Utgiven i Forum nr 2007-03

Svensk kärnkraft under press

av Henric Borgström Forum 2007-03, sida 22-23, 29.03.2007

Taggar: Orter: Sverige Organisationer: IAEA Teman: kärnkraft

EH FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

NR 3 2087

VARLDEN: NORDEN

Svensk kärnkraft under press

Den svenska regeringen tänker inte fatta beslut om att bygga ut kärnkraften under valperioden fram till 2010. Basindustrin varnar för att status quo-läget leder till att importen av olje- och kolbaserad el kommer att öka kraftigt.

HENRIC BORGSTRÖM TEXT

X Sverige kan knappast fortsätta skryta med “världens säkraste kärnkraft! Inga extraordinära radioaktiva utsläpp har ännu konstaterats, men slarv med säkerheten har upprört allmänheten så att ledningen för Forsmark, vid Östersjökusten 15 mil norr om Stockholm, tvingats sparka vd:n, stoppa elproduktionen även när den behövdes som mest under kalla vinterdagar och dessutom bli på tvingad en granskning av FN:s atomenergiorgan IAEA i Wien.

Det är svenska Statens kärnkraftinspektion (SKI) som tillsammans med ägarna kallat in IAFA i ett försök att återupprätta förtroendet för säkerheten vid samtliga tio svenska kärnkraftsaggregat (3 i Forsmark, 3 i Oskarshamn, 4 i Ringhals söder om Göteborg).

Inkallandet av IAEA har betraktats som ett PR-jippo eftersom kärnkraftverken redan hårdgranskas av branschens eget organ Wano. Men kärnkraftsföretagen behöver all den goda publicitet de kan få eftersom de i viss mån spolierat den svenska allmänhetens alltmer positiva syn på kärnkraften under senare år.

I dag är koldioxiden det allt överskuggande problemet och det står helt klart att just ur den synvinkeln var stängningen av de tv mindre aggregateni Barsebäck norr om Malmö (1999, 2005) ett stort bakslag ur miljösynpunkt.

Efter stängningen av Barsebäck har kärnkraftsföretagen beslutat om och delvis genomfört investeringar i de kvarvarande tio aggregaten på troligen uppemot 3 miljarder euro under ett halvdussin år framöver. Detta beräknas mer än väl kompensera det tidigare bortfallet av effekt.

Anhängarna till kärnkraft pekar också på den absurda ”tankeförbudslagen” som drab ”Svenska kärnkraftstekniker fick inte forska eller ens på ritbordet utveckla förbättrad kärnkraftsteknik. bade kärnkraftsindustrini slutet av 1980-talet. Den innebar att svenska kärnkraftstekniker inte fick forska eller ens på ritbordet utveckla förbättrad kärnkraftsteknik. Det drabbade i första hand ASEA/ABB som seda sålde serviceverksamheten till amerikanska WESTINGHOUSE.

Den nya borgerliga regeringen som tillträdde i oktober 2006 avskaffade tankeförbudet. Den har också beslutat att under valperioden fram till 2010 varken stänga eller ge klartecken för ny kärnkraft. Den tunga svenska basindustrin är mycket kritisk mot stoppet för ny kärnkraft eftersom den anser det uppenbart att importen av olje- och kolbaserad elkraft kommer att öka starkt det kommande decenniet.

Många brister uppdagats. Problemen vid Forsmark började den 25 juli 2006 då det blev kortslutning i en kopplingsstation så att kontakten med elnätet försvann. Två av de fyra reservaggregaten startade inte, övervakningssystem i kontrollrummet slocknade. Reaktorn snabbstoppades.

I oktober upptäcktes läckage under en vattenbassäng.

I november uppstod problem med effektmätningen, vilket kan ha gjort att effekten var större än tillåtet. Åklagare undersöker saken.

I december blev det fel på ventiler vid ångrören. Dessutom upptäcktes att filter vid

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 3 2887

Kärnkraften i Sverige Ägarstrukturen

Vattenfall 70,4 20

Ringhals (Göteborg)

Kokvatten- Tryckvattenreaktor reaktor

Total effekt : 3.573 M skorstenarna inte höll tätt, vilket gjort att färre radioaktiva partiklar blivit uppmätta än det verkliga läckaget under tre års tid.

I början av februari glömdes en felaktig tätande gummiduk som innesluter reaktortanken. Några veckor senare hittades radioaktiva partiklar av kobolt 60 i en transportgång mellan reaktorbyggnaden och turbinhallen.

Felen bedöms inte som allvarliga hot mot omgivningen, men betraktas som svåra brister i säkerhetskulturen vid Forsmark. Olika kontrollanter har uttalat att Forsmark varit mycket långt från en olycka. Det var för övrigt vid Forsmark som man först upptäckte de radioaktiva utsläppen från Tjernobyl år 1986, som hemlighölls av de sovjetiska myn digheterna.

Trots alla avslöjade brister i säkerhets Fortu 87 0 770

Skellefteå

Vattenfal 66 20 25596

Forsmark (Stockholm)

Kokvattenreaktar

Total effekt : 3.159 rutinerna är svenska folket fortsatt positivt till kärnkraften, enligt en färsk opinionsundersökning från Sifo. Drygt 30 procent av de tillfrågade vill bygga ut kärnkraften, 43 procent vill behålla den som finns i dag så länge denär säker och endast 17 procent vill snabbavveckla den. På 20 år har de som förespråkar avveckling mer än halverats.

Hälften kärnkraft. Ledningen vid Forsmark är nu utbytt och har satt igång ett omfattande program för att gå igenom alla säkerhetsrutiner. Ett av de tre aggregaten i Forsmark var avställt i början av mars, liksom ett av de trei Oskarshamn där radioaktivt utsläpp hamnat i en rörledning för avsaltat vatten. Intäktsbortfallet beräknas till knappt en miljon euro per dag för varje avställd reaktor.

Turligt nog för elförsörjningen har stör Mellansvenska Kraft

Fortu 45,5 Yo

Oskarshamn

Kokvattenreaktor

Total effekt: 2.229 M re delen av vintern varit varmare än normalt. Vid mycket kallt väder och två avstängda reaktorer är det osäkert om importledningarna från andra länder hade klarat av att ersatta bortfallet. Ett par oljeeldade större anläggningar har därför hållits i hög beredskap.

Normalt svarar kärnkraften för nästan hälften av den svenska elproduktionen på totalt cirka 150 Twh. Vattenkraften står för den andra hälften medan biobränsleanläggningar liksom vindkraft tillsammans bidrar med endast några få Twh.

Två stora gasdrivna elkraftverk är under byggnadi sydvästra Sverige. Ett byggs av EON i Malmö och det andra av GÖTEBORG ENERGI. Gasen kommer från Danmark via denrörledning som går under Öresund och fortsätter sedan vidare norrut till Stenungsund i Bohuslän. a

Utgiven i Forum nr 2007-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."