Utgiven i Forum nr 1981-10

Trafiktillstånd - ja, men åt vem?

av Maria Planting Forum 1981-10, sida 11, 03.06.1981

Taggar: Teman: trafik

Trafiktillstånd —

Trafiktillständspolititiken har enligt speditörerna lett till att transportkostnaderna för de fin I ländska importörerna och exportörerna stigit under de senaste åren och till att det idag i många fall är billigare att använda utländska transportörer än inhemska.

e Trafiktillständ — ja, men åt vem. ..? Idag har fem speditörer tillstånd för utrikestrafik med 17 bilar samtidigt som 338 lastbilstrafikanter har tillstånd för 1214 bilar.

Den nuvarande fördelningen av trafiktillstånd för utrikestrafik mellan olika företagare är snedvriden, anser speditörerna.

Samtidigt anser de att distributionsoch avhämtningstransporter av importeller exportvaror från kunderna till terminalerna eller vice versa också i framtiden skall anses utgöra ”egna transporter”. dvs en väsentlig del av själva speditionsverksamheten. och därför inte kräva trafiktillstånd — någonting som lastbilsförbundet å sin sida anser att speditörerna bör ha.

Till saken hör ännu att lastbilstrafikanterna när som helst kan ge sig in på spedition, det är en relativt fri näring, medan speditörerna inte kan börja med regelrätt lastbilstrafik utan särskilda tillstand.

Speditörförbundet räknar med att det omedelbart skulle behövas 100 nya träunsporttillstånd. Om tillståndspolitiken inte liberaliseras. kommer det oundvikligen att leda till att transporterna övergar 1 utländska händer. påpekar förbundet.

Trafiken växer årligen med 8—10 procent medan tillstånden bara ökar med 2 procent. Det är nästan omöjligt för nya företagare att få dela på kakan — bara de som redan har tillstånd får nya, framhaller speditörerna.

Måttet är rågat — nu ger sig spe FORUM 10/8 ditörerna på allvar in i diskussionerna om trafiktillståndspolitiken.

Behövs tillstånden?

I grund och botten är det väl en fråga om huruvida det överhuvudtaget skall behövas tillstånd för lastbilstrafik. Enligt uppgift är trafikminister Saarto för en liberaliseringspolitik medan vägtrafikavdelningen vid hans ministerium motsätter sig någon form av liberalisering.

Speditörerna pekar på andra branscher i vårt land där tillstånd krävs — det är t ex apoteksverksamheten, försäljning av skjutvapen och fastighetsförmedling, alla sådana branscher där ett skydd av den enskilda medborgaren är motiverat. Men varför krävs det trafiktillstånd för lastbilstrafiken?

Speditörerna tar gärna Sverige som exempel, där är transportnäringen helt ri, och det finna också exempel på andra länder där man går mot en liberaisering.

Det är bara här i Finland man envist håller fast vid kraven på tillstånd. Medan speditörerna kräver att transportbranschen skall bli lika fri som speditionsbranschen, kräver lastbilsförbundet att transportförmedlingen skall bli lika regerad som lastbilstrafiken.

Positionerna är helt låsta.

På trafikministeriets vägtrafikavdelning tiger man. Det är där tillståndet beviljas (eller förkastas. framhåller speditörerna som fått erfara det senare bittert) och den främsta motiveringen till det knappa antalet tillstånd för utrikestrafik lär vara att kvoterna till de olik ja, men åt vem … Är trafikministeriets vägtrafikavdelning lastbilsförbundets gummistämpel? Denna provokativa fråga slänger Finlands Speditörförbund till trafikministeriets vägtrafikavdelning som sitt eget inlägg i diskussionen om trafiktillståndspolitiken.

länderna är för små för att tillåta fler tillstånd.

Motiveringen håller inte

Den motiveringen håller inte, anser speditörerna. Bara ca en fjärdedel av utlandstransporterna är sådana som regleras av kvoterna.

En stor del av tillstånden skulle behövas bara för att dra trailers mellan hamnarna och terminalerna. En bil med trafiktillstånd enbart i hemlandet får enligt nuvarande regler inte dra en släpvagn som är registrerad för utlandet.

En outtalad motivering, som sannolikt hgger närmare sanningen är att liberalisering av tillståndspolitiken på kort sikt skulle leda till arbetslöshet bland lastbilstrafikanterna.

För närvarande finns det alltså överkapacitet i lastbilstrafiken i vårt land. även om detta inte öppet medges. Lastbilsförbundet är givetvis mån om att värna om sina medlemmars intressen. Speditörerna. å sin sida. anser att ”djungelns lag” borde råda också på detta område inom affärsvärlden. De som kan sin sak, skulle överleva i en ännu hårdare konkurrens.

Absurda exempel

Speditörsförbundet ger följande absurda exempel på hur det kan gå med nuvarande regler om att man t ex inte får förena flera laster som skall från samma hamn till samma destination i Finland:

Två lastbilar anländer från Västtyskland till Helsingfors. Båda har en del last som skall till Helsingfors och som således lossas här. Dessutom har båda ett tiotal ton last till samma mottagare i Jyväskylä. Enligt nuvarande system får de inte lasta om i huvudstaden och förena de båda lasterna. utan båda bilarna måste köra ända upp till Jyväskylä och kanske därefter köra tomma tillbaka.

På samma sätt går det om en avsändare 1 Jyväskylä vill sända t ex ett 10 tons parti varor till Sverige och lika mycket till Västtyskland. Speditören måste sända två bilar till Jyväskylä istället för att samma bil kunde lasta båda partierna i Jyväskylä och köra dem ner till Helsingfors för omlastning till två bilar.

Hur oändligt många ”tomma” kilometer kör speditörernas bilar i vårt land varje år för att lyda dessa absurda regler (Forlsätter på sid 28 1

Utgiven i Forum nr 1981-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."