Utgiven i Forum nr 1975-12

Svenska staten utvecklar företagandet

av Inger Ehrström Forum 1975-12, sida 49-50, 20.08.1975

Taggar: Teman: företagande

KÄNSALLIS-OSAKE-PANKKI

MANADSBALANS DEN 30 JUNI 157 - Aktiva Finansieringstillgångar Inhemska fordringar

Passiva

Främmande kapitel

Inhemska skulder

Aktiva

Finansi ängar Inhemska fordringar

Jöreningsbanken

Månadsbalans 30 juni 1975

Passiv | Främmande kapital Inhemska skulder

Kassa och fordringar hos Finlands Bank . 228 375 619,33 Cheekräkningar 1 150 053 520,18 Kassa och fordringar hos Finlands Bank . 213 509 344,25 Checkräkningar 1275 840 097,37 Fordringar hos andra banker 13 690 734,21 Depositioner … 5-015 646 783,39 Fordringar hos andra banker .. 31 702 761,02 Depositioner — .. 4 412 025 672,14 Sheckräkningskrediter 376 766 503,20 Depositioner i utli 276 211 622,15 Checkräkningskrediter 270 263 970,68 Depositioner i utli 498 642 759,17 Växlar . 1104 338 666,03 Skulder till Finlands Bard 870 763 756,34 i Växlar 1130 724 160,32 Skulder till Finlands Bank 924 795 999,64 Lån 5 518 143 036,69 Skulder till andra banker 379 981 B1522 | 5 264 635 506,44 Skulder till andra banker 454 733 411,26 Krediter i utländsk 1198 700 454,18 Skulder till staten . 5 183 892,10 AL 1211 000 798,38 Skulder till staten . 4 462 074,51 Betalningsförmedling 548 650 642,53 Fygningstörmedling 597 TO1 374,73 il edlin; 554 634 307,93 gotalningstörmedling 671 299 951,82 Övriga ansleringstillgånga: 112-067 638,83 Övriga skulder 75 841 628,13 1 Övriga fimansleringstillgäng: 117 042 295,43 Övriga skulder 33 149 965,17 Utländska fordringar Utländska skulder , ;] Utländska fordringar Utländska skulder I utländsk valuta 449 907 BB6,38 I utländsk valuta 1454 520 085,23 I I utländsk valuta 685 447 712,21 utländsk valuta 1 ” 158 308,98 I mark oo… 3 116 464,44 76 231 396,53 $ . 30 347 711,48 88 584. 4 Omsättningstillg: 311 083 495,83 dt gstillgån, 307 644 554,20 Utländskt mynt . 15.335 522,33 | Kreditförlustreserveringar 176 183 910,37 E Utländskt mynt . 15 721 945,04 227 725 616,07 Masskuldebrevslån 82 785 874,11 | Eget kapital “| Masskuldebreyslån 48 025 161,77 Investeringstillgångar Aktiekapital 405 000 000,— Investeringstillgångar 338 000 000,— Masskuldebrevslån : 435 149 720,17 Reservfonder . 414 000 OC — I Masskuldebrevslån 547 525 952,05 262 251 431,10 Aktier och andelar 69 119 927,62 Skattebetalningsfond 10 000 at. Aktier och andelar 30 295 516,86 14 000 000,— Fastigheter och fa 40 993 988,72 Vinst från tidigare år 4770 23008 i Fastigheter och fastij d 44 851 255,47 Vinst från tidigare år 20 878 754,90 Aniläggningstillgångar och övriga . Anläggningstillgångar och övriga = utgifter med lång Verkningstid I utgifter med lång verkningstid Aktier och andelar - ‘74 882 344,63 I Aktier och andelar …. 63 198 201,87 Fastigheter och fastighetsaktier 606 501 745,52 Fastigheter och fastighetsaktier 358 357 274,85 Maskiner och inventarier 49 559 097,01 Maskiner och inventarier 30 278 910,31 Övriga anläggningstillgångar och Övriga anläggningstillgångar, 0. utgifter med lång verkningstid 117 296 753,73 utgifter med lång verkningstid 122 562 164,78 Skatter .:…. klossar eka ver 16 691 916,77 Er 22 197 792,53 Löner och sociala utgifter 121 304 333,52 Löner och socialutgifter 109 311 564; 93 Övriga utgifter . 38 771 145,13 F Övriga utgifter 45 558 746,87 mk 11 223 159 215,08 I mk 10 947 193 053,47 mk 10 947 193 053,47 Ansvarsförbindelser 7057 668 243,— iF Asvarsförbindelser ………. >… rrrrsrrserrna mk 6 887 709.361,32 För direktionen För förvaltningsrädet För Direktionen För Förvaltningsrädet Matti Virkkunen EE. K. Laitinen Reino Rossi ’ Pentti I. Halonen Mika Tilvola Kalevi Tilli E. J. Manner KANSALLIS-OSARE-FÄNKKI Nordiska JFöreningsbanken b MANADSBALANS DEN 31 JULI 1975 ’ Månadsbalans 31 juli 1975 Finansieringstillgång Aktiva Främmande kapital Fasstva Aktiva passiva vajnsier: il ar ri ant pj . N MÖR och fordringar hos Finlands Bank 173 980 602,90 | — ”Checkräkulngar Tuhemska fordringar : Tohenaka. skulder — sa och fordringar hos s Bank . ec! ar 1141 43 j Ar Fordringar hög andra banker 15 683 980,04 Depositioner — .. Fförtoteren Kassa och fordringar hos Finlands Bank . 200 208 607,74 | ” Checkräkningar =. 1208 545 836,08 Checkräkningskrediter .. 341 145 022,69 Dépositioner i utländsk valuta 320 207 461,21 Fordringar hos andra banker 80 383 172,97 Depositioner —….. 4433 348 818,46 Växlar 1 095 790 871, 27 Skulder till Finlands Bank . 882 252 894,81 d Checkräkningskrediter 271 213 082,71 Depositioner i utländsk valuta 672 484 483); 51 Lån >… I 5 578 942 815,37 Skulder till andra banker 435 615 336,34 : Växlar . 1073 820 432; Skulder til Finlands Bank .. 932 299 Fö 193 Krediter i utländsk valuta 1249 799 942,37 Skulder till staten … 689 829,55 i Lån …. 5 281 334 862,43 Skulder till andra banker 580 400 85 135 Betalningsförmedling ..,…… 527 743 716,16 Fn jstörmedling 558 440 182; 13 bl Krediter i utländsk valuta 1385 525 170,27 Skulder till staten … 4 048 095,35 Övriga finansieringstillgångar 101 478 168 09 Övriga skulder ‘74 362 446, 01 H Betalningsförmedling —…… 398 287 689,49 Betalningsförmedling 576 670 931,12 Utländska fordringar Utländska skulder NEN Övriga Tinansieringstillgångar 121 792 592,31 Övriga skulder 31 376 676,86 F utifinäsk valuta . 678 879 001,66 I utländsk valuta . 1593 744 729,36 L Utländska fordringar Utländska skulder “7 149 261,45 I mark ….s:ooccs 75 986 193,09 al I utlindsk valuta 1 038 od ind I utländsk valuta . 1 fö 3 ge Omsättningstillgängår ” Räntor och övriga inkörmster 363 695 543,31 ’ mar äga ån Vv itfö i 4 Omsättnin; ar | Räntor och övriga inko 363 753 032,49 Ede endan | Frer förvustreserveringar —. 178 183 910,37 Ulländskt mynt 15 936 582,97 ‘| Kreditförlustreserveringar ….. 227 725 616,87 Investeringstillgångar iela) 405 000 000,— Masskuldebrevslän 49 656 802,07 | Eget kapital 336000 000. Masskuldebrevslån . 454 164 720,17 Beservfonder 414 000 000— Invest 7 264 282,05 Aktiekapital …. 262 20) 40110 Aktier och andelar . 69.119 927,62 Skattebetalningsfond L0-000 000,— Masskuldebrevslån . 500 205 siese Reservionder 14 000 000, Fastigheter och fastighetsaktier 40 993 188,72 Vinst från tidigare år … i TTO 234,88 ; Aktier och andelar . Finsta Fratteberalningsfo KSO NSLa0 Anläggningstillgångar ovh övriga . 2 ‘astigheter och fastig es KR Vinst från tidigare år . | utgifter med lång verkningstid | Anläggningstillgängar och övriga . Aktier och andelar 74 984 544,63 I utgifter med lång verkningsti 63 208 621,87 Fastigheter och fastighetsaktier 608 439 404,74 - Aktier och andelar …….. 358 357 274,85 Maskiner och inventarier 50 506 103,49 || Fastigheter och fastighetsal 213 78280 Övriga anläggningstillgångar och utgifter | Maskiner och inventarier | med lång verkningstid .. 125 121 789,06 Je Övriga anläggningstillgån; 407 462,59 Skatter ….. ooccesss 19 458 472,96 3 lång verkningstid 138 rie Löner och sociala utgifter 152 728 814,19 | FOREST ch 130 108 54925 övriga utgifter . rm £8175 270538 a | Övriga utgifter … 52 432 602,73 — mk 11509 008 592,35 mk 11509 006 592,35 : 11 469 558 111,56 mk 11469 558 111,56 =S” Sr” — = " Ansvatsförbindelser = s.sssssssssesrrrrerirreees sak 7356 234 745,— I : k Ansvarsförbindelser ……..sssssriseosiroarnrs mk 7192 525 633,28 För direktionen För förvaltningsrådet | | För Direkti För Förvaltni ädet NI ri Veikko Makkonen Simo Kärävä Pentti I. Halonen Tauno Angervo I . oktionen rvaltningsräde r Mika Tiivola Paavo Laitinen E. J. Manner

Utgiven i Forum nr 1975-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."