Utgiven i Forum nr 1975-12

Vad betyder begreppet europeisk union?

av Sigyn Alenius Forum 1975-12, sida 53-54, 20.08.1975

Taggar: Personer: Ivar Nørgaard

OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI Oy

ANDELSBANKERNAS CENTRALBANK Ab

Mänadsbalans den 30 jäni 1975

Aktiva Finansieringstillgångar Inhemska fordringar

Kassa och fordringar hos Finlands Bank . . 539 990,34 Fordringar hos övriga banker 1279 368 714,43 Gheckkrediter 24 501 217,63 Växlar 307 934 353,32 Lån 437 736 721,22 Krediter lydande i utländsk 140 272 828,91 Betalningsförmedling ……., 414 216 855,64 Övriga finansieringstillgångar 36 049 467,34 Utländska fordringar Lydande i utländsk valuta …….sssssrisisseo rs : 16 385 935,04 Omsättningstillgångar Utländsk valuta . 5 647 271,64 Masskuldsedellån .. 13 299 064,90 Övriga omsättningstillgångar H 1184 243,3; Investeringstillgångar Masskuldsedellån. ;.: 249 339:305,67 Aktier och andelar s 3 654 503,67 48 537 314,09 22 242 350,32 32-450 045,09 5555 134,97 2 921 891,52 9090 126,75 1482 239,26 Löner och sociala avgifter . 13 109 380,94 Övriga utgifter 64 120 224 mk 3129 639 18

För direktionen Seppo Konttinen Matti Latola

Passiva

Främmande kapital Inhemska skulder

Checkräkningar 96 989 202,57 Depositioner ….. 78 678 170,80 Depositioner i utländsk valuta , 20 993 770,21 Skulder till Finlands Bank . 479 099 037,38 Skulder till övriga banker 1117 2 687,86 Skulder till staten . 703 058 160,98 Betalningsförmedling 243 dar 132,18 Övriga skulder … 28 560 715,58 Utländska skulder Lydande i utländsk valuta . 146 270 213,58 Lydande i mark …:….. 1424 255,99 Räntor och övriga intäkter . 110 559 234,68 Kreditförlustreserveringar 13 353 273,98 Dehbenturer 10 000-000,00 Eget kapital Aktiekapital 60 000-000,00 Reservfond … 16 200-000, 100 Övriga fonder . 2235 bAd, 2 Vinst från föregående 350 780,3 mk 3129 639 180,28

Il

Ansvarsförbindelser mk = 971258 262,95

För förvaltningsrådet Ega Timonen T. Hakamäki

OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI Oy ANDELSBANKERNAS CENTRALBANK Ab

Månadsbalans den 31. juli 1976

Aktiva Finansieringstillg: Inhemska fordringar Kassa och fordringar hos Finlands Bank Fordringar hos övriga banker Checkkrediter . Växlar ..

Krediter lydande i utländsk valuta .

Betalnin; irmedling …sssssssse Övriga fnansieringstillgängar Utländska fordringa 38 359 187,17

Lydande i utländsk valuta sssssessrrsssrsesers 19 526 911,52 7 391 027,01 12 790 064,90 1 184 243,31 249 158 323,78 3 709 449,27 48 083 574,09 22 253 600,32 Fastigheter och fastighetsaktier . 32 450 045,0! Maskiner och inventarier 5 649 715,27 Olga anläggningstillgångar och utgifter på läng 2 921 891,52 Vårderingspöster 9 090 128,75 faresa rerna 1715 037,42 före “och sociala avgifter . 15 899 228,64 Övriga utgifter &7 289 584,0 mk 3 202 390 396,04

För direktionen Matti Latola Helge Laakso

Passiva

Främmande kapital Inhemska skulder

Checkräkningar 74 481 986,83 Depositioner … 76 183 803,81 Depositioner i ut 21 543 843,30 Skulder till Finlands Bank 475 203 751,11 Skulder till övriga banker 1287 274 342,00 Skulder tll staten .. 719 085 568,64 Betalningsförmedling 169 763 141,85 Övriga skulder 33 424 932,86

Utländska skulder '

Lydande i utländsk valuta 137 185 On Lydande i mark 954 088,7! Räntor och övriga intäkter 108 359 B21, 18 Kreditförlustreserveringar 13 353 273,98 Debenturer 10 000,00

Eget kapital Aktiekapital . 60 000-000,00 Reservfond .. 16 900 000,00 Övriga fonder 2.235 544,12 Vinst från föreg! 350 780,3 mk 3 202 390 396,04

Ansvarsförluster 264 026 505,25

För förvaltningsrådet

Esa Timonen T. Hakamäki

Finska Sjöförsäkrings Aktiebolaget

RESULTATRÄKNING FÖR AR 197 Ö 51.778.555,34 Aterförsäkring 23,570.572,14 — 75.149.127,48 Investeringsverksamhet 4 8422 Kostnader — 614: ELR vd + 7.808.481,68 Förändring i premieansvaret son + 2.5$1.203,—

Intäkter av försäkringsrörelsen 85.548.812,16

Avskrivningar Investeringstillgångar Förskottskostnader 2.18 Anläggningstillgångar 524.452,78 Rörelseöverskott 2:237.058,2 Övriga kostnader

Kursförluster - Övriga kostnader

Förändringar i reserveéringa 504.073,65 6.067,45 — 510.141,1 äkrin, estationer — -— Aasa inespvter sarenledda pr - HerysrA 19 Kreditförlustreservering s..ssossserserssererrersarrnra 560.100, Förändring 1 ersättningsansvaret 944.165, BRANT Direkta skatter sma Försäkringsrörelsens bidrag + a Betalda skatter oc = Förändring i obetalda sk t 135. 056, — — 629.765,82 SE nierna nas andel av ven . —32.484,915,91 Räkenskapsåréts vinst ……….sseeeserterener nana mk 537.651,33 Ersättningarna +18305:707,84 =S drin; i premieansvaret -— É Förgadringen i ense on + 6.492.646, T.523.427 27 Den egna andelen av försäkringsrörelsens bidrag . : 15-220.02008 Lagstadgade avgifter ……:… fåkbrar ras das eran ras trå — 938, Driftskostnader ES RE =“ERR oc Ostnader pens Isen 3.018.897,60 Övelea driftskostnader äc " 1.817.765, TT —12.455.875,02 Driftsbidrag 2.762.111,03 BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 1974 AKTIVA. PASSIVA ajisi gstillgång: H Främmande kapital Pig SR Sh Ski rförsäkringsrörelse Kassa och banktiligodohavanden samer ven 11.151.712,48 Depot av återförsäl 205.049,75 “‘Tillgodohavanden av aterförsäkringsrörelse Övriga skulder . 13.543.384,08 13.878.426,83 Ersättningsansva Transitoriska skulder Depot SAnSvar ME Premieförskott - 250.34.25 os 104 > . övriga tiligodohavanden .. 17.602.950,62 60.938.626,99 Birka FJ SDater 211338159 1.027.196,84 “Transitoriska fordringar q.899.710, övriga skulder ——Z Bäntor .. 1.:749.990,63 " —9.149.701,55 Län av bolagets penslons- = a. soc aa iga finansieringstillgångar —………- —L358:132,09 —82.598,173,11 Län Sotterbola | 4,553.931,96 övre ng Mäns Övriga skulder + e vr 1,527.287,15 15.920.492,93 Investeringstillgångar XE Tnyesterimgstillgodohavanden 56.374.952,48 Försäkringsteknisk ansvarsskuld Tin cv ansvar obligataner ora kry 494,80 Ersättningsansvar 110:508-134,— 118.654.9030,— 149.481.646,60 fostgneter oc = 65.170.955,46 — AA heter och -aktier .. —K081:009,— 685: Å Reserveringar FOSS ull - Eredittörtustreservering kodersekrs arg r rr rer rens kt T 560.100, — äf gstillgångar fot 2 RER net kpiet sam Fastigheter och -aktier 1) 9.159.094,56 Aktiekapital .. … 20 200 Inventarier — Dispositionsfond ….. a Bolanserande vinst från föregående år 1.045 2AIGR re; . Räkenskapsärete Vinst rs rrerer tara rr rr 537.651,33 6.896.376,5 mk 156.938.123,1 mk 156.938.123,1 12000 beslutsfattare

Finland nås genom en annons i Forum.

Ring eller skriv så skickar vi en annonsprislist med detaljerad mediainformatio tel. Helsingfors 666 791 Stig Rönnqvist eller 666 481 Kerstin Westerine adress: Forum

Alexandersgatan 19 A 1 00100 Helsingfors 10

Utgiven i Forum nr 1975-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."