Utgiven i Forum nr 2009-03

Störningar på marknaden

av Henrik Palmén Forum 2009-03, sida 32, 26.03.2009

Taggar: Teman: ekonomi

El FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 3 2089

Henrik Palmén är lektor i finansiell ekonomi på Hanken i Helsingfors

Störningar på marknaden

Har marknaden alltid rätt? Är prisorm] sättningen av värdepapper effek tiv? Är det rådande marknadspriset den bästa gissningen för det riktiga värdet? Egentligen är det inget fel på “teorierna kring dessa frågor bara man är medveten om antagandena de bygger på. Jag tänker här beröra antagandena om att placerare handlar rationellt och kan handla utan restriktioner.

Antagandet om rationalitet bygger på att placeraren kallt och nyktert försöker bilda sig en uppfattning om de framtida utfallen för värdepapper och jämför detta med hur bred fördelningen på olika tänkbara utfall är. Placeraren jämför alltså förväntat utfall och risk.

Denna typ av rationalitet är ganska strikt och eventuellt ett lite orealistiskt antagande. Detta har gett upphov till studier i placerarpsykologi. Från dessa studier känner man till ett antal beteendemönster som inte helt faller inom ramen för den typ av rationalitet som ovan beskrevs, Mönstren leder ofta till att marknaderna överreagerar och därför förstorar prisfluktuationerna. I folkmun har teorierna översatts till fear and greed! Nu har högkonjunkturens hybris förbytts till rädsla. En del av marknadsaktörerna är rentav paralyserade och vågar knappt göra något alls.

Det finns en annan typ av rationalitet som är betydligt mer handgriplig. Den bygger på att rationella placerare eliminerar felprissättningar, det vill säga fall där två värdepapper med liknande relation mellan risk och avkastning har olika priser. Möjlighete ganska normalt. Bankernas internmarknad byg ger på ömsesidigt förtroende mellan bankerna, och det förtroendet naggades i kanten av att ingen visste hur mycket inkuranta tillgångar den andra hade, Störningen ledde till att bankerna måste ty sig till andra källor för kortfristig finansiering och betalade “överräntor” på korta och tämligen riskfria depositioner. I dag fungerar penningmarknaden redan ganska bra och den riskkorrigerade överavkastningen på depositioner är borta.

Däremot har den långa räntemarknaden nästan kollapsat. Ränteskillnaden mellan statsobligationer och företagsobligationer är högre än den någonsin varit. Och det gäller även de mest solida och lönsamma bolagen. Ränteskillnaden beror på att företag kan gå omkull, medan stater mer sällan lämnar lån obetalda. Det är klart att ränteskillnaden mellan långivare med olika risk växer under dåliga tider då alla är rädda. Rädslan innebär att många placerare väljer att köpa statspapper. Och sådana finns det gott om att köpa, så det blir inte så mycket pengar kvar för andra placeringar.

Men det finns även en störning. Många överskuldsatta tvingas sälja företagsobligationer till dåliga priser. Så länge man får något för dem kan den överskuldsatta säljaren klara sig ett tag till. Med för många säljare i förhållande till köpare kan priserna sjunka långt under det som kan betraktas som rationellt. Detta kan mycket väl gälla även aktier.

Överskuldsatta saknar alltså möjligheter att köpa eller låta bli att sälja, trots att de måste säl jatillunderpris. De är därmed utsatta för restriktioner att riskfritt göra en vinst, eller ed för många Om vi tror på att de låga priserna med liten risk göra en stor för- S älv are 1 idagitillräcklig mån beror på övertjänst, är tillräckligt lockan- J driven rädsla och på direkta stör de för att man ska kunna utgå från att alla sofistikerade placerare nappar på det. Inte heller den regeln fungerar särskilt brai det läge vi nu befinner oss. Många placerare har helt enkel förhållande till köpare kan priserna sjunka långt under de ningar till följd av påtvingad försäljning, borde de placerare som har risktagningsförmåga köpa företagsobligationer och aktier.

Rädslan (rationalitet) och skuldsättning (restriktion) är alltså en al gått i skuldsättningsfällan, oc tvingas nu realisera tillgångar. Sommaren 2007 starta de störningarna på penning marknaden, men i det skede fungerade obligationsmarkna den och aktiemarknaden änn som kan betraktas som rationellt. Detta kan för övrigt mycket väl gälla även aktier.

ternativ förklaring till dagens priser. Alternativet är det lite skrämman de scenariet att priserna korrekt återspeglar framtidsförväntningarna och att marknaden har rätt. Prisnivån som råder i dag indikerar en sällan skådad våg av konkurser, a

Utgiven i Forum nr 2009-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."