Utgiven i Forum nr 1997-02

Tieto fortsättningsvis på förvärvslinjen

av Janne Salonen Forum 1997-02, sida 41, 27.02.1997

Taggar: Bolag: Tieto

Janne Salone leto förtsättningsvis p förvärvslinjen

TIETO-KONCERNEN — DATATJÄNSTJÄTTEN SOM VUXIT GENOM ATT ÄTA MINDRE DATATJÄNSTBOLAG — ÄR FORTFARANDE HUNGRIG. FÖRETAGSKÖ ieto-koncernen, Finlands ledande datatjänstföretag, som på börsen är noterad under namnet TT-Tieto, uppvisade en stark tillväxt både i storlek och vinst för 1996: koncernomsättningen steg med över 70 procent till strax över 2 mrd mark, och vinsten före bokslutsdispositioner till nästan 200 Mmk, en ökning med 102 procent. En del av tillväxten förklaras genom företagsförvärv: under året förvärvade Tieto-koncernen Avancer-bolaget från Suomen PT, dvs. Posten och Telecom Finland. Avancer är specialiserat på datatjänster för post- och telesektorn. Överhuvudtaget har koncernen under de senaste åren vuxit mycket tack vare förvärv: 1995 förvärvades statliga VTKK samt Unic, och enligt Tieto-koncernens ekonomidirektör Tuija Soanjärvi kommer förvärv fortsättningsvis att äga rum, vilket koncernen därmed har som en del av sin strategi.

EMU och år 200 skapar business

Tieto-koncernen har sammanlagt närmare 4 000 anställda, ett antal som är i tillväxt. Ökandet av efterfrågan på koncernföretagens tjänster skapar ett behov av nyrekrytering på 300-400 personer under detta år. VD Matti Lehti har konstaterat att tillgången till personal är en faktor som begränsar tillväxten.

Det som skapar ökad efterfrågan är dels EMU-projektet, som skall köra igång från början av 1999, vilket endast är något över ett och ett halvt år i framtiden och redan skapar en tidspress, och dels sekelskiftet som tvingar företagen till en översyn av sina datasystem. Också intranet- internet- och extranet-tillämpningar skapar en efterfrågan (extranet är slutna internet-nätverk för företag och deras kunder och leverantörer). Allt som

FORUM NR 2/9 allt förutspås en stark organisk tillväxt i branschen under de närmaste åren. Tieto-koncernens strategi är att bli en ledande nordisk leverantör av datatjänster inom koncernens tyngdpunktsområden. och en global leverantör inom vissa specialnischer, i synnerhet skogs TIETO HAR VARIT EN BÖRSKOMET TT Tietos kursutveckling 1796-2/97

Jaa. Ra [| 1/96 6/96 2/97

TT Tieto bar varit en av de bästa aktierna på Hjforsbörsen. Den goda aktieutvecklingen avspeglar ett välskött bolag på en UHillväxtmarknad som gynnar stora bolag,

Koncerncbef Matti Lebti blev i år vatd till årets ITpåverkare i Finland av ITförbundet i Finland. Han torde bärvidlag vara en av de företagsledare i Finland som är specialist på företagsköp.

ÄR BOLAGETS SÄTT ATT VÄXA OCH INTERNATIONALISERAS.

industrins datasystem (Carelcomp-företagsgruppen) och inom teleområdet (Avancer som förvärvades av Suomen PT). Datasystem för banktjänster är ett annat starkt område. Inom kärnverksamheten. datatjänster för större företag, börjar Tieto-koncernen nu möta en starkare konkurrens, bl.a. från ledande svenska dataserviceföretaget WM-Data som nu har börjat etablera sig i Finland.

Börskomet

Tieto-koncernen, börsnoterad som TTTieto, har varit en av de verkliga kometerna på börsen, med en femdubbling av aktiens värde under mindre än två års tid. Koncernens starka utveckling verkar kunna hålla i sig under de närmaste åren: beträffande de internationella ambitionerna får man närmast vänta och se hur de utvecklar sig. Tietokoncernen, som är i ett mycket gott skick, kan nog uppfattas som ett begärligt förvärvsobjekt för utländska större företag i branschen (t.ex. just WM-data) som söker tillväxt genom förvärv. Dataservicebranschen upplever just nu en konsolideringsvåg: några företag har ambitionen att bli ledande i Europa och gå utanför nationsgränserna i sökandet av förvärvsobjekt för sin egen tillväxt, och t.ex. amerikanska EDS har ambitioner att bli stor i Europa delvis på detta sätt. 05

Utgiven i Forum nr 1997-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."