Utgiven i Forum nr 1979-08

Skottland lockar investerare

av Mats Kockberg Forum 1979-08, sida 26-27, 09.05.1979

Taggar: Orter: Skottland Teman: investering

Skottland lockar investerare

Företagsklimatet i Storbritannien? Talrika arbetskonflikter, låg produktivitet och dålig teknologisk beredskap men också fördefaktiga produktionskostnader, goda kommunikationer och stora marknader. Det är kommentarer man ofta hör om förhållandena i öriket. Forum besökte i april Skottland för att höra sig för vad landet har att bjuda och varför hundratals utländska företag beslutat sig för att etablera sig just där. Den finländska industrin lyser emellertid tillsvidare med sin nästan totala frånvaro i området.

NW” Storbritannien har liksom alla andra västeuropeiska länder drabbats av strukturella problem. Gruv- och stålindustrin har redan en längre tid haft svårigheter, och under de senaste åren har också varvs- och bilindustrin gett upphov till stora tidningsrubriker. I hård konkurrens med bla Förbundsrepubliken Tyskland och Irland har britterna gått in för att locka till sig främmande kapital för att modernisera industrin och skapa nya arbetsplatser.

Investeringsansträngningarna leds av Invest in Britain Bureau, som underlyder = industridepartementet. Inom ramen för ett regionalpolitiskt program har u-områdena delats in i tre kategorier, vartill Nord-Irland bildar ett separat område. Regeringen lockar utländska företag till regionerna med bla finansiell hjälp, förmånliga lån, industrihallar, fortbildning och omskolning av arbetskraft samt skattereduktioner. De olika områdena verkar rätt självständigt och konkurrerar i viss mån också sinsemellan.

Forum besökte i april Skottland för att på ort och ställe stifta bekantskap med hur man i Glasgowområdet såg på investeringsklimatet. Skottland omfattar inemot 80000 km? och befolkningsmängden uppgår till ca 5 miljoner. Av dessa bor omkring 80 procent inom det industrialiserade bälte som sträcker sig från Glasgow vid västkusten till Edinburgh i öster. Området har drabbats av nedgången inom gruv- och varvsindustrin och satsar nu hårt på att få utländska företag att etablera sig. Skottland blev redan tidigt ett begärligt område för främmande industri: Singer och Hoover hör til 2 de äldsta amerikanska företagen i landet.

Under efterkrigstiden har tre toppar noterats för det utländska intresset. Den första sammanföll med återuppbyggnadsverksamheten efter andra världskriget.

Oljan lockar

Den andra vågen var en följd av de brittiska strävandena att bli medlem av EG i slutet av 1960-talet. Under 1370-talet har de utländska investeringarna främst lockats av Nordsjö-oljan — en faktor som stimulerat näringslivet i hela Skottland och som britter överlag väntar sig mycket av. Man räknar med att öriket i slutet av detta år skall bli helt självförsörjande då det gäller energi. I oljestaden Aberdeen finns det redan inemot 400 multinationella bolag.

De skotska myndigheterna har speciellt koncentrerat sig på att locka amerikanska industrier till området. USA-företagen är tvungna att expandera och EG-marknaden ter sig lockande. Över 170 nordamerikanska företag har hittills etablerat sig i Skottland, och de står redan för 30 procent av hela regionens export. Investeringskampanjen begränsas inte bara till USA utan tar också sikte på företag i bla Japan, Sydafrika, Förbundsrepubliken Tyskland, Nederländerna och Frankrike. Av de nordiska länderna har hittills främst Sverige varit intresserat. Bla SKF och Volvo har fabriker i Skottland.

— I framtiden väntar vi en hel del av Norge. Nordsjö-oljan har satt fart på de norska företagen och vi har redan haft en del samröre åt det hål let. Finland är tillsvidare orepresenterat om man undantar Star Paper Ltd:s lager i Cumbernauld och några spridda kontakter, säger Mike Hunter, tjänsteman vid Scottish Economic Planning Department, som koordinerar och bistår i investeringsverksamheten.

Vad är det då som lockar utländska företagare till Skottland? Varför väljer man just det området och inte någon annan region i Storbritannien eller t ex Irland? Vi låter frågan gå vidare till William C. Lynch, VVD i JL.G. Industries (United Kingdom) Ltd, ett nordamerikanskt företag som tillverkar hydrauliska arbetsplattformer som kan skötas av en enda person. J.L.G. sysselsätter ca 70 personer i Cumbernauld utanför Glasgow.

— Vi attraherades främst av de förmånliga beskattningsvillkor britterna uppställer för utländska företag. Vårt amerikanska moderföretag beslöt sig i mitten av 1970-talet för att söka nya marknader och Skottland kom kommunikationsmässigt att ligga bra till. Vi exporterar till 56 länder i Europa, Asien och Mellanöstern.

Vi får folk vi letar efter…

— Då det sedan gäller Skottland fann vi genast att här fanns just det slag av arbetskraft vi var ute efter. Vi anställer inte skolat folk, utan utbildar hellre våra arbetare själva.

Några svårigheter med de anställda har Lynch aldrig haft under de två år företaget fungerat i Skottland.

— Vår politik är att integrera arbetarna i företaget, att hålla dörrarna öppna. Verksamheten leds som inom en familj, alla har likadana rättigheter men också skyldigheter. Det finns över huvudtaget bara två slag av folk: människor med problem och problemmänniskor. Om de anställda inte kan ventilera sina personliga problem med företagsledningen och finna förståelse är slutresultatet aldrig gott — då blir de problemmänniskor.

— Det dåliga rykte som belastar en del av de brittiska företagen då

FORUM 8/7 näringarna i Skottland. Industri oc det gäller relationerna ledning—personal är i hög grad beroende på bristande kunskaper i management. Utländska företagare är ofta bättre än britterna i det aveendet, konstaterar Lynch.

Ett annat amerikanskt företag som undvikit strejker är Cunnings Engine Company Ltd, i Shotts utanför Edinburgh. Fabriken, som tillverkar dieselmotorer, har verkat sedan 1950talet och sysselsätter omkring 1700 personer.

Öppen information — delat ansva — Öppen information och delat ansvar lönar sig alltid. Vi satsar på regelbundna möten mellan företagets VD och försäljningsdirektör samt representanter för fackklubbarna. Vid sammanträdena behandlas alla aktuella frågor som rör arbetsmiljön och relationerna på verkstadsgolvet men också orderingång och konkurrensförhållanden, omtalar organisationsdirektör Martin Shaw. På det sättet har vi uppnått en genuin gemenskap på fabriken. Arbetstagarna vet om allt som tilldrar sig och kan också följa med hur marknadsläget utvecklas. Det är i allas intresse att fabriken bär sig och går med vinst — annars är arbetsplatserna på sikt hotade.

Cunnings investerar för närvarande i ny teknologi. Personalen har inte reagerat negativt på besluten att

FORUM 8/7 bostäder följer på varandra i staden med 50 000 invånare köpa nya maskiner och anläggningar — även om de utför arbete som tidigare gjorts av människor.

— I Storbritannien där problemen inom industrin till en del beror på låg produktivitet och föråldrad teknologi har vi helt enkelt inte råd att motsätta oss investeringar som ökar produktiviteten. På fackligt håll kräver vi öppen information och utgår ifrån att automationen inte leder till direkta permitteringar. En negativ inställning till maskiner skulle leda till att verksamheten skulle upphöra. Då det gäller den allmänna mentaliteten i Skottland bör konstateras att arbetarna i enlighet med gammal gruvarbetartradition försökt vara 1ojala mot sina chefer, förutsatt att dessa kör med öppen information och sprider ansvaret också till de anställda, säger Willie Fisher, fackklubbsordförande för verkstadsarbetarna vid fabriken.

Modernt ledarskap träder fram

Relationerna mellan företagsledning och anställda har i allmänhet varit gott i Skottland. Allt flera av bolagen kör med moderna ledarskapsmetoder och har därigenom undvikit konflikter. De utländska företagsledarna klandrar sina brittiska kolleger för gammalmodiga principer då det gäller management. Tillspetsade relationer skapas helt onödigt genom brist på information och ge nom att tex arbetarna och kontorspersonalen beträffande pensions-, arbetstids- och socialförmåner kategoriseras på ett sätt som på verkstadsgolvet upplevs som orättvist. De flesta medger dock att en attitydförändring håller på att ske och att de interna relationerna inom de krisdrabbade företagen förbättrats.

Företagsklimatet i Skottland måste betraktas som gott. Myndigheterna har insett betydelsen av att ny industri fås in i landet istället för de branscher som är dömda att duka under. De rent monetära lockbetena i form av skatteförmåner, lån och lokaliteter är betydande, Arbetskraftsutbudet är gott och omfattar såväl helt oskolade grupper som personer med avancerad teknisk utbildning. De skotska universiteten och utbildningsanstalterna har ett gott renommé och förser den expanderande industrin med kvalificerad arbetskraft.

— Vi kan också erbjuda goda kommunikationer. Järnvägs- och motorvägsnätet är väl utbyggt och flygturerna såväl inom Storbritannien som utrikes är täta. Då det gäller nya investeringsprojekt är vi ingalunda beredda att hoppa på vilken båt som helst men i princip är också vi villiga att ta risker, säger Mike Hunter som en hälsning till finländska företagare med intresse att sprida verksamheten till Skottland.

27

Utgiven i Forum nr 1979-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."