Utgiven i Forum nr 1995-06

STAF nu och i framtiden

av Fredrik Nars Forum 1995-06, sida 22-23, 04.05.1995

Taggar: Organisationer: STAF

Fredrik Nars

STAF nu oc i framtiden

STAF:s arbetslöshetskassa kommer att fusioneras med sex mindre förbunds arbetslöshetskassor på grund av en lagändring. Nytt för i år är att också att STAF har fått avtalsrätt, vilket innebär att STAF förhandlar och undertecknar kollektivavtal fö de olika branscherna.

venska Tekniska Funktionär förbundet i Finlands, STAF, hu vudsakliga uppgift är att driva medlemmarnas intressen främst i frågor som gäller anställningsvillkor, avtal och övrig till arbetsmarknaden ansluten intressebevakning. Samarbete med de tekniska läroanstalterna i utbildningen av tekniker är också en av de mest betydande uppgifterna. Dessutom är kurs- och övrig informationsverksamhet en viktig uppgift. Detta sker främst i samarbete med Svenska Tekniska Funktionärers Arbetslöshetskassa, men också med övriga förbund —i synnerhet då svenskspråkiga kurser ordnas.

Rollen på arbetsmarknaden accentueras nu eftersom STAF för första gången tillsammans med de övriga förbunden på arbetsmarknaden varit med och ingått kollektivavtal för de olika branscherna.

Nyligen höll Svenska Tekniska Funkitionärers — Arbetslöshetskassa sitt ordinarie kassamöte på Majvik kurscentrum i Kyrkslätt. Där beslöts att STAF:s A-kassa fusioneras med sex mindre förbunds arbetslöshetskassor. Detta sker på grund av en lagändring som kräver ett större antal medlemmar än för närvarande för att kassan skall få statsstöd. De andra berörda förbunden är mejeriförbundet, faktorsförbundet. maskinbefälsförbundet. — stuveriförbundet. skeppsbefälsförbundet och församlingarnas tjänsteinnehavare.

— När fusionen av kassorna är kla 2 hoppas vi att våra medlemmar skall uppleva förändringen enbart som en ny adress och ett nytt telefon- och axnummer. I övrigt skall allt funktionera som tidigare, säger verksamhetsedare Björn Stenberg.

Den nya lagen stadgar att en arbetsöshetskassa måste ha minst 6 000 medlemmar den 1 januari 1997 och minst 9 0001 början av år 1999 för att få ullt statsstöd för sin verksamhet. STAF:s A-kassa hade 1 652 medlemmar vid utgången av 1994. Den nya kassan kommer att ha drygt 19 000 medlemmar,

Stenberg upplever det som viktigt att medlemmarna får full personlig service.

— Jag sitter så att säga på två stolar samlidigt i den bemärkelsen alt jag utom verksamhetsledare för förbundet också är direktör för A-kassan. I det ena ögonblicket talar jag med en medlem som blivit permitterad eller uppsagd och ger råd om detta. I nästa ögonblick gäller det att ge vägkost för nästa steg som gäller arbetslöshetsdagpeng. På det sättet kan jag ge full svenskspråkig service åt medlemmen.

Hur är då arbetslöshetsläget bland STAF:s medlemmar idag ?

Stenberg svarar — Vi har haft en mycket positiv trend sedan 1993. Då hade vi 483 medlemmar som erhöll dagpenning. År 1994 kom viner till 327 och för tillfället har vi drygt 200 medlemmar som får dagpenning. Till exempel idag fanns inte en enda av våra medlemmar som

Alt

Elmer Klawér blev återvald till förbundsordförande vid STAF:s årsmöte.

— Sysselsättningsläget har förbätt rats. Idag erhåller drygt 200 STAF medlemmar dagpenning, berättar i

Björn Stenberg, direktör för STAF:s

A-kassa.

arbetskraftsbyråerna skulle gett utlåtande på och därmed berättigat erläggande av dagpenning från vår kassa.

STAF har avtalsrätt

I år har STAF förhandlat och undertecknat kollektivavtal för de olika branscherna. Arbetsgivarnas önskan om att förhandlingarna den här gången skulle ske förbundsvis uppfylldes. I dag gör de enskilda branscherna upp kollektivavtal i motsats till tidigare då man hade ett ramavtal och en massa olika löneavtalinom olika branscher. STAF:s ordförande Elmer Klawér kommenterar — För oss är det viktigt att vi även i fortsättningen har avtalsrätt, eftersom vi som förbund vill förhandla och vara med och fatta de beslut som berör våra medlemmar. Då FTFC på hösten 1993 minskade sin styrelse med hälften föll

Forum ar 6/9 många mindre medlemsorganisationer ur styrelsen. Så skedde även för STAF, trots att vi som förbund var med och grundade FTFC år 1946.1dag har vi enbart närvaro- och yttranderätt vid FTFC:s styrelsemöten och också den delen blev det att kämpa hårt för.

STAF:s verksamhet har mest att göra med arbetsmarknadsfrågor och även kursverksamhet. Den mera sociala biten, exkursioner och samkväm, stöder förbundet sina medlemsföreningar i anordnandet vid behov.

Elmer Klawér blev återvald till förbundsordförande vid STAF:s årsmöte på Majviki Kyrkslätt. Han sitter nu sin andra tvåårsperiod. som första viceordförande har han varit sedan 1985. Vad har ordförandeskapet gett honom — Ordförandeskapet är en mycket ansvarsfylld post. Det är också en stor utmaning som tillika har gett mig många nya kontakter, vänner och bekanta. Viktigt är att vi tar väl hand om våra medlemmar och planerar för framtiden med sikte på våra medlemmars bästa. Förbundsstyrelsen har på sitt program att under detta år dra upp riktlinjer för STAF:s verksamhet under detta årtionde. I inget skede får v glömma de ungas situation i dag och deras framtida möjlighet i arbetslivet.

Samarbetar med skolor

Med tanke på framtiden håller STAF goda kontakter till skolorna med teknikerutbildning.

Stenberg säger — Viktigt för oss är att den utbildning de tekniska läroanstalterna i Vasa och Ekenäs erbjuder bibehåller en hög status och att våra människor är accepterade på arbetsmarknaden.

Vidare konstaterar Stenberg att STAF samarbetar aktivt med sina skoor, Förbundet har t.ex varit med om att ekonomiskt stöda exkursioner som möjliggjort företagsbesök och ordnat ett föreläsningstillfälle i hur nybakade ekniker kan marknadsföra sig själva då de söker jobb, Det sistnämnda har börjat som ett försök i Ekenäs och eu iknande föreläsningstillfälle kommer också att ordnasi Vasa. I Ekenäs kommer för övrigt tekniska-, handels-. hantverks- och sjuksköterskeundervisningen att slås under ett paraply med en rektor från 1.8.1995.

I dag har Vasa Tekniska Yrkesögskola status som yrkeshögskola och STAF hoppas att också Ekenäs får denna status i en nära framtid. 9

Vad är STAF e Svenska Tekniska Funktionärsförbundet i Finland STAF r.f., har totalt ca 2 500 medlemmar och är intresseorg isation för alla svenskspråkiga tekniska funktionär rer i Finland.

Tekniker utbildas vid Vasa Tekniska Yrkeshögskola och Tekniska Läroanstalten i Ekenäs.

STAF fungerar som en takorganisation för 14 självständiga lokalföreningar fördelade geogrofiskt från Östra Nyland ill Karleby. Dessa lokalföreningar ordnar exkyrsioner och sociala tillställningar för sina medlemmar, Medlemmar i STAF är dessutom elevföreningarna vid de tekniska läroanstalterna i Ekenäs och Vasa.

STAF driver sina medlemmars intressen främst i arbetsmarknadsfrågor. STAF:s centralförbund är FTFC. Förbundet ger sina medlemmar ekonomisk trygghet genom att upprätthålla en arbetslöshets kassa [se bistående artikel). STAF är även med och driver medlemmarnas intressen i t.ex. lagändringar.

STAF rekryterar sina nya medlemmar från följande studielinjer :

Vasa Tekniska Yrkeshögskol &e Elkraftsteknik e Biltekni e Maskin- och metallteknik Tekniska Läroanstalten i Ekenäs & Elkraftsteknik e Maskin- och metallteknik e Datateknik

Elcoteq

Network den ledande kontraktstillverkaren av elektronik

Elcoteq Network tillverkar elektronik för den övriga industrin behov.

Vi har fabriker i Lojo, Kyrkslätt, Helsingfors, Salo och Tallinn. Vår personal uppgår till drygt 1300 personer och vår omsättning överstiger 460 miljoner mark. Den direkta exportens andel a omsättningen utgör drygt hälften.

ELCOT e djupmätare « hörapparater « symaskiner

World Class Electronics Manufacturing NE TVVOR

Vi är med bla i följande produkter + mobiltelefone » telefoncentrale + personsökar e monitore e bildskärma « strömkällo « frekvensomvandlare + energimätar » strålningsmätare

ELCOTEQ NETWORK + LÄNSILOUHENKATU 31 » PB 47 + 08101 LOJO » TEL. 912-313 11 « FAX 912-3131 210

Forum nr 6/9 23

Utgiven i Forum nr 1995-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."