den med en ny. Under mina snart tjugo år som strategisk rådgivare har jag flera gånger sett en framgångsrik och väl fungerande mission och strategi bytas ut bara för att den nya ledningen ville sätta sin egen prägel på företaget (och lyckades eftersom styrelsen inte hade förstånd att stoppa detta).

Missionen ska visa riktningen. En mission ska definiera företagets ‘raison d’&tre” — varför företaget finns till och vart det strävar. En effektiv mission visar riktningen för hur företaget ska vinna mot sina konkurrenter med de resurser det har att tillgå.

Missionen kunde förliknas vid en uppdragsbeskrivning. Den ger vägledning för vad organisationen ska göra, visar riktningen framåt, och tydliggör beslutsfattandet.

Om den dessutom är tydlig, enkel och unik, är vi på rätt väg.

Den enkla vägen till en fungerande mission, Börja med att glömma “vad vi skulle vilja vara! Ledningen bör i stället rikta sin uppmärksamhet på “vad vi har möjlighet att vara! Det är långt mer meningsfullt och produktivt. Utgå från din grundläggand ”Men om vd:n trots allt behöver en kommitté och externa konsulter för att räkna ut vad den grundläggande verksamheten handlar om, då är det ett tecken på att företaget behöver en ny vd inte en ny mission affärsstrategi, se till att din differentierande idé ingår i missionen, och tydliggör hur du genom att driva denna idé vinner över dina konkurrenter.

Den goda nyheten är att det inte behövs en kommitté som spenderar veckor för att formulera missionen. Detta är något som vd:n och hans närmaste medarbetare ska kunna sätta ihop under en förmiddag. Håll det kort och enkelt.

Men om vd:n trots allt behöver en kommitté och externa konsulter för att räkna ut vad den grundläggande verksamheten handlar om, då är det ett tecken på att företaget behöver en ny vd, inte en ny mission.

För att slutligen få missio nen att komma till liv i allt som företaget gör, krävs naturligtvis mera än att spika upp den på väggen och lägga in den på företagets websidor. Här börjar det egentliga arbetet för ledningen: att som apostlar fara runt i företaget och förklara vad företaget vill uppnå, och vad vars och ens roll är. Och denna uppgift väntar ledningen varje ny dag - för det egentliga syftet med en mission är att alla i företaget fungerar enligt den. m

PS. Jag har i det föregående talat ommission, i själva verket har jag inte gjort någon större distinktion mellan mission och vision, eftersom de två begreppen är väldigt nära varann, och ofta blandas ihop.

Annons

Luckan

Utgiven i Forum nr 2010-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."