Utgiven i Forum nr 1979-08

Telset redo att tas i bruk

av Ragnhild Artimo Forum 1979-08, sida 15, 09.05.1979

Taggar: Teman: tv-tidning

Telset redo att tas i bruk

Telset, den sk tv-tidning som provkörts ungefär ett år är redo att tas i kommersiellt bruk. Företag och inrättningar kommer att vara de första att utnyttja det nya kommunikationssystemet, men senare — då den erforderliga utrustningen blir billigare — hoppas man att Telset skall bli va mans dubbelriktade medium.

ww» Bakom Telset-projektet står Helsingfors = Telefonförening, Oy Nokia Ab och Sanoma Osakeyhtiö. Provkörningen av systemet inleddes senaste sommar och har inkluderat drygt trettio abonnenter. Telsetprincipen beskrivs i vidstående artikel. Senaste vecka presenterade brittiska Extel och Financial Times för experter och intresserade i Helsingfors det motsvarande projektet i Storbritannien, Prestel, som inledde kommersiell drift i London-regionen med ca 180 ”dataproducenter” i mars. Financial Times ägnar den 9 maj ett specialnummer åt denna kommunikationsteknik.

— Tv-rutan kommer att inneha en ännu centralare ställning i hemmen i framtiden, konstaterar Telsets pro jektchef Pekka Jaakola. — Tilläggsutrustning gör det möjligt att motta teletext (se artikeln här invid), viewdata-Telset-information, kommunicera med datorer — för att nämna några exempel. Nya kommunikationssystem är på kommande, och tar sig också uttryck i ett hektiskt arbete att utarbeta standarder för internationellt bruk: inom detta år torde en videotex-standard omfattande bla viewdata och teletext färdigställas.

Viewdata-nät finns eller håller på att inköras i sjutton länder, förutom Storbritannien, som hunnit längst, och vårt eget land, kan nämnas Sverige, Norge, Förbundsrepubliken Tyskland, Holland, Schweiz, Japan, Hongkong och Kanada.

Projektchef Jaakola berättar, att man knappast ännu i år får igång regelrätt kommersiell drift — Det kommer att ske gradvis och i den takt kundunderlaget ökar, säger han. — Verksamheten måste också få en stabilare yttre ram — man kan inte leda den på projektbasis i all framtid.

Hur skall Telset-tekniken tillämpas — Dels som interna kommunikationssystem för företag och läro- och forskningsinrättningar. Dels som informations- och feedbacksystem mellan en ”sändare” och en eller flera ”mottagare”, forskningsanstalter kan sända ut sammandrag av rapporter till en behövargrupp, företag kan sända ut generella offerter till sin kundkrets, och kunderna kan genom att mediet är dubbelriktat också göra beställningar via Telset, säger Pekka Jaakola. — Specialmottagarna för Telset kostar nu nästan dubbelt så mycket som färg-tv-mottagare, men priserna kommer att sjunka relativt snabbt, och då blir Telset-service för allmänheten aktuell.

MORTGAGE BANK OF FINLAND OY

Aktiva:

Finansieringstillgångar Inhemska fordringar Kassa och fordringar hos banker .. Hos Finlands Bank Krediter till allmänheten

Krediter i mark

Krediter i utländsk valuta …. Resultatregleringar

Ränto Övriga

Investeringstillgångar Inhemska investeringar Masskuldebrevslån i mark Aktier .

Anläggningstillgångar Aktier och andelar s .vcssssss ere Maskiner och inventarie Övriga tillgångar. …….sssssssssirsssnr sera

Pentti Uusivirfa

FORUM 8/7 783.654,81 940.054,6 311.880.105, — 1.307.126.666,0 46.747.622,97 142.857, 4.477.439,60 333.500, Balansräkning 81. 12. 1978

Passiva:

Främmande kapital

Inhemska skulder

Debenturelån . Resultatregleringar

Räntor sosse sr re Övriga resultatregleringar .. Utländska skulder Masskuldebrevslån . ….ssssese 0 e

Skulder till banker I utländsk valut Övriga skulder ….

Resultatregleringar ..

1.667.620.960,46

Reserveringa 4.810.939,60 Eget kapital Aktiekapital .. Reservfond . .. Extraordinär reservfond

Odisponerad vinst från tidigare år Räkenskapsårets vinst . .

mk 1.676.231.829,05 Helsingfors den 26 januari 1979

Mauna Koivista Helkki Tuominet Harri Holkeri

Kreditförlustreserveringar «= ssssssseres ser 208.500.000, 7.009.546,2 219.177.858,91 415.257.304,9 464.460.500, — 427.408.861,0 39.275.232,20 —1.346.401.898,2 30.560.000, 27.000.000, 24.400.000, — 3.598.979,15 60.680,27 4.932.412,51 60.092.071,9 mk 1.675.231.220 05

Rolf Kullberg

Heikki Valvanne Verkställande direktö 15

Utgiven i Forum nr 1979-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."