Utgiven i Forum nr 1986-11

Tjernobyl-räkningen

av Ragnhild Artimo Forum 1986-11, sida 24-25, 19.06.1986

Taggar: Orter: Tjernobyl Teman: kärnkraftverk

Tjernobylräkningen

Tjernobyl-olyckan har kostat också den finländska ekonomin en hel del — men redan nu står det klart att verkningarna varken blir så långvariga eller så genomgripande som man först befarade. Bland dem som snabbast kunde notera effekten var Finnair, som räknar med totalförluster på runt 12 Mmk. Också hotellbranschen har drabbats ganska hårt. Och salladsodlarna har förlorat cirka 3 Mmk genom överutbud och prisras. På sikt kan energikonsumenterna få en avsevärd räkning som följd av Tjernobyl-olyckan; redan av politiska skäl blir det nödvändigt med en åtminstone temporärt ändrad energikurs.

Forum kartlade posttjernobylska stämningar.

24

Finnairförluster

Finnairs VD Risto Ojanen konstaterar att kärnkraftsolyckan till dags dato initierat 12 000 one way-avbokningar. Det är en försäljning på ca 12 Mmk som ohjälpligen förlorats. Det kan röra sig kring upp till en femtedel av alla bokningar från USA till Finland under denna perio — 1 ärlighetens namn må påpekas, att Tjernobyl-olyckan ensam inte är enda orsaken till minskningen, säger Ojanen. -— Amerikanerna har avbeställt Europa-resor också av fruktan för terroristdåd och på grund av händelserna i Libyen — och inte minst för att den amerikanska dollarn inte räcker lika längt | Europa i år som förra året. Det är framför allt turistgrupper som avbeställt sina resor — affärsmännen har i stort sett rest som förut.

Ojanen berättar, att man nog gått till motattack för att rädda vad som räddas kan, åtminstone på sikt — Riktig information är bästa medicinen mot panik. Det är den linjen Finland nu går in för, och vi på Finnair har samarbetat med bla Centralen för Turistfrämjande, Utrikesministeriet och — Strålningsskyddscentralen. Panik sprider sig snabbt, men har ju också en tendens att snabbt dämpas -— så tiden arbetar med oss. Men som sagt — försommarens viktiga marknad har nog gått förlorad till kännbar del.

Anrulleringarna har till stor del gällt kombinationsresor till Finland och Sovjetunionen — Finnair försöker nu bl a marknadsföra resor enbart till Finland. En annan marknad som bör kunna kompensera bortfallet är trafiken från Finland till USA — Doltarkursen har den effekten att det är definitivt fördelaktigt at från Finland resa till USA just nu, det är precis rätta ögonblicket för dem som “någon gång” tänkt göra det. Vi hoppas kunna få ut det budskapet effektivt — men här i Europa är man ofta långsam med att reagera på sådana marknadsimpulser… Ojanen berättar, att det specialerbjudande Finnair hade under våren på Nordatlanten fick ett synnerligen gott mottagande — speciellt utanför Helsingfors, då Finnair erbjöd samma pris från hela landet.

PanAms pengar

PanAms direktör Asser Leppänen försöker vara optimistisk trots avse värda förluster i form av annulleringar -— från USA till Finland, givetvis -— Då vi startade vår specialprisdrive i slutet av april — ett erbjudande som nästan omedelbart ledde till motattacker från SAS och Finnair — var målet att göra PanAm känt i Finland och slå igenom som ett alternativ över Atlanten, säger han. — På den punkten har vi definitivt lyckats. Efterfrågan på flygningarna härifrån till USA har varit enorm under den månad specialpriset gällde, och speciellt glada är vi över att vi har en betydande kvo bokningar också månaderna efter driven, ända in på hösten. Men resenärer från USA hit har dragit öronen åt sig ordentligt.

Asser Leppänen berättar, att PanAm per mitten av maj hade fått in 800 annulleringar, trämst grupper. Det är inte småsaker omräknat i pengar. En liten tröst är att sedermera några av de första avbeställarna bokat in sig på nytt, i decimerat antal visserligen…

Men han är ändå bitter över Tjernobyl-olyckan.

— De omedelbara verkningarna i form av avbeställningar är mest iögonenfallande genom att de kom i så snabb takt. Men inom branschen räknar man nog med återverkningar på ungefär två år framåt i form av utebliven försäljning. Många känner sig ängsliga över det radioaktiva nedfall de tror finns kvar länge i naturen. Om de finländska myndigheterna hade skött informationen i initialskedet snabbt och med alla de data som fanns tillgängliga, skulle den negativa effekten ha blivit lindrigare. Som det nu är, får vi betala kalaset — eller finns det kanske någon adress dit man kan skicka räkninger? Bengt Pihlström och hans gäng har nog en diger uppgift framför sig…

SAS kom undan

Marknadsdirektör Tom Karlsson på SAS säger att bolaget kanske hör till de minst drabbade i Tjernobyl-fallet.

— Genom att SAS så dominerande inriktar sig på affärsmän som målgrupp kan jag inte säga att vi egentligen känt av hela problematiken. Jag tror att vårt klientel hör till den kategori som har förnuft och sans att läsa tidningarna med eftertanke…

Någon obetydlig procent kan e 11/1986 FORU ligt Karlsson möjligen ha annullerat sina hitresor från USA på grund av Tjernobyl-uppståndelsen, men bidragande orsaker kan lika väl ha varit strejker, terroristoroligheter i Europa och så vidare.

— Men jag kan förstå att de storhotell som amerikanska turister med förkärlek använder sig av i Finland nog blodigt har känt av manfallet veckorna efter katastrofen.

Karlsson konstaterar att det sk priskriget på Nordatlanten (se Forum nr 5/86) inte så aktivt berörde SAS -— som ”deltog” med ett jämförelsepris, men utan egentlig offensiv. För som sagt — SAS är ju ”affärsflyget”, framhåller han.

”Press&?” pressat

Hotell Presidenttis direktör Tauno Tiihonen berättar att hotellet de första åtta dygnen efter Tjernobylolyckan fick ta emot 3 000 avbeställningar. Totalt räknar han med att siffran blir kring 4 000. I mark handlar det om minst två miljoner.

-— Alla avbeställningar är turistgrupper. Affärsmännen är mera kritiska då det gäller information, och inte på samma sätt panikkänsliga. Samtliga turistgrupper hade bokat sig för resor via Finland till Sovjetunionen. Amerikanerna har varit starkt oroade av den ökade terrorismen i Europa, och opinionsundersökningar har visat att Finland i terroristhänseende i USA uppfattas som “tryggt” och Sovjetunionen rentav som ”synnerligen säkert” — men Tjernobyl-olyckan raserade ju i ett slag denna säkerhetsbild i USA. Naturligtvis har också andra faktorer bidragit till minskad turism från Amerika — dollarn allts — För Presidentti är de amerikanska turisterna en viktig målgrupp — det handlar om cirka 30 000 övernattningar per år av totalt 200 000. De utländska gästerna ut FÖRUN 11/198 gör 75 procent av hela vår marknad, men det nu aktuella bortfallet har bara gällt USA. Från Norden har antalet gäster ökat.

Tiihonen antar att verkningarna av olyckan blir rätt kortvariga — men den försäljning som förlorats går inte att kompensera på något annat sätt längre.

”Intteri” avvaktar

Olof Jurva, direktör för Hotell InterContinental, understryker, att det är vanskligt att definiera precis hur stort beläggningsbortfall som hänför sig till just Tjernobyl-olycka — På grund av bokningstekniska orsaker är det rutin att det kommer en hel del gruppavbeställningar i maj och i september, början och slutet av turistsäsongen. Inga egentliga avvikelser har kunnat noteras i maj i år. Däremot tror vi att det för juli, toppsäsongen för amerikanska grupper på kombiresor till Finland och Sovjetunionen, kommer en del bakslag — och vi har förberett oss på det genom att intensifiera ansträngningarna på andra marknader.

Jurva konstaterar, att en enda större avbeställning strax efter olyckan kunde hänföras direkt till denna; det gällde en kongress nästa år, och 300 rumsbeställningar. Också en svensk grupp annullerade sin resa hit i ma -— Den minskade kvoten amerikanska turister beror på summan av flera orsaker. Dollarns nedgång i kombination med prisstegringen här betyder i praktiken att det blir nästan 25 procent dyrare för amerikanerna att turista här. Terrorismen i Europa drabbar också Finland i den bemärkelsen, att genomsnittsameri kanen inte gör någon större distinktion på Syd- och Mellaneuropa — och Norden. Och mordet på Palme har väckt stor uppmärksamhet i USA.

— Det som mest påverkat vår business under våren har varit tjänstemannastrejken som försvårade flygtrafiken — amerikanska affärsmän intensifierar sina affärsresor hit i april-maj för att klarera undan saker före sommaren. Strejken gallrade i detta klientel.

MEK kämpar vidare

Bengt Pihiström, direktör för Centralen för turistfrämjande, konstatera att de ekonomiska örfilarna av Tjernobyl-olyckan främst koncentrerats till de storhotell i huvudstaden samt Åbo och Tammerfors, som specialiserat sig på amerikanska kunder — dessutom har Finnair och rederierna drabbats.

— Det är ändå skäl att hålla i minnet, att amerikanska turister inte utgör ryggraden i den finländska turistnäringen, vilken kan sägas bäras upp av inhemsk och nordisk turism, säger Pihlström. — Även om storhotellens förluster är betydande, är de dock lindrigare än exempelvis i Mellan- och Sydeuropa, där många hotell bokstavligt talat lever av amerikanska turister. Hela Eurona besöks årligen a cirka sex miljoner amerikaner, av vilka nu en fjärdedel väntas falla bort. I Grekland räknar man med ett bortfall på 50 procent.

Generellt sett tror Bengt Pihlström att verkningarna av katastrofen blir kortvariga -— det är dock troligt att de allt populärare kombiresorna Finland-Sovjetunionen blir lidande även på längre sikt.

MEK planerar nu räddningsätgärder för framtiden — Gemensamma nordiska åtgärder — troligen i samarbete med de berörda flygbolagen — planeras, närmast i form av en PR-kampanj i USA. MEK skall också inbjuda amerikanska journalister hit. Ögonvittnen på att ”allt är väl” är bästa medicinen mot sensationsjournalism.

Exakta siffror på vad Tjernobylkalaset kostar turistnäringen går inte att få fram, men bedömningarna idag indikerar att slutsumman rör sig kring några tiotals miljoner mark. Antalet förlorade övernattningar väntas totalt bli ungefär 80 0090.

Valio ”normaliserat”

Valios chefdirektör likka Haka är lättad — ostexporten till USA grabbades mindre och kortvarigare än man först fruktade — Den omedelbara verkan av olyckan var givetvis att talrika order annullerades. Därför blev det ett underskott i veckoorderna de allra första veckorna. Men förvånansvärt snabbt verkade man att i USA få rätt information om det faktiska läget här, vilket också kom till synes i att nivån på våra veckoorder raskt normaliserades. Totalt rör sig det faktiska bortfallet i ostorder från USA kring två miljoner mark — men Valio räknar med alt under resten a året balansera upp bortfallet med större veckokvoter.

Chefdirektör Haka berättar, att USA är Valios största ostexportmarknad och ensamt svarar för upp till en tredjedel av totalexporten. Om verkningarna av kärnkraftsolyckan hade blivit långvariga, skulle det ha varit en svår ekonomisk motgång. Som det nu är kom Valio faktiskt undan me blotta förskräckelsen.

— De viktiga exportländerna i Europa — exempelvis Belgien och Italien — reagerade inte. Däremot upphörde Saudi-Arabien helt att im ä RE portera något härifrån — men där är det fråga om en mycket marginell marknad, säger Haka

Neste: ingen reaktion

Eija Malmivirta, direktör för utlandshandel och trading vid Neste, konstaterar att kärnkraftverksolyckan inte har haft någon som helst skönjbar inverkan på oljehandeln.

— Omedelbart efter olyckan förekom nog diskussioner och spekulationer under något dygn. Men varken i initialskedet eller senare har händelsen på något sätt påverkat världsmarknaden eller delar därav — och exempelvis Sovjetunionens oljeexport har fortgått helt prognosernligt.

Direktör Malmivirta framhåller, att oljemarknaden idag opererar påfallande snabbt och på kort sikt, och reagerar omedelbart på vad som händer på marknaden.

Hon konstaterar, att kärnkraftsmotståndet, om det på sikt mot förmodan skulle leda till exempelvis nedmontering av ibrukvarande krattverk, möjligen kan återverka på oljebranschen i form av ökad efterfrågan. Men det är i dagens läge inte möjligt att förutsäga något om dernna utveckling.

Ragnhild Artimo 25

Utgiven i Forum nr 1986-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."