Utgiven i Forum nr 1981-09

Vem skall bestämma om kabel-TV?

av ThF Forum 1981-09, sida 05, 20.05.1981

Taggar: Teman: TV

ledaren

Vem skall bestämma om kabel-TV?

SKALL VI MEDVERKA i Nordsat? Hur skall mottagningen av satellitprogram skötas och distribueras? Vem skall bestämma i kabel-TV-frågor? Vad sker med Telset-verksamheten i framtiden?

Vi står inför många betydelsefulla kommunikationstekniska och -politiska frågor. Många är också de intressegrupper som vill vara med och kämpa för att få sin bit av kakan. Intressena går ofta starkt i sär. Vissa politiker, Post- och televerket samt rundradion kämpar för att så mycket som möjligt i en form eller annan skall stå under samhällets kontroll. Andra politiker, telefoninrättningarna, tidningspressen och näringslivet kämpar åter för att det skall vara så fritt som möjligt.

Inom dessa huvudgrupper går därtill åsikterna internt i sär för var och en känner sig speciellt kallad att få ta hand om så mycket som möjligt.

Hela frågan utreds för närvarande av en parlamentarisk kommitté under ledning av presidentens kanslichef Juhani Perttunen. Av sammansättningen att döma, kan man förmoda att det blir meningsskiljaktigheter på samma sätt som var fallet med den kommunikationspolitiska kommité som presenterade sitt betänkande 1974. Oenigheten var så stor inom den kommittén att den viktiga frågan om kabel-TV:ns ställning än i dag är utan lagstiftning, vilket är beklagligt och vållar stor osäkerhet. Vi står säkerligen inför samma politisering

FORUM 9/8 i dag.

De som motsätter sig en sträng reglering av kabel-TV anser att den inte är jämförbar med typiska massmedia som radio och TV. Kabel-TV är ett lokalt målgruppsmedium som varje mottagare fritt kan välja att ”prenumerera” och titta på, inte en enhetlig programpolitisk företeelse som de parlamentariskt övervakade etermedierna,

Kabel-TV är till sin natur lokal på samma sätt som största delen av tid ningspressen och på tidningshåll betrak tar man det helt naturligt att yttrande: riheten bör sträckas till kabel-TV oc Telset-tjänster. På det hållet betrakta man Telset som en förlängning av tid ningen och anser att morgondagens tidning åtminstone delvis kommer att vara elektronisk och avläsbar på bildskärm. Kabel-TV kommer också i framtiden, när nätet blir utbyggt, att erbjuda ett omfattande program av underhållning och information i form av s k ”betald TV”. Man prenumererar helt enkelt på dessa tjänster. I USA är denna verksamhet mycket stor och ”pay TV-bolagen” kämpar hårt med varandra.

Motståndarna till kabel-TV är rädda ör att detta medium skall bli för inflytelserikt och vill bryta den” borgerliga hierarkin”. Det är helt enkelt dels en rädsla för konkurrens med nuvarande kontrollerade etermedia, dels en lust att bättre styra och kontrollera den fria inormationen och åsiktsbildningen i sam hället. En dylik utveckling ligger knappast i näringslivets eller pressens intresse och därför har de på flera håll redan nu engagerat sig i Telset-verksamhet. Bara i Helsingfors finns det kabel-TV.

Telefoninrättningarna är av politiskt förståeliga skäl endast intresserade av att ta hand om själva distributionen och förmedlingen av program och andra tjänster och därför vill man frånkoppla helt innehållsproblemet. Telefoninrättningarna ser sin del av problematiken som enbart teknisk. Men självfallet bör det också vara i deras intresse att en så stor frihet som möjligt bevaras i innehållsfrågan, Ett fritt mottagande av internationella satellitprogram sammanhänger med den här frågan också såtillvida att i många fall är storantenner och kabel-distribution av programmen den bästa lösningen både ekonomiskt och kvalitativt.

Att vår nationella särart skulle råka i fara är ett ganska dubiöst argument och att hindra fri mottagning av utländska program för osökt tankarna till nationer som upprätthåller och eftersträvar en stark kontroll av det som medborgarna får se och lyssna på. Däremot kan man väl tänka sig samma slag av censurförfarande av videoprogram som vid filmer, men inte av mottagning av internationellt sända program eller lokalt producerde program, information eller andra tjänster.

THF

Utgiven i Forum nr 1981-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."